Consell Escolar

El consell escolar del centre és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. En el consell escolar hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: director, professorat, alumnat, personal d’administració i serveis, etc.

COMPOSICIÓ EN ELS CENTRES PÚBLICS

El consell escolar d’un centre públic està integrat per:

 • La directora, que el presideix:  Cristina Carrillo
 • La cap d’estudis: Marta Ortiz.
 • La secretària de l’escola que pren nota de l’acta:  Mireia Beneit
 • Un o una representant de l’ajuntament de la localitat on es troba situat el centre: Marleny Colmenares Gonzalez.
 • Els i les representants del professorat s’elegeixen pel claustre: 
  • Carme Acha, Mª Dolors Albabell,  MªTeresa Hidalgo, Isabel Gascó , Elena Sánchez, Montserrat Utgés
 • Els i les representants dels pares i mares o tutors, elegits per ells i entre ells.
  •  Jaume Abella, Maria Battaner, Maria Calvo, Jordi Sabater, Guillem Puig
 • Un/a representant de l’AFA:  Eugènia Riera
 • Un/a representant del personal d’administració i serveis, elegit per i entre aquest personal: Pascual Serrano

Acords de les Actes del Consell Escolar

Per accedir als acords i informacions rellevants de les actes del consell escolar feu clic aquí.