Estatuts Premis a l'esforç Turó de Roquetes

ESTATUTS DEL PREMI A L’ESFORÇ TURÓ DE ROQUETES

L’objectiu d’aquest premi és la valoració de l’esforç individual en la tasca educativa. No és intenció del premi valorar únicament els resultats acadèmics. És valorarà la dedicació, la perseverança,l’aplicació i el treball diari, la superació de les dificultats i els reptes personals, la continuïtat en l’estudi,... i tots aquells valors que indiquin una predisposició a la superació i a la millora en la formació personal.

BASES

1) Poden participar tots els alumnes des de 1r de primària fins a 4t d’ESO.

2) Fase de selecció:

a) A finals dels 1r trimestre de cada curs, s’escolliran 6 alumnes per cadascun dels nivells educatius, és a dir 36 alumnes de primària i 24 de secundària. Aquests/es alumnes seran proposats pels/les tutors/es, atenent a la seva dedicació i esforç.

b) A finals del 2n trimestre de cada curs, s’escolliran, del grup de 60 alumnes anteriors, 4 alumnes per nivell, és a dir un total de 40 alumnes (24 de primària i 16 de secundària). Aquests alumnes seran proposats pels/les tutors/es.

c) A meitats de maig de cada curs, s’escolliran, dels 40 alumnes anteriors, 2 alumnes per nivell, és a dir 20 alumnes (12 de primària i 8 de secundària). Aquests/es alumnes seran proposats pels/les coordinadors/es de nivell i de l’ESO, escoltats pels/les tutors/es

3) Fase finalista:

a) A principis de juny de cada curs, s’escolliran 10 alumnes finalistes per cicle (6 de primària i 2 de secundària). Aquets/es alumnes seran proposats pel jurat.

b) A finals de curs el jurat escollirà els/les 5 alumnes guanyadors/es. (1 de cadascun dels cicles de primària i secundària).

4) El jurat estarà format pels coordinadors de cicle de primària, la coordinació d’ESO i les coordinacions pedagògiques de primària i secundària.

5) Si algun/a alumne/a es fa mereixedor/a, després de la valoració per part del jurat, de entrar dins del grup de seleccionats al llarg del curs, podrà participar del procés selectiu. Aquests casos només es podran contemplar durant la fase de selecció.

6) Excepcionalment, durant el curs de creació del premi, el curs 2011 – 2012, el procés es realitzarà només en el 3r trimestre. En aquest cas els/les coordinadors/es, a proposta dels/les tutors/es proposaran, a meitats de maig 2 alumnes per nivell (12 de primària i 8 de secundària). A principis de juny el jurat proposarà els/les 10 alumnes finalistes (1 per nivell). A finals de curs el jurat escollirà els/les 5 alumnes guanyadors/es. (1 de cadascun dels cicles de primària i secundària).

7) Es farà, a principis de juny, un acte on es proposaran els 10 alumnes finalistes i on es reconeixerà la seva dedicació i esforç, amb assistència de l’alumnat i el professorat del centre.

8) Es farà, a finals de curs, un acte final amb assistència de mares i pares, professorat, alumnat seleccionat i alumnat voluntari que vulgui assistir. En aquest acte es lliuraran els premis als/les guanyadors/es.

9) La dotació del premi dels/les finalistes, que no siguin escollits com a guanyadors/es (5 alumnes), consistirà en:

a) Diploma de finalista.

b) Val de 50 euros per utilitzar en entitat comercial col.laboradora.

10) La dotació del premi dels 5 guanyadors/es consistirà en:

a) Per l’alumnat de 1r a 5è de primària:

i) Diploma de guanyador/a.

ii) Beca de 115€ per la primera quota de l’Institut escola.

iii) Val de 50 euros en entitat comercial a considerar.

b) Per l’alumnat de 6è de primària i de secundària:

i) Diploma de guanyador/a.

ii) Gratuïtat de la quota per l’alumne/a de sisè de primària, primer, segon i tercer d’ESO i val de 100 euros (en centre comercial a considerar) per a despeses personals.

iii) Val de 130 euros, per l’alumne/a de 4t d’ESO (en centre comercial a considerar) per a despeses personals.

11) Si en alguns dels nivells o cicles no hi ha alumnes finalistes o guanyadors/es, poden ser inclosos/es alumnes de diferent nivell o cicle.

Darrera modificació: dijous, 12 desembre 2013, 16:35