Tecnologia

 

TecnoLa tecnologia és l’ús combinat amb el coneixement, eines i tècniques que permeten dissenyar i crear béns o serveis que faciliten l’adaptació a l’entorn i satisfan les necessitats de les persones.

La comprensió de les ciències i la tecnologia és fonamental perquè una persona jove estigui preparada per a la vida en la societat del coneixement. Aquesta comprensió contribueix significativament a la vida personal, social, professional i cultural de les persones.

Des del departament de tecnologia treballem perquè els nostres alumnes puguin assolir els coneixements i habilitats per a afrontar els reptes que el nostre món cada cop més tecnològic els hi depararà.

El professorat del departament de tecnologia correspon a:

  • Raul Bethencourt
  • Teodora Falguera
  • Alicia González
  • Jordi Margalef
  • Fran Llamas

Un dels trets característics d’aquest departament ha sigut l’adaptació de part del seu currículum a llengua anglesa, donant com a resposta que algunes part de la matèria són tractades en aquesta llengua cada cop amb més importància al nostre món globalitzat.

Els blocs de competències bàsiques que configuren els eixos dels processos i disciplines tecnològiques :

Identificar i resoldre problemes científics susceptibles de ser investigats en l’àmbit escolar, que impliquin el disseny, la realització i la comunicació d’investigacions experimentals
Resoldre problemes de la vida quotidiana aplicant el raonament científic
Reconèixer i aplicar els processos implicats en l’elaboració i validació del coneixement científic
Utilitzar objectes tecnològics de la vida quotidiana amb el coneixement bàsic del seufuncionament, manteniment i accions a fer per minimitzar els riscos en la manipulació i en l’impacte mediambiental
Analitzar sistemes tecnològics d’abast industrial, avaluar-ne els avantatges personals i socials, així com l’impacte en la salubritat i el medi ambient
Dissenyar i construir objectes tecnològics senzills que resolguin un problema i avaluar-ne la idoneïtat del resultat
Prendre decisions amb criteris científics que permetin preveure, evitar o minimitzar l’exposició als riscos naturals
Adoptar mesures amb criteris científics que evitin o minimitzin els impactes mediambientals derivats de la intervenció humana

 

Notícies relacionades