Acollida

Aquest curs continuarà funcionant el servei d’acollida de 8 a 9 h. del matí.
El cost és de 28,50 €/mes per als alumnes fixes i de 4,10 € hora i/o fracció per
als que es quedin eventualment.
La forma de pagament és la mateixa que la utilitzada pel servei de menjador.