Skip available courses

Available courses

Exercicis per al català de 1r al grup de diversitat

Projecte - Brigitte Picart

Aquest curs preten ser  un recull d'activitats complementàries i de reforç a partir del que es treballa a l'aula . 

En aquest curs seguirem el llibre de text ide Mac Graw Hill
Optativa d'aprofundiment en llengua catalana i, de manera interdisciplinar, en geografia i altres aspectes del saber humà.