El consell escolar

 

Composició

Directora:
Cristina Carrillo
Cap d’estudis:
Clara Hidalgo
Secretària:
Xavier Lucas
Representant de l’Ajuntament:
Marleny Colmenares
Representants del professorat:
Montserrat Ganga
Sílvia Pomares
Dolors Albanell
Isabel Gascó
Clarisa Castillo
Montserrat Utgés                   
Representants dels pares i mares:
Jaume Abella                                
Fran Fernández
Lídia Muelle (AMPA) 
Irene Pérez
Jordi Sabater
Isabelle Torallas
Representant del PAS:
Marta Hernádez

 

Comissions del consell escolar

Comissió econòmica: Comissió de menjador: Comissió permanent:
Cristina Carrillo
Xavier Lucas  
Marleny Colmenares

Jordi Sabater
Isabelle Torallas
Clarisa Castillo
Sílvia Pomares     
Lídia Muelle
Irene Pérez   
 

Montserrat Ganga
M. Isabel Gascó     
Clara Hidalgo

Fran Fernández
Jaume Abella

 

 

Funcions del consell escolar

  • Participar en l’aprovació del projecte educatiu i les seves modificacions. El consell escolar ha de ser consultat pel director de manera preceptiva per valorar la proposta del projecte educatiu i manifestar el seu suport amb una majoria de les tres cinquenes parts dels membres.
  • Participar en l’aprovació de la programació general anual, de les normes de funcionament i de la gestió econòmica del centre. El consell escolar ha de ser consultat de manera preceptiva per valorar cada una de les propostes i manifestar el seu suport per majoria simple dels membres.
  • Avaluar l’aplicació del projecte educatiu i de les seves modificacions així com de la resta de documents de gestió del centre.
  • Aprovar les propostes d’acords de coresponsabilitat, convenis i altres acords de col·laboració del centre amb entitats i institucions.
  • Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del director o directora.
  • Intervenir en la resolució dels conflictes i, si escau, revisar les sancions als alumnes.
  • Aprovar les directrius per a la programació d’activitats escolars complementàries i d’activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament.
  • Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i conèixer l’evolució del rendiment escolar.
  • Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l’entorn.
  • Qualsevol altre que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries.