Salut

MEDICAMENTS:

Per poder administrar medicaments als alumnes, sempre que sigui imprescindible ferho en horari lectiu, cal que els pares, mares o tutors legals aportin un informe mèdic on consti el nom de l’alumne, el nom del medicament que ha de prendre i la pauta d’administració. Així mateix, els pares, mares o tutors legals han d’aportar una autorització on es demani, al director o directora del centre educatiu, l’administració al fill o filla del medicament prescrit d’acord amb les pautes que constin en l’informe esmentat i se n’autoritzi l’administració als professionals del centre. És convenient que el centre mantingui en un únic arxiu les receptes, els informes

Per administrar el paracetamol als infants a les escoles, cal tenir l’autorització del pare, mare o tutor, que s’ha de demanar en el moment de matriculació de l’alumnat. La febre és un símptoma caracteritzat per un augment de temperatura per sobre de 37 ºC que sovint s’acompanya de malestar. És molt freqüent en l’infant. La febre és en si mateixa un mecanisme de defensa de l’organisme contra la malaltia i, per tant, no cal tractar-la de forma immediata amb medicaments. Podem utilitzar mesures físiques per fer abaixar la temperatura i disminuir-ne les molèsties: si té malestar, fred o esgarrifances es recomana no abrigar-lo i donar-li aigua a glopets. Davant d’un infant amb febre de 38 ºC o més l’escola ha de contactar amb el pare, mare o tutor i demanar-li que el reculli tan aviat com pugui. Mentrestant, si la febre és igual o superior a 38 ºC es recomana administrar un antitèrmic/analgèsic. El fàrmac de referència i més utilitzat arreu és el paracetamol, per la seva bona tolerància i la relativa absència d’efectes secundaris. Encara que no es tracti d’una urgència, un infant amb febre no ha de quedar-se

AL.LÈRGIES:

La família de l’alumne amb al·lèrgia alimentària i/o al làtex ha d’informar-ne els responsables del centre educatiu a l’inici de l’escolarització o quan en tingui coneixement.

Les actuacions que cal seguir en el centre quan es produeix aquesta situació es detallen en les instruccions publicades pel Departament d’Ensenya,ment.

D’acord amb aquest model, la família ha d’aportar al centre la documentació següent:

  • Informe mèdic signat per l’equip sanitari responsable, on han de constar totes les dades de la malaltia de l’infant, les actuacions que cal fer i els telèfons dels referents sanitaris.
  • Imprès signat amb la recollida d’informació on es detalla el tipus d’al·lèrgia de l’alumne, les vies d’entrada i el tipus de reacció.
  • Imprès de sol·licitud signat i autorització d’administració de la medicació prescrita i l’atenció específica prescrita i pautada pel metge o metgessa.
VACUNACIONS:

L’administració de les vacunes que es fa en els centres educatius està regulada pel Decret 155/1993, d’1 de juny, d’actualització del Programa de salut escolar. A l’article 5 s’especifica que l’execució del Programa de salut escolar als centres educatius (entre altres l’administració de les vacunes en els centres educatius) correspon als ajuntaments. A l’article 10 s’especifica quines són les vacunes que en cada cas s’han d’administrar.

PARASITOSI:

Els polls es poden veure amb facilitat amb una bona il·luminació i separant els cabells per tal d’inspeccionar el cuir cabellut. Tenen uns 2 mm de longitud, són de color grisenc i no tenen ales. Les llémenes estan enganxades a la base dels cabells i són de color blanc groguenc. Es recomana iniciar la inspecció per la zona de darrere les orelles i la nuca.

Els signes i símptomes principals d’una infecció per polls són:

  • Picor persistent al cap.
  • Petites protuberàncies vermelles al cuir cabellut o al coll.
  • Presència de llémenes enganxades a la base dels cabells que són difícils d’extreure i de color nacrat.
  • Sensació de formigueig al cap.

 

Els polls es poden eliminar amb l’ús de pintes (eliminació física) i de productes tòpics (eliminació química), com locions, cremes o xampús. S’han de tractar únicament aquelles persones a les quals els han detectat. Cal informar tots els contactes propers (família, escola, etc.) de la persona infectada perquè puguin comprovar si també en tenen. A banda d’això, es recomana rentar amb aigua calenta els barrets, les bufandes, els llençols i les tovalloles, i també les pintes i els raspalls.