Projecte educatiu

1. ORGANITZACIÓ GENERAL

1.1.- CARACTERÍSTIQUES DE L’ENTORN ESCOLAR

En primer lloc, l’entorn físic de la nostra escola es caracteritza per estar bàsicament concentrat al barri de Collblanc – La Torrassa, i separat del barri de Sta. Eulàlia per la barrera física creada per la via del tren; i veïns propers d’un barri de Barcelona. És un barri dormitori, sense indústria i amb els serveis socials suficients per atendre les necessitats dels seus habitants: un ambulatori, dues biblioteques, ben comunicat (línies de metro V i I, autobusos de L’Hospitalet), un mercat municipal i un teatre; els serveis privats també donen prou abast per atendre a la població (entre ells una piscina – C.E. Mediterrani). Hi ha poc espais verds (Parc de la Marquesa – Collblanc) i d’esbarjo. Un augment considerable de la població del districte va tenir lloc als anys 60 i 70, es va mantenir als anys 80 i 90, però des de aleshores hi ha un descens important de la població que va originar un descens també en la població escolar. Actualment s’està produint un augment poblacional degut al fenomen de la immigració, molt especialment d’Amèrica del Sud, encara que també del Magreb, i altres indrets més variats. Referent el sector pares i mares, cal assenyalar que hi ha un baix percentatge de professions resultants d’una formació universitària; encara que el nivell econòmic no és baix. Des del punt de vista lingüístic, els nostres alumnes viuen en una societat on conviuen dues llengües oficials -català i castellà-, de les quals la segona és la llengua pròpia de la població, i és la més utilitzada entre els pares i els alumnes. Aspecte que caldrà tenir present al nostre Projecte Lingüístic de Centre.

1.2.-PRINCIPIS I TRETS D ‘IDENTITAT

El centre es defineix ideològicament pluralista, tant al vessant polític com a religiós, som tolerants i respectuosos envers les creences i idees de les altres persones. El centre es compromet a donar una formació sense cap tipus de discriminació basada en diferències de sexe, raça, classe social, i característiques personals i, a la vegada, a potenciar també aquesta mateixa actitud entre els nostres alumnes. El centre pretén transmetre d’una manera crítica mecanismes i valors que regeixin el funcionament de la societat democràtica, especialment els referents a drets i deures dels ciutadans, i adoptar actituds personals i solidàries d’acord amb aquests. El centre pretén donar a conèixer les creences, actituds i valors bàsics de la nostra tradició i patrimoni cultural, valorar-los críticament, triar les opcions més favorables per al seu desenvolupament com a persones i contribuir a conservar-la i millorarla. El centre pretén formar persones que tinguin una imatge ajustada d’ells mateixos, de les seves característiques i possibilitats, i que duguin a terme les activitats de manera autònoma, valorant l’esforç i la superació del seus treball. El centre pretén formar persones amb esperit crític i reflexiu, és a dir, amb capacitat de raonar lògica i analíticament, tot superant prejudicis i preconcepcions davant de situacions noves o habituals. El centre pretén potenciar la creativitat del alumnat, és a dir, fomentar una actitud oberta a tot tipus de manifestacions culturals, independentment de les opcions personals preses. El centre potenciarà l’actitud ecològica dels alumnes per aconseguir que s’adonin de la importància que té conservar el seu medi natural i contribuir activament en la seva defensa, conservació i millora com a elements determinants de la qualitat de vida. El centre vol potenciar l’esperit la col·laboració de tota la comunitat educativa en la via de l’escola. El centre pretén que els alumnes siguin conscients que viuen en una Comunitat Autònoma que té dues llengües oficials, la catalana i la castellana, i han d’aprendre a respectar ambdues llengües, ja que la diversitat lingüística i cultural és un dret dels pobles i dels individus. El centre opta pel català com a llengua d’ensenyament i aprenentatge, per la qual cosa adequa tots els seus mitjans i recursos perquè el català sigui la llengua de comunicació en aquest àmbit.

1.2.-PRINCIPIS I TRETS D ‘IDENTITAT

El centre es defineix ideològicament pluralista, tant al vessant polític com a religiós, som tolerants i respectuosos envers les creences i idees de les altres persones. El centre es compromet a donar una formació sense cap tipus de discriminació basada en diferències de sexe, raça, classe social, i característiques personals i, a la vegada, a potenciar també aquesta mateixa actitud entre els nostres alumnes. El centre pretén transmetre d’una manera crítica mecanismes i valors que regeixin el funcionament de la societat democràtica, especialment els referents a drets i deures dels ciutadans, i adoptar actituds personals i solidàries d’acord amb aquests. El centre pretén donar a conèixer les creences, actituds i valors bàsics de la nostra tradició i patrimoni cultural, valorar-los críticament, triar les opcions més favorables per al seu desenvolupament com a persones i contribuir a conservar-la i millorarla. El centre pretén formar persones que tinguin una imatge ajustada d’ells mateixos, de les seves característiques i possibilitats, i que duguin a terme les activitats de manera autònoma, valorant l’esforç i la superació del seus treball. El centre pretén formar persones amb esperit crític i reflexiu, és a dir, amb capacitat de raonar lògica i analíticament, tot superant prejudicis i preconcepcions davant de situacions noves o habituals. El centre pretén potenciar la creativitat del alumnat, és a dir, fomentar una actitud oberta a tot tipus de manifestacions culturals, independentment de les opcions personals preses. El centre potenciarà l’actitud ecològica dels alumnes per aconseguir que s’adonin de la importància que té conservar el seu medi natural i contribuir activament en la seva defensa, conservació i millora com a elements determinants de la qualitat de vida. El centre vol potenciar l’esperit la col·laboració de tota la comunitat educativa en la via de l’escola. El centre pretén que els alumnes siguin conscients que viuen en una Comunitat Autònoma que té dues llengües oficials, la catalana i la castellana, i han d’aprendre a respectar ambdues llengües, ja que la diversitat lingüística i cultural és un dret dels pobles i dels individus. El centre opta pel català com a llengua d’ensenyament i aprenentatge, per la qual cosa adequa tots els seus mitjans i recursos perquè el català sigui la llengua de comunicació en aquest àmbit.

