Informació matrícula Tècnics d’Esports 2017

Informació matrícula Tècnics d’Esports 2017-18

Data de matrícula: del 4 a 21 de juliol del 2017.

En la llista d’admesos s’ha assignat dia i hora de matrícula a cada alumne. Si no es pot venir el dia i hora assignat, es podrà fer la matrícula a partir del dia 18 de juliol, però es perd la preferència a l’hora de triar horari.

S’han d’emplenar el Full de matrícula i el Full de pagament i fer el primer pagament en el compte bancari indicat en el full. En fer l’ingrés cal indicar el nom de l’alumne, l’esport i el nivell. El comprovant bancari s’ha de portar el dia de la matrícula.

Documents que cal adjuntar si no s’han portat amb la preinscripció:

 • 1r Nivell:
  • Certificat acadèmic (ESO o prova d’accés).
  • Certificat de superació de la prova específica.
 • 2n Nivell:
  • Certificat de superació del primer nivell.
 • 3r Nivell:
  • Certificat acadèmic (batxillerat, C.A.S o prova d’accés, …).
  • Certificat del requisit esportiu o dels mèrits esportius.
 • Tots (el alumnes que el curs 16/17 ja estudiaven al C.A.R. no cal):
  • Fotocòpia i original del DNI o passaport de l’alumne o alumna, pare i mare (si és menor d’edat) o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres
  • Fotocòpia i original de la targeta sanitària individual (TSI),
  • Fotocòpia i original del llibre de família (o altres documents relatius a la filiació).