Projecte Educatiu

CURS 2016-2017

0.- PRESENTACIÓ

L’IES “ Joan Guinjoan i Gispert “ de Riudoms es dota del present Projecte Educatiu per tal de fixar les línies directrius generals de la seva tasca, donar la màxima coherència i continuïtat a la seva acció educativa i proporcionar un marc global de referència que permeti l’actuació coordinada i eficaç de l’Equip de professors i la resta d’estaments de la Comunitat Educativa així com l’avaluació i reflexió sobre la pròpia tasca educativa.

1.- ANÀLISI DE L’ENTORN ESCOLAR

1.1.- UBICACIÓ GEOGRÀFICA. El centre situat en la vila de Riudoms és una construcció de l’any 1996 i en els seus inicis tenia una zona educativa d’influència que comprenia tretze pobles del Baix Camp (Riudoms, Riudecols, Les Borges del Camp, Alforja, Vilaplana, L’Aleixar, Maspujols, Botarell, Montbrió del Camp, Riudecanyes, Vinyols i Els Arcs, Duesaigües, L’Argentera). Actualment, i després de la creació de l’Institut Fontanelles situat a Les Borges del Camp, el nostre Institut és centre de referència de Riudoms, Montbrió del Camp i Vinyols i Els Arcs.

1.2.- MEDI SOCIAL 1.2.1.- Nivell socio-cultural. Predominantment mig. La base econòmica de les famílies és molt variada : – Agricultura combinada amb ramaderia – Petites empreses de construcció, indústries agroalimentaries, – Sector serveis ( fusteria, electricitat, pintura, serralleria, etc. ) En aquests moments la població immigrant magrebí, dels països de l’est i d’Hispanoamèrica ha disminuït.

1.2.2.- Característiques lingüístiques

1.2.2.1.- Dels alumnes Pel que fa a l’ús de la llengua, hem comprovat que majoritàriament utilitzen el català com a llengua de relació.

1.2.2.2.- Del professorat 2 La totalitat dels professors estan plenament qualificats en les dues llengües oficials, tant a nivell oral com escrit.

1.3.- TIPOLOGIA ESCOLAR

1.3.1.- Titularitat Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya

1.3.2.- Nivells Educatius – Ensenyament Secundari Obligatori. – Batxillerat ( Modalitats: científic, tecnològic i humanístic-social )

1.3.3.- Grups – 4 grups de 1er curs d’ESO. – 4 grups de 2n curs d’ESO. – 3 grups de 3er curs d’ESO. – 3 grups de 4art curs d’ESO – 2 grup de 1er BAT – 1 grup de 2n BAT – 1 grup de 1er de Cicles Formatius d’Electromecànica de vehicles – 1 grup de 2n de Cicles Formatius d’Electromecànica de vehicles

1.3.4.- Recursos materials El nostre centre es troba ubicat dins del nucli urbà. Quatre mòduls integren el conjunt : aulari, administració, gimnàs i menjador. Tots són d’una planta excepte l’aulari que està constituït per tres plantes. A l’entorn hi ha un pati amb una fumera d’una antiga bòbila que hi havia en aquest indret.

L’edifici d’aules té:

Planta baixa: 4 aules. 3 laboratoris de Ciències Experimentals, 3 aules de tecnologia, 1 aula d’audiovisuals, 2 aules de visual i plàstica,  2 aules de música, 1 aula d’informàtica, 1 aula de matemàtiques, 1 aula de Ciències socials, 1 aula Oberta, 1 aula de Ciències, Arxius, Departaments, Serveis

Planta primera: 12 aules, Departaments, 1 aula d’informàtica, 2 tutories, 1 aula d’idiomes, 1 aula d’informàtica,

Planta segona: 13 aules, 2 tutories, Serveis

L’edifici del gimnàs té:  Aula polivalent, 3 aules de tecnologia, Serveis

L’edifici del menjador té: 2 sales de menjador, 1 cantina, Serveis

L’edifici d’administració té: Consergeria, Biblioteca, Secretaria, Sala de professors, Despatxos de l’equip directiu, Despatx d’Informàtica, Serveis

2.- TRETS D’IDENTITAT.

2.1.- La confessionalitat, el pluralisme i els valors democràtics L’Institut és i vol ser ideològicament pluralista, sobre tot en els seus vessants polític i religiós. Això significa respecte envers totes les ideologies i creences i també, intenta donar al noi/a les informacions tant objectivament com es pugui perquè es formi els propis criteris i, analitzant la realitat pugui prendre decisions responsables. Els pares poden ajudar als fills en aquest procés.

