Programa Avancem

Aquest curs 2019-20 l’escola ha començat a participar en el programa ‘AVANCEM: Ensenyament i Aprenentatge Integrat de les Llengües’, impulsat pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. Durant tres cursos el professorat del centre rebrà una formació i un assessorament per tal de garantir la seva implementació. Aquest programa té com a finalitat dotar el nostre alumnat d’una competència plurilingüe sòlida que afavoreixi el seu creixement acadèmic i posterior inserció laboral. D’altra banda, fomenta un ensenyament de les llengües competencial, que parteixi del consens i la cooperació entre el professorat de llengua i que promogui el disseny de projectes d’aula en què participen diverses llengües.

Aquest curs 2019-2020, l’equip de mestres que ha realitzat la formacio del projecte Avancem, ha dissenyat dos projectes d’aula per portar a terme amb els alumnes de 4t i de 5e. Malhauradament, a causa de la paralitzacio de les classes pel Covid-19, no s’han pogut  portar a terme a les aules en la seva totalitat, pero esperem que el curs vinent aixo sigui possible. Adjuntem en aquest quadre tota la documentacio creada:

GRUP PROJECTE ANNEXOS CATALA ANNEXOS CASTELLA ANNEXOS ANGLES
4t Projecte 4t

Annex 1 (Avancem)

Annex 2 (Avancem)

Annex 3 (Avancem)

Annex 4 (Avancem)

Annex 5 (Avancem)

Annex 6 (Avancem)

Registre d_observació Castellà CM

rúbrica avancem Castellà CM

avancemprogramacioangles

avancemactivitat1

brainstorming

avaluacio1

avaluacio2

avaluacio3

avaluacio4

5e Projecte 5e ANNEX 5- RÚBRICA ACT 4.2. treball en grup

ANNEX 9 ACT 2.2. ACREDITACIONS PREMSA

ANNEX 10 GRAELLA REGISTRE ACT 3.2._

ANNEX 11 ACT 4.1. Funcions dels rols

ANNEX 12 GRAELLA ACT 7.1. autoavaluació

ANNEX 14 – GRAELLA REGISTRE ACTIVITAT 1.1_

ANNEX 15 – LLISTA SOLUCIONARI

ANNEX 16 – GRAELLA ACTIVITAT 1.1_

ANNEX 1 – GRAELLA ACTIVITAT 1

ANNEX 4 – GRAELLA ACT. 4.1. què és un formulari

ANNEX 2- RÚBRICA ACT 1.3. treball en grup_

ANNEX 3. ACT 4.1. Tipologia de formularis

ANNEX 6 ACT 5.1. Tutorial como crear un formulario en Gogle Forms

ANNEX 7 RÚBRICA ACT 1.2. autoavaluació del treball en grup

ANNEX 8_ GRAELLA REGISTRE ACTIVITAT 2.1_

ANNEX 13- PACK CARTES MEMORY

ANNEX 15 – LLISTA PARTS FORECAST A

NNEX 17 – ORDER THE SCRIPT

ANNEX 18 – WEATHER FORECAST SCRIPT EXAMPLE

ANNEX 19 – RÚBRICA ACT 3.3. WRITING

ANNEX 20 – GRAELLA ACTIVITAT 5.1. LITERACY

ANNEX 21 – GRAELLA ACTIVITAT 5.2. SPEAKING

ANNEX 22- RÚBRICA COAVALUACIÓ ACT 7.1. SPEAKING