PREINSCRIPCIONS a l’INS Cavall Bernat

PREINSCRIPCIÓ BATXILLERAT

curs 2018-2019

PREINSCRIPCIÓ CICLES FORMATIUS

DE GRAU MIG

curs 2018-2019

Termini de presentació de les documentacions:  del 14 al 24 de maig del 2018

Horaris MATÍ: tots els dies, de 9.30 a 13.30 hores

Horaris TARDA: dilluns, de 16 a 19 hores i dijous, de 15 a 17 hores

LLOC: Secretaria de l’institut

TELÈFON D’INFORMACIÓ: 93 785 11 43

DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA:

 • IMPRÈS DE SOL·LICITUD (baixa-te’l)
 • Original i fotocòpia del llibre de família.
 • Original i fotocòpia del DNI o NIE de l’estudiant.
 • Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport del pare, mare o tutor/a.
 • Original i fotocòpia de la targeta sanitària (TSI).
 • Original i fotocòpia del número d’afiliació a la Seguretat Social (NASS).
 • Certificació de la qualificació mitjana dels 3 primers cursos de la ESO, i, en el cas que ja tingui finalitzada la ESO, certificat de la qualificació mitjana de l’etapa.
 • Certificat del centre de procedència amb el nº d’identificació de l’alumne (RALC).
DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA:

Per a alumnes MAJORS d’edat:

 • IMPRÈS DE SOL·LICITUD (baixa-te’l)
 • Original i fotocòpia del DNI o NIE de l’estudiant.
 • Original i fotocòpia de la targeta sanitària (TSI).
 • Original i fotocòpia del número d’afiliació a la Seguretat Social (NASS).
 • Segons via d’accés: Certificació de la qualificació mitjana numèrica amb dos decimals.
 • Certificat del centre de procedència amb el nº d’identificació de l’alumne (RALC).

Per a alumnes MENORS d’edat:

 • IMPRÈS DE SOL·LICITUD (baixa-te’l)
 • Original i fotocòpia del DNI o NIE de l’estudiant.
 • Original i fotocòpia del DNI o NIE del pare/mare o tutor/a.
 • Original i fotocòpia del llibre de família
 • Original i fotocòpia de la targeta sanitària (TSI).
 • Original i fotocòpia del número d’afiliació a la Seguretat Social (NASS).
 • Segons via d’accés: Certificació de la qualificació mitjana numèrica amb dos decimals.
 • Certificat del centre de procedència amb el nº d’identificació de l’alumne (RALC).
DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA OPCIONAL (efectes barem):

 • Certificat o document acreditatiu on consti que els pares o tutors són beneficiaris de la renda mínima d’inserció.
 • Certificació municipal de convivència i resguard de la renovació del DNI quan el domicili que s’al·lega no coincideixi amb el DNI.
 • Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o família monoparental vigents, si és el cas.
 • Còpia del contracte laboral o certificat emès per l’empresa, quan es consideri el domicili del lloc de treball.
 • Acreditació, si és el cas, de discapacitat de l’alumne, de pares o germans.
 • Si s’al·lega malaltia crònica de l’alumne/a (inclosa celiaquia) que afecti al sistema digestiu, endocrí o metabòlic: certificat mèdic oficial.
 • Si el pare, mare, tutors o germans de l’alumne/a han estat escolaritzats al centre, han de facilitar les dades per poder fer la comprovació pertinent.
CALENDARI DE LLISTATS QUE S’EXPOSARAN AL TAULELL D’ANUNCIS
 • Presentació de sol·licituds : del 14 al 24 de maig
 • Publicació de llistes amb barem: 5 de juny
 • Reclamacions: del 6 al 8 de juny
 • Llistes resoltes de reclamacions: 13 de juny
 • Llistes d’admesos: 3 de juliol
 • Matrícula: del 4 a l’11 de juliol
 • Matrícula extraordinària pendents setembre: del 5 al 7 de setembre
 • Presentació de sol·licituds : del 14 al 24 de maig
 • Publicació de llistes amb barem: 5 de juny
 • Reclamacions: del 6 al 8 de juny
 • Llistes resoltes de reclamacions: 13 de juny
 • Llistes d’admesos: 3 de juliol
 • Matrícula: del 4 a l’11 de juliol
 • Repesca: 16 de juliol a les 11.00 h
 • Segon període de preinscripció i matrícula: 5 i 6 de setembre