2.2.- La llengua d’instrucció de l’aprenentatge: Projecte lingüístic Tal com especifica el nostre projecte lingüístic, la llengua vehicular del centre és la llengua catalana, que s’utilitza en tot tipus de documents del Centre així com en la relació amb els pares, mares, alumnes i professors.

2.3.- La línia metodològica. Ens caracteritzem per un estil de treball que tracta de desenvolupar l’esperit crític, la capacitat de discussió i la voluntat de transformació de la realitat social basant-nos en una línia metodològica flexible.

2.4.- L’educació com a procés integral. Considerem l’educació com un procés integral que es desenvolupa tenint en compte les dimensions individual i social de l’alumne/a, que cerca el seu desenvolupament i perfeccionament en àmbits diversos: físic, intel·lectual, moral, artístic, etc, considerant el conjunt de capacitats i potències de l’alumne/a.

2.5.- La coeducació. D’acord amb els principis d’igualtat de drets i no discriminació que inspiren l’activitat educativa vetllem perquè, l’ensenyament es desenvolupi en un marc de coeducació, sense que existeixi cap mena de discriminació per raó de sexe. Treballem per la superació de mites i tabús i diferenciació de rols entre l’home i la dona i fomentem la informació sobre l’educació sexual.

2.6.- La modalitat de gestió institucional. Potenciem un règim participatiu en la gestió del Centre en que, professors, alumnes, pares, mares i personal de l’administració i serveis hi intervinguin d’acord amb allò que ens permet la legislació vigent. En tot moment es dona transparència i claredat a la gestió i es cerca la participació real de tots els membres de la comunitat educativa a través dels seus òrgans: Claustre de professors, Consell Escolar, Junta Econòmica, Consell de delegats i AMPA.

2.7.- Relació del centre amb l’entorn Entenem que per a un bon desenvolupament del procés educatiu és indispensable que el Centre col·labori per una banda amb la resta de centres educatius de Riudoms i de la resta de pobles de la nostra àrea d’influència educativa, i per altra banda amb les diferents associacions i institucions de l’esmentada àrea. En aquest sentit, el nostre Institut realitza des de fa temps una sèrie d’activitats amb l’objectiu de que l’alumnat conegui tots els recursos que el poble i la comarca disposa a fi que en acabar els seus estudis pugui integrar-s’hi com un entorn de fet.

2.8.- L’educació per la pau, la solidaritat i la col·laboració. El principi bàsic del nostre ideari educatiu és l’educació per la pau, la solidaritat i la col·laboració, per tant tota la nostra tasca educativa es fonamenta en aquests principis.

2.9.- L’atenció a la diversitat. La considerem fonamental i es porta a terme, mitjançant: – Desdoblaments – Aula Oberta a 4art curs – Aula d’Acollida: Atenció especial als alumnes d’altres ètnies

2.10.- Prevenció del tabaquisme, alcoholisme i drogaaddicció. – Programa d’Educació per la salut ( nivell formatiu ) – Reglament de Règim Interior (nivell normatiu )

2.11.- Relació i participació dels alumnes. Pretenem donar als alumnes una formació integral perquè, puguin assolir un nivell d’aprenentatge suficient per a desenvolupar-se amb garanties en la societat i mon laboral. El tractament i l’educació que rep l’alumnat va encaminat a adquirir hàbits de convivència i progressiva responsabilitat. Per tant, s’ha de responsabilitzar del bon funcionament i de l’ús correcte dels béns mobles i instal·lacions del centre, que hauria de considerar com a propis. Es procurarà que l’alumnat estigui ben informat sobre el funcionament del centre: Reglament de Règim Intern, horaris, instal·lacions i serveis, projectes, activitats, gestió del centre,… El centre vetlla per l’orientació dels alumnes en tots els nivells: acció tutorial, crèdits variables, itineraris curriculars, orientació específica al finalitzar l’ESO, estudis superiors i sortides laborals i professionals. La relació professor-alumne ha de ser dialogant i cordial, no només acadèmica. Els alumnes han d’estar democràticament representats pels seus delegats i han de ser escoltats pels professors i òrgans col·legiats.

3.- OBJECTIUS

Entenem per objectius les formulacions que expliciten el rumb que l’institut pretén seguir i que comporten una voluntat de planificació i desenvolupament posteriors amb objectius i activitats més específiques, operacionals i avaluables. Els objectius que pretenem assolir, agrupats per àmbits de gestió són els següents:

3.1.- ÀMBIT HUMÀ

3.1.1.- FORMACIÓ

3.1.1.1.- Fomentar la formació dels alumnes per a la pau, la cooperació i la solidaritat entre els pobles.

