SORTEIG PER RESOLDRE LES SOL·LICITUDS DE PREINSCRIPCIÓ EMPATADES EN PUNTS: 5 de maig del 2021

El nombre de places a cada centre educatiu és limitat. Si el nombre de peticions supera el d’alumnes que l’escola pot acollir, cal aplicar un sistema de desempat entre les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació. Per fer-ho, s’obté un número per sorteig a partir del qual s’ordenen totes les peticions empatades en punts, tenint en compte el número de desempat que s’ha assignat a cada sol·licitud.

Resultat del sorteig:

El número per determinar l’ordre de les sol·licituds de 2n cicle d’educació infantil i de primària és el 69.448 (números assignats: 78.327).

 

LLISTA ORDENADA DEFINITIVA:  7 de maig de 2021

Després del sorteig, s’elabora la llista definitiva de sol·licituds per a l’assignació de places. Per fer aquesta llista en primer lloc es té en compte l’alumnat amb necessitats educatives específiques; després, la resta d’alumnes, tenint en compte les puntuacions de cada sol·licitud, de més a menys.

LLISTA