Projecte educatiu

L’escola posa èmfasi en educar en valors: de solidaritat, respecte, constància, hàbits de treball, en una societat complexa i canviant.
MISSIÓ

És una escola pública, catalana i compromesa amb l’entorn. Pretén aconseguir un desenvolupament integral dels alumnes per què sàpiguen viure i conviure en societat a partir del treball dels següents objectius:
– Respecte per l’entorn.
– El treball de les noves tecnologies.
– La cohesió social tot atenent a la diversitat de l’alumnat.
– Es fa una introducció de la llengua anglesa a partir dels 4 anys a nivell oral.
– La participació família-escola.

VISIÓ

L’escola pretén aconseguir una millora constant del rendiment acadèmic i de convivència dels alumnes incorporant el treball de les noves tecnologies, l’impuls de les llengües estrangeres, l’atenció de les necessitats individuals dels alumnes i l’assoliment de les capacitats i competències. Tot això utilitzant metodologies vivencials , experimentals, d’aprenentatge significatiu, per aconseguir que el nostre alumnat sigui competent socialment amb la satisfacció de tota la comunitat educativa.

VALORS
– Coeducació.
– Respecte vers als altres i l’entorn.
– Convivència basada en el diàleg i processos de mediació.
– Inserció a la cultura i llengua catalana.
– Esforç i responsabilitat per arribar a ser una persona autònoma.