3.1.1.2.- Fomentar en els alumnes la curiositat intel·lectual, la inquietud social, l’esperit crític i el diàleg i la participació democràtica en la vida escolar.

3.1.1.3.- Educar en el respecte al medi ambient, la protecció de la flora i fauna i l’explotació racional dels recursos naturals

3.1.1.4.- Fomentar en els alumnes hàbits d’alimentació adequats.

3.1.1.5.- Fomentar en els alumnes hàbits d’higiene i salut física i mental, junt amb el gust per l’exercici físic i els esports.

3.1.1.6.- Potenciar la participació dels professors en activitats de formació permanent, incidint en aquelles que puguin revertir en un benefici per a la totalitat del centre.

3.1.2.- RELACIÓ

3.1.2.1.- Aconseguir unes relacions interpersonals satisfactòries entre els professors que facilitin la col·laboració de tots en el desenvolupament del Projecte Educatiu.

3.1.2.2.- Fomentar unes relacions positives i de companyonia entre tots els alumnes a fi de combatre l’elitisme i la marginació de persones i/o grups.

3.1.2.3.- Promoure un clima de mútua confiança i col·laboració entre tots els sectors de la comunitat educativa

3.1.2.4.- Aconseguir l’aplicació, respecte i observança de les normes, drets i deures de tota la comunitat educativa tal com es reflecteixen al Reglament de Règim Intern

3.2.- ÀMBIT PEDAGÒGIC

3.2.1.- INSTRUCTIUS

3.2.1.1.- Afavorir el treball que condueixi a l’obtenció d’un desplegament curricular al centre.

3.2.1.2.- Desenvolupar de manera completa i adequada els continguts programats per a cada àrea i nivell educatiu.

3.2.1.3.- Ensenyar als alumnes hàbits de treball adequats i tècniques d’estudi bàsiques que facilitin la feina de l’aprenentatge.

3.2.2.- FORMATIUS

3.2.2.1.- Fomentar en els alumnes hàbits de treball adequats, com l’ordre, pulcritud, concentració en la feina, etc.

3.2.2.2.- Ensinistrar els alumnes en l’ús de tècniques d’estudi i aprenentatge adients per a cada feina, nivell i àrea.

3.2.2.3.- Realitzar una selecció i ús del material didàctic adequat al principi de coeducació i que potenciï l’activitat i la creativitat dels alumnes.

3.2.3.- METODOLOGICS

3.2.3.1.- Potenciar un ensenyament actiu en el qual es desenvolupi la iniciativa i la creativitat a fi de fomentar en l’alumnat una actitud curiosa, crítica i investigadora.

3.2.3.2.- Proporcionar a l’alumnat un ensenyament per a la igualtat sense cap mena de discriminació per raó de sexe.

3.2.3.3.- Incorporar a les programacions didàctiques objectius i continguts relacionats amb l’entorn social en el qual es viu.

3.2.3.4.- Adequar específicament el currículum als alumnes amb necessitats educatives especials.

3.2.3.5.- Utilitzar mecanismes adients per a tractar la diversitat a l’aula.

3.2.3.6.- Fomentar l’ús de mètodes actius tant a nivell físic com mental, els aprenentatges significatius i la utilització didàctica de l’entorn sempre que sigui possible.

3.2.3.7.- Fomentar la integració en el currículum dels recursos informàtics del centre a tots els nivells per tal que esdevinguin un recurs comunment emprat en les activitats escolars.

3.2.3.8.- Potenciar el treball en equip i la coordinació dels professors, afavorint un sistema d’acords col·lectius de caire vinculant.

A tal fi s’establiran:

Reunions d’Equips Docents setmanals per nivells educatius, per determinar quins són els objectius específics que es volen aconseguir i fer el seguiment dels hàbits i procediments acordats.

Reunions de tutors d’un mateix nivell per seleccionar les activitats que es portaran a terme dins del PAT

Reunions dels Departaments per vetllar l’adequació del PCC de les seves respectives àrees.

Reunió del Departament d’Orientació per valorar la necessitat d’agrupaments específics i flexibles d’alumnes i proposar la seva creació, organització i seguiment.

3.2.3.9.- Realitzar anàlisis freqüents del treball professional mitjançant la reflexió en comú sobre la pràctica real educativa i des d’una perspectiva d’investigació en l’acció.

3.2.3.10.- Donar suport a les investigacions que membres de la comunitat escolar realitzin sobre aspectes didàctics o organitzatius.

3.2.3.11.- Promoure l’ús racional efectiu i adequat a les disponibilitats de personal de tots els mitjans i materials que disposa en el centre.

