Cursos disponibles

Aquest curs servirà als alumnes de 2on de Gestió Administrativa aper lliurar les tasques encomanades i poder accedir a documents del professor.
Benvinguts a tots i a totes
Marta Perles Cano

Aquest curs servirà per a que els alumnes de 1er de Gestió Administrativa puguin seguir part del mòdul MP04.

Els alumnes podran trobar materials i apunts així com un espai per poder lliurar les tasques encomanades.

Benvinguts a tots i a totes!!!

Espai on compartir material (apunts i activitats) referits a aquest mòdul formatiu  de Comunicació i atenció al client de 1r Adm. i Finan.

Aquest curs està dirigit a tots els alumnes de 1er AFI que estan matriculats del mòdul MP04 Recursos Humans i responsabilitat Social Corporativa.

A través de moodel es lliurarà als alumnes els materials necessaris per seguir les sessions presencials i també servirà per a poder entregar les pràctiques proposades.

Benvinguts a tots i a totes!!!

Aquest curs serveix per donar informació als alumnes sobre la tutoria de 1er AIF.

En aquests curs els alumnes tindran accés a tots els recursos necessaris per seguir el mòdul.

En aquest curs els alumnes de primer i segon de Gestió Administrativa tindrà accés a tota la informació referent al cicle formatiu que estan cursant.

Aquest curs va dirigit als alumnes de 1r de grau mitjà de Gestió Administrativa. Aquí podreu trobar tota la informació necessària per seguir el curs i també servirà per fer-li arribar a la professora tots els exercicis que s'hagin de fer al llarg del curs.

Aquest curs va dirigit als alumnes de 1r de Gestió Administrativa de MP7  i serveix per lliurar a la professora, les pràctiques fetes.

Aquest curs va dirigit a alumnes de 2n de Gestió Administrativa i serveix per lliurar les practiques a la professora.

AQUEST CURS SERVEIX PER DONAR INFORMACIÓ ALS ALUMNES I PER LLIURAR PRÀCTIQUES AL PROFESOR

Elaborar documentació i textos relacionats amb les funcions de la professió. Mantenir converses en llengua anglesa en situacions professionals diverses.

Elaboració de documentació i textos relacionats amb les funcions més habituals en la professió. Mantenir converses en llengua anglesa en situacions professionals habituals.

Mòdul professional 6: Tècniques de magatzem

Durada: 132 horesUF 1: Planificació i control d’equips de venda. 66 hores

UF 2: Coordinació d’equips de venda. 33 hores


L'alumne ha d'adquirir coneixements de les regles bàsiques i les accions tècniques, i practicar aquestes últimes. 

Bases anatòmiques i fisiològiques del cos i del condicionament físic.

Millora de la tècnica de la natació així com el coneixement de diferents activitats aquàtiques amb i sense suport musical.

Fer un recorregut pels conceptes de joc, esport i oci, tot mostrant diferents opcions per desenvolupar els jocs. Creació de fitxer de jocs per a diferents col·lectius buscant objectius concrets. 

Preparació de l'estada del dijous 16 d'Abril.

Llegir-ho i entendre-ho.

Tindreu una avaluació després de Setmana Santa.

Valoració en el trimestre 20% de la nota d'Esports d'Equip.

Obligació assistir a la trobada.

* Material en castellà.

* Els enllaços dels videos complementen el power point. També mirar-los.

Preparació de l'estada del dijous 16 d'Abril.

Llegir-ho i entendre-ho.

Tindreu una avaluació després de Setmana Santa.

Valoració en el trimestre 20% de la nota d'Esports d'Equip.

Obligació assistir a la trobada.

* Material en castellà.

* Els enllaços dels videos complementen el power point. També mirar-los.

Documents sobre el reglament, tècnica i metodologia a treballar en el beisbol

Apunts i documents sobre el temari treballat a les sessions pràctiques i  clases teòriques  de Bàsquet.

Diferents documents que ens serviran per preparar la teoria al llarg del curs.

Diferents documents que ens serviran per preparar la teoria al llarg del curs.

