1er Curs

Mòduls professionals Hores
MP1 Sistemes elèctrics, pneumàtics i hidràulics 132
MP2 Sistemes seqüencials programables 165
MP3 Sistemes de mesura i regulació 165
MP4 Sistemes de potència 165
MP5 Documentació tècnica en automatització i robòtica industrial 99
MP10 Informàtica industrial 99
MP11 Formació i orientació laboral 99
Hores lectives primer curs 924

2on Curs

Mòduls professionals Hores
MP6 Sistemes programables avançats 99
MP7 Robòtica industrial 99
MP8 Comunicacions industrials 198
MP9 Integració de sistemes d’automatització industrial 198
MP12 Empresa i iniciativa emprenedora 66
MP13 Projecte d’automatització i robòtica industrial 66
Hores lectives segon curs 726
MP15 Formació en centres de treball 350
Hores total formació segon curs 1076

Total cicle: 2.000 hores

Edició (en revisió) actualitzada el 28/05/2017