3.2.4.- AVALUACIÓ

3.2.4.1.- Aplicar criteris de promoció basats en la normativa vigent i en l’avaluació coordinada de totes les dimensions i variables que intervenen en el procés d’aprenentatge dels alumnes.

3.2.4.2.- Dissenyar i aplicar procediments adequats per avaluar els nivells inicial i final dels coneixements a fi de disposar de la informació adient per a planificar els processos d’ensenyament-aprenentatge.

3.2.5.- INFORMACIÓ

3.2.5.1.- Mantenir informats els pares dels progressos i problemes dels seus fills de manera tan freqüent i completa com sigui possible.

3.2.5.2.- Informar els professors de tots els assumptes que puguin afectar la seva tasca docent o la seva professió.

3.2.6.- ORIENTACIÓ

3.2.6.1.- Facilitar als alumnes una informació adequada sobre les seves capacitats i deficiències, ajudant-los a treure’n profit de les primeres i superar o compensar les segones.

3.2.6.2.- Proporcionar informació i orientació de cara al seu futur als alumnes que acaben els seus estudis al centre així com a les seves famílies.

3.3.- ÀMBIT DE GOVERN INSTITUCIONAL

3.3.1.- Aconseguir una participació positiva i real en el control i gestió del centre i de tots els estaments de la Comunitat Educativa de forma adequada a llurs competències i capacitats.

3.3.2.- Vetllar per la millora sistemàtica de la dotació de recursos humans i materials del centre.

3.3.3.- Establir i mantenir, en coordinació amb l’AMPA, unes relacions sistemàtiques entre pares i centre, formalitzades i assumides pels dos estaments i vetllar pel seu desenvolupament i millora.

3.3.4.- Establir i mantenir unes relacions de col·laboració amb les institucions locals i de la comarca.

3.4.- ÀMBIT ADMINISTRATIU

3.4.1.- Desenvolupar una gestió econòmica racional, eficaç i transparent.

3.4.2.- Rendibilitzar al màxim el material i les dotacions pressupostàries del centre.

3.4.3.- desenvolupar i fer servir instruments i mètodes eficaços per a la comunicació a nivell intern i amb l’exterior.

3.4.4.- Actualitzar i mantenir al dia els inventaris del centre.

4.- DOCUMENTACIÓ

Per complir els objectius que el centre es proposa, cal el desenvolupament d’un conjunt de documents que ens permetin treballar amb el consens de tots els professors i que ens siguin útils per la pràctica diària a la vegada que revissables, fruït d’aquesta mateixa pràctica i de la necessitat d’adoptar-los a noves necessitats.

Aquests documents són :

P.C.C. : Que organitza els continguts de les diferents àrees que es volen treballar, la graduació de les dificultats d’aquests continguts i el moment que es portaran a terme i que dona coherència i conforma el cos global de continguts que volem trametre.

R.R.I: Que estableix les competències i normes de funcionament dels diferents òrgans de govern i coordinació, els deures i drets de pares, professors i alumnes i la resta de funcions que articulen l’estructura del centre

P.A.T.: Que marca els objectius i activitats que volem portar a terme per tal d’orientar individualment i en grup als alumnes tant a nivell personal com d’estudis i professional.

PLA D’AVALUACIÓ : Que orienti i doni pautes dels criteris generals d’avaluació dels alumnes per superar cursos i l’etapa, atenent als objectius de curs i etapa i expliciti els moments (quan es faran les avaluacions), de quina manera es portaran a terme (sessions d’avaluació), com es comunicaran els resultats als alumnes i pares i quina valoració es farà dels resultats així com les propostes organitzatives i metodològiques que cal fer donar resposta als resultats no desitjats.

PROGRAMES ESPECÍFICS: Educació per la salut, Orientació Professional i d’Estudis, Programació anual de sortides i Activitats extraescolars, Acollida als alumnes que es matriculen al Centre i Acollida als professors nous.

5.- ESTRUCTURA ORGANITZATIVA

5.1.- ÒRGANS DE GOVERN

5.1.1.- COL·LEGIATS

5.1.1.1.- El Consell Escolar del centre.

5.1.1.2.- El Claustre de professors.

5.1.2.- UNIPERSONALS

5.1.2.1.- Director

5.1.2.2.- Cap d’Estudis.

5.1.2.3.- Secretari

5.1.2.4.- Coordinador pedagògic.

5.2.- ÒRGANS DE COORDINACIÓ.

5.2.1.- COL·LEGIATS

5.2.1.1.- Departaments didàctics i/o seminaris

En el centre s’estableixen els següents departaments didàctics:

Llengua catalana i literatura.

