Consell escolar

El consell escolar de l’escola és l’òrgan màxim de participació i decisió de l’escola.

Està format per representants de mestres, famílies, personal d’administració i serveis, i presidit per la direcció del centre.

De manera prescriptiva es reuneix un cop per trimestre, tot i que a demanda dels seus membres o per necessitats del centre, es pot reunir més vegades.

Durant el primer trimestre ens reunim per aprovar el pla anual, exposem l’organització de centre i les novetats d’aquell curs.

El segon trimestre s’exposa la liquidació econòmica i es presenta el pressupost per a aprovació.

El tercer trimestre es presenta la memòria d’activitats.

A banda, el consell escolar aprova també totes les sortides que es fan. Compta també amb una comissió mixta de menjador (famílies-equip directiu-empresa menjador), una comissió de coeducació i la comissió econòmica.