UF1. Instal·lacions d'antenes
UF2. Instal·lacions de telefonia interior i d'intercomunicació

 • UF1. Automatització d'habitatges
 • UF2. Instal·lacions domòtiques amb sistemes descentralitzats de bus
 • UF3. Instal·lacions domòtiques amb autòmats programables
 • UF4. Instal·lacions domòtiques amb sistemes de corrents portadors
 • UF5. Instal·lacions domòtiques amb sistemes sense fil

 • Resultats d'Aprenentatges:
  1. Concreta la realització de la memòria tècnica de les instal·lacions analitzant les condicions i característiques d’aquestes.
  2. Organitza l’elaboració de la memòria tècnica de les instal·lacions, determinantne el procés, les fases i les actuacions necessàries.
  3. Realitza la memòria tècnica de les instal·lacions aplicant els coneixements adquirits al llarg del cicle i la normativa vigent en cada cas.
  4. Presenta i defensa la memòria tècnica de les instal·lacions seguint el procediment establert.

  Tutoria 1r Curs - Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques

  UF1. Corrent continu i electromagnetisme

  UF2. Corrent altern

  UF3. Màquines elèctriques

  UF4. Seguretat en les instal·lacions electrotècniques

  UF1. Electrònica digital

  UF2. Electrònica analògica

  UF1. Muntatge d’instal·lacions solars fotovoltaiques

  UF2. Manteniment d’instal·lacions solars fotovoltaiques

  UF1. Equips, dispositius, materials i eines

  UF2. Instal·lacions elèctriques interiors en edificis d’habitatges

  UF3. Instal·lacions elèctriques interiors en locals, oficines i indústries

  UF4. Documentació tècnica de les instal·lacions elèctriques interiors

  UF5. Informàtica bàsica aplicada al càlcul i la representació gràfica d’instal·lacions elèctriques

  UF1. Sistemes avançats de control industrial
  UF2. Sensors avançats
  UF1. Configuració de robots industrials
  UF2. Programació de robots industrials
  UF3. Manteniment de robots industrials
  UF4. Servoaccionaments
  UF1. Equips, xarxes locals i entorn web
  UF2. Programació d'equips i sistemes industrials

  Tutoria 1r Curs - Automatització i Robòtica Industrial

  TREBALL DE RECERCA D'EXPERIMENTALS 2016-2017

  Aquí trobareu tot el material necessari per a respondre els dossiers de recuperació. Recordeu que s'han de presentar el dia de l'examen.

  Listening-Tapescripts

  4th ESO A and B (Joan)

  4th ESO C - Joan

  4th ESO D - Hector

  .

  Proposta didàctica de l'assignatura optativa específica d'Informàtica de 4t ESO.

   
   

  Curs M10 Primers Auxilis de TAPD 2n

  Curs 2016-2017


  UF2 GESTIÓ I ADMINISTRACIÓ DE L'ECONOMIA AL DOMICILI

  UF3 RAONAMENT lÒGICO MATEMÀTIC

  M4 METODOLOGIA DEL JOC UF1

  Treball del coneixement de l'entorn através de la recerca i l'experimentació

  Aquest curs Moodle està pensat perquè pogueu repassar els apunts i trobeu activitats de diverses dificultats. És un complement de la matèria que farem a classe

  Curs de ciències socials de 1r d'ESO, grup C, destinat a assolir les competències bàsiques i els continguts claus del currículum d'aquesta matèria.

  Els principis de la matèria pretenen adquirir les eines necessàries per entendre el món i per ser capaços de intervenir activament i crítica en la societat plural, diversa i en canvi.

  Curs per lliurar els exercicis al professor

  Curs per lliurar els exercicis de les unitats didàctiques al professor

  Curs per lliurar els exercicis de les unitats didàctiques al professor

  Curs per lliurar els exercicis de les unitats didàctiques al professor

  Curs per lliurar els exercicis de les unitats didàctiques al professor

  AULA VIRTUAL DEL GRUP

  AULA VIRTUAL DEL GRUP

  AULA VIRTUAL DEL GRUP

  AULA VIRTUAL DEL GRUP

  Aquests intentaran ser un recurs de moodle per aquells professors que vulguin aprendre nocions bàsiques d'aquest programa. Espero que us serveixi.

  Aquest és un curs de moodle per als professors del centre

  Site news

  (Encara no s'han enviat notícies)