1.4.- ENSENYAMENTS.

L’oferta educativa de l’Acadèmia abasta tots dos Cicles d’Educació Infantil, els tres cicles d’Educació Primària i els dos cicles d’Educació Secundària:

ED. INFANTIL Llar d’infants Parvulari P-0 P-1 P-2 P-3 P-4 P-5

ED. PRIMÀRIA C. Inicial C. Mitjà C. Superior 1r 2n 3r 4t 5è 6è

ED. SECUNDÀRIA 1r Cicle 2n Cicle 1r 2n 3r 4t

1.5.- PARTICIPACIÓ EN PROGRAMES.

Sempre que sigui possible, l’Acadèmia potenciarà la participació en programes educatius fora de les seves aules, essent les directrius principals:

1.- Les llengües estrangeres

2.- Programes solidaris

3.- Programes interculturals i interètnics

4.- Educació Mediambiental

1.6.- PROGRAMACIÓ ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES I EXTRAESCOLARS: Les activitats complementàries són una prolongació de l’activitat acadèmica i tenen com a funció complementar les activitats de l’aula. L’horari de la seva realització complementarà l’horari lectiu de 25 hores setmanals, augmentant-lo a 30 a la primària i fins a 33 en la secundària. Les activitats complementàries tenen un marcat caràcter acadèmic, en tant que volen completar i reforçar els aprenentatges que conformen el currículum oficial, i seguint aquesta pauta les àrees que estan incloses dins de les activitats complementàries són: anglès, català, matemàtiques i castellà. La proposta d’activitats serà elaborada pel cap d’estudis i consensuat pel claustre, per finalment ser aprovada pel Consell Escolar. Les activitats extraescolars són activitats que es realitzen fora de l’horari escolar lectiu, i tenen com a funció principal el potenciar aprenentatges no obligatoris dins del currículum oficial. La proposta d’activitats es emesa pel titular del centre (amb consulta de l’equip directiu) i ratificada, si escau, pel Consell Escolar.

Els aprenentatges han de quedar englobats en:

a) Aprenentatge de llengües estrangeres

b) Aprenentatges de noves tecnologies

També queden incloses com a activitats extraescolars les classes de reforç, dins d’aquestes classes es tracten continguts propis del currículum escolar, són dissenyades per l’equip de professors de secundària en relació a les necessitats concretes del moment i presentades a l’equip directiu per la seva aprovació. Nivells inclosos: Ed. Primària à Cicle Mitjà i Superior Ed. Secundària à 1r i 2n Cicle

1.7.- SORTIDES

La tipologia de les sortides realitzades dins del curs escolar és la següent:

a) Sortides relacionades directament amb continguts curriculars

b) Sortides relatives a celebracions

c) Sortides de convivència

Les primeres seran programades dins de la mateixa programació d’aula a l’inici del curs, encara que també, segons disponibilitat1, es podran afegir al llarg del curs. Les segones i terceres es planifiquen dins de la programació anual feta a l’inici del curs, si bé la concreció definitiva es realitza al llarg del curs. Tots els viatges seran coordinats i/o programats per l’equip directiu i aprovats pel Consell Escolar.

1.7.1 Sortides relatives a celebracions

Queden incloses les sortides referents a activitats relacionades directament amb la celebració de dates significatives, ja sigui per l’escola o bé dates institucionalitzades

Així cal assenyala les següents: – Nadal – Setmana Cultural – Sant Jordi – La primavera

La participació en aquestes sortides és obligatòria, si bé queden exclosos els alumnes que per motius de religió no puguin realitzar-les.

1.7.2 Sortides de convivència.

Una bona part del col·legi està present en aquestes sortides, on es vol potenciar les relacions companys -companys i alumnes -professorat fora de l’entorn habitual de l’aula. Els alumnes a qui van dirigides són 2n cicle d’ E. Infantil, E. Primària i E. Secundària. La participació en aquestes sortides es totalment voluntària. El centre dissenyarà l’organització necessària per mantenir les aules obertes per aquells nens i nenes que no volen assistir a les convivències. Les sortides tindran una durada de 2 nits pels alumnes de Ed. Infantil i Ed. Primària; i de 3 nits pels alumnes d’ Ed. Secundària. El destí serà comú pels alumnes d’ Ed. Infantil i Primària; i un altre destí comú a tots els alumnes de Secundària. Els professors que integraran la sortida seran preferentment els tutors de cada curs, si bé aquest aspecte està determinat pels percentatges marcats per la Llei en funció del número d’alumnes.