Organització i gestió

Enllaços als documents generals d’organització i gestió del centre

  • PEC. Projecte educatiu de centre
  • NOFC. Normes d’organització i funcionament del centre
  • PE. Pla estratègic 2015-2019
  • PGA 2016-2017. Pla general anual que desenvolupa el pla estratègic.
  • PLC. Projecte lingüístic de centre.
  • PD. Projecte de direcció 2016-2020.