Informació matrícula d’ESO i batxillerat 2017-18

Informació matrícula d’ESO i batxillerat

Alumnes que en curs 2016/2017 estudien a l’INS C.A.R.:

 • Cal lliurar al tutor el full de confirmació de plaça. La matrícula no serà efectiva si l’alumne o alumna no surt en el llistat definitiu que envia el Consell Català de l’Esport.
 • Quan se us confirmi la beca heu de fer l’ingrés de l’assegurança i el material escolar. La quantitat i el número de compte estan indicats en el formulari.

Alumnes nous:

 • Podeu fer la matrícula per al curs 2017/2018 tan aviat com se us confirmi la beca per al curs vinent. La matrícula no serà efectiva si l’alumne o alumna no surt en el llistat definitiu que envia el Consell Català de l’Esport.
 • Es pot fer arribar la documentació sol·licitada per correu electrònic a l’adreça: iescar@ies.car.edu o bé lliurar-la a secretaria en l’horari d’atenció al públic. Si és possible, caldria fer tots els tràmits abans del 20 de juliol.
 • La documentació que cal presentar és la següent:
 • Formulari de matriculació per a ESO o per a BTX. (El número d’inscripció al RALC el proporciona el centre on està estudiant actualment l’alumne).
 • Alumnes de 4t d’ESO: Full d’elecció de matèries optatives.
 • Alumnes de batxillerat: Full de tria de matèries de modalitat
 • Original i fotocòpia del llibre de família(o altres documents relatius a la filiació). Si l’alumne o l’alumna està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Benestar Social i Família.
  • Fotocòpia del document nacional d’identitat(DNI) de l’alumne o alumna, pare i mare o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres.
  • Original i fotocòpia de la targeta sanitària individual(TSI), si la teniu.
  • Butlletí de notes finals del curs anterior.
  • Resguard del títol ESO (només per a alumnes que es matriculin a primer de batxillerat).
 • Carnet de vacunes.
 • Imprès autoritzant o no la vacunació de la grip.
 • Imprès autoritzant o no la vacunació Td (només alumnes de 2n d’ESO).
 • En cas de família nombrosa o família monoparental: Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent.
 • Quan se us confirmi la beca heu de fer l’ingrés de l’assegurança i el material escolar. La quantitat i el número de compte estan indicats en el formulari.

 

Armariets alumnes. Curs 2017-2018

 

Llibres de text. Curs 2017-2018

En els següents enllaços trobareu els llistats dels llibres que utilitzarem aquest any.

1r d’ESO 2n d’ESO 3r d’ESO
4rt d’ESO 1r de Batxillerat 2n de Batxillerat

Es recomana que els llibres d’exercicis siguin nous o que, en cas que siguin de segona mà, tinguin esborrades les respostes.

Les famílies que ho desitgin poden adquirir els llibres a través de l’empresa Darmex Barcelona  d’Olesa de Montserrat (Tfn: 937 781 473, correu electrònic: info@materialescolardarmex.com).  Aquesta empresa fa la gestió de la distribució i venda dels llibres de text.  El procediment a seguir per fer la comanda és el següent:

 • Primer pas: reserva de llibres: Si voleu comprar els llibres a través d’aquest procediment, heu de fer un primer pagament de reserva. Es tracta d’una quantitat fixa que es descomptarà del segon pagament.  L’imprès per fer la reserva el trobareu aquí. La data límit per fer aquest pagament és el 25 de juliol.
 • Segon pas: pagament detallat: A mitjans de juliol, trobareu, en aquest apartat, el full  detallat dels llibres del curs, els preus amb el descompte fet. Cada alumne es podrà descomptar els llibres que no vulgui, l’import del primer pagament i fer l’ingrés per l’import restant.  La data límit és el 31 d’agost.
1r d’ESO 2n d’ESO 3r d’ESO 4rt d’ESO
1r de Batxillerat 2n de Batxillerat

 

 • Tercer pas: lliurament de comprovants de pagament: El resguard del segon pagament l’heu de fer arribar al correu electrònic de la empresa Darmex (montse@materialescolardarmex.com) abans del dia 5 de setembre.  Amb aquesta informació, l’empresa elaborarà els lots individualitzats.
 • Quart pas: distribució de llibres: La distribució de llibres es farà els dies 12 i 13 de setembre al matí (de 8:00 a 14:00) a l’institut. És imprescindible que les famílies estiguin al corrent del pagament per poder recollir-los. En el moment de  retirar els llibres, cal que els alumnes – o qui vingui a recollir-los en el seu nom- presentin els fulls d’ingrés i els rebuts dels DOS PAGAMENTS.

Observacions i casos específics

En cas que l’import del primer pagament de reserva superi l’import del pagament detallat, la devolució es farà  mitjançant transferència bancària al número de compte que indiqueu el dia de la recollida dels llibres els dies 12 i 13 de setembre.

Si algun alumne s’incorpora més tard  i no pot fer la comanda en els terminis assenyalats,  podrà fer una comanda individualitzada  a la mateixa empresa, en aquest cas, en l’import s’inclouran les despeses d’enviament.