Llengua castellana i literatura.

Matemàtiques.

Llengües Estrangeres

Ciències Experimentals.

Ciències Socials

Tecnologia

Visual i plàstica

Educació física

Electromecànica de vehicles

Ciències de la Natura

En el centre s’estableixen els següents seminaris didàctics:

Seminari de Psico-pedagogia (Dep. de C. Socials)

Seminari de Filosofia (Dep. de C. Socials)

Seminari de Llengües clàssiques (Dep. de Llengua catalana )

Seminari de Francès (Dep. de Llengües estrangeres)

Religió (Dep. De C. Socials)

Música

Economia

5.2.1.2.- Equips docents

5.2.1.3.- Comissions de tutors de nivell,

5.2.2.- UNIPERSONALS

5.2.2.1.- Coordinador d’ESO

5.2.2.2.- Coordinador de Batxillerat.

5.2.2.3.- Coordinador d’activitats extraescolars.

5.2.2.4.- Coordinador de grup (tutor)

5.2.2.5.- Coordinador informàtic.

5.2.2.6.- Coordinador de l’estada a l’empresa.

5.2.2.7.- Coordinador de prevenció de riscos laborals.

5.2.2.8.- Coordinador lingüístic.

5.2.2.9.- Coordinador (tutor tècnic) de biblioteca

5.2.2.10.- Coordinador (tutor tècnic) de mitjans audiovisuals

5.2.2.11.- Coordinador (tutor tècnic) de manteniment dels laboratoris.

5.2.2.12.- Coordinador de Cicles Formatius de Grau Mitjà. Les competències i normes de funcionament dels diferents òrgans de govern i coordinació estan recollits al Reglament de Règim Intern del centre, el qual segueix les pautes establertes en el decret 199/1996 del 12 de juny pel qual s‘aprova el Reglament Orgànic de centre (R.O.C.) dels centres docents públics que imparteixen l’educació secundària i la formació professional de grau superior. La nostra referència Normativa és el Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius (DOGC núm.5686-05/08/2010)

5.3.- ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D’ALUMNNES.

L’associació de mares i pares d’alumnes, d’acord amb les seves finalitats recollides als seus estatuts col·labora com a col·lectiu en la vida del centre i en la seva gestió a través de :

El seu representant al Consell Escolar

L’organització d’activitats extraescolars.

Actuant com a canal de comunicació entre els pares i la resta d’estaments. La Junta de l’Associació mantindrà contactes regulars en la forma que mútuament acordin amb l’Equip Directiu.

5.4.- CANALS DE PARTICIPACIÓ DE PARES I ALUMNES

El diàleg i col·laboració entre tots els membres dels diferents estaments de la Comunitat Educativa és un factor molt important en el desenvolupament de l’activitat del centre. La participació de les mares i pares en la vida i gestió del centre s’articula a través de tres canals:

Mitjançant els seus representants en el Consell Escolar del centre.

L’associació de mares i pares d’alumnes.

A nivell tutorial, en contactes individuals i grupals amb el professor-tutor i la resta de professors de l’alumne/a. La participació dels alumnes es vehicula a través de :

A nivell tutorial : exposant al professor-tutor problemes i/o iniciatives en relació a la vida del centre.

A nivell general: a través del Delegat de classe i dels seus representants al Consell Escolar del centre.

5.5.- SERVEIS

El centre disposa dels següents serveis:

1. Secretaria

2. Biblioteca

3. Reprografia

4. Videoteca

5. Consergeria

6. Cantina

7. Transport pels alumnes no residents a Riudoms ( Depèn del Consell Comarcal )

6.- DISPOSICIONS FINALS

6.1.- DIFUSIÓ DEL PROJECTE EDUCATIU

El present Projecte Educatiu, un cop aprovat pel Consell Escolar, serà objecte de difusió entre tots els estaments educatius.

6.2.- VIGÈNCIA

El present Projecte Educatiu es mantindrà vigent tant a nivell global com analític mentre serveixi a les finalitats esmentades al punt 0 de la seva presentació.

6.3.- REVISIÓ I MODIFICACIÓ

6.3.1.- El present Projecte Educatiu podrà ser objecte de revisió global o analítica en qualsevol dels seus punts quan així ho aconsellin els canvis en les circumstàncies del centre i/o a petició raonada de qualsevol dels membres de Consell Escolar.

6.3.2.- Tota modificació del present Projecte Educatiu, haurà d’ésser aprovada en sessió de Consell Escolar per majoria absoluta dels seus membres.