RECUPERACIONS

  • MATÈRIES PENDENTS D’ALTRES CURSOS (convocatoria febrer) I EXAMENS RECUPERACIÓ SETEMBRE.

Per recuperar al setembre les matèries suspeses caldrà:

  • Confeccionar un dossier amb les 50 preguntes respostes correctament i lliurar-lo al professor el dia de la prova escrita.
  • Realitzar una prova escrita que constarà de 25 preguntes i de les que caldrà respondre un mínim de 20 correctament.

L’alumne que no porti el dossier el dia de la recuperació no podrà fer la prova escrita.

Per preparar la prova escrita i confeccionar el dossier heu d’anar a l’enllaç corresponent dels següents:

Podeu fer els test tantes vegades com vulgueu o necessiteu per fer la prova satisfactòriament. Quan acabeu de fer el test surt una opció per veure quines preguntes heu respost correctament i en quines heu fallat.