Documentació de centre

Documentació de centre

Projecte Educatiu de Centre (PEC) – en fase de revisió.

Normes de funcionament i organització de centre (NOFC) – en fase de revisió

Carta de compromís de les famílies

Normativa referent als mòbils

Autoritzacions i sol·licituds

Justificació de faltes d’assistència

Reps l’informe d’assistència a l’SPAM?

Sol·licitud

Autorització de sortides d’un dia fora del centre

Autorització ús de serveis i recursos digitals a l’aula (menors de 14 anys)

Autorització drets d’imatge de menors de 14 anys

Autorització drets d’imatge de majors de 14 anys

Autorització per a l’administració de paracetamol

Sol·licitud i autorització d’administració de glucagó als alumnes amb diabetis

Sol·licitud de control de glucosa i administració d’insulina

Sol·licitud de títol acadèmic i professional no universitari

Sol·licitud de duplicat de títol acadèmic i professional no universitari

Sol·licitud de cursar matèries de batxillerat a IOC

Sol·licitud de reclamació de notes