ENSENYAMENTS ESPORTIUS

Del 18 al 25 de maig de 2016

Horari d’atenció al públic
Matins: De dilluns a divendres, de 9.30 h a 14.00 h

 • VELA aparell fix i aparell lliure (windsurf)
 • BUSSEIG ESPORTIU amb escafandre autònoma

CALENDARI PROVA ESPECÍFICA, PREINSCRIPCIÓ, CRITERIS D’ADMISSIÓI MATRÍCULA

PROVA ESPECÍFICA a http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/espec-esportius/

InscripcióDel 5 al 19 de maig de 2016

Data i lloc de la prova:

Busseig esportiu:
Sessions preparatòries a confirmar

9 de juny de 2016, a les 17.30h (reunió presentació 17.00h)

Institut de la Nàutica de Barcelona – c.L’Escar, 6-8 08039 Barcelona

Vela
(cicle inicial):
Sessions preparatòries al Club de VELA de Blanes, els dies 11 i 12 de juny de 2016

18 de juny de 2016, a les 10.00h (reunió presentació 9.30h)

Institut de la Nàutica de Barcelona – c. L’Escar, 6-8 08039 Barcelona

PREINSCRIPCIÓ http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/esportius/

Dates (cicle inicial i final): Del 18 al 25 de maig de 2016

Dates (cicle final): Del 12 al 15 de desembre de 2016

A tenir en compte:

Cal presentar una única sol·licitud al centre demanat en primer lloc.

Les sol·licituds s’ordenen d’acord amb la puntuació obtinguda en sumar, a la qualificació mitjana del requisit
d’accés que s’al·lega en el moment de la sol·licitud, 2 punts si el domicili de la persona sol·licitant
és a l’àrea d’influència del centre (tot Catalunya), i un altre punt si s’ha fet la prova específica d’accés a l’especialitat
esportiva corresponent en qualsevol de les convocatòries de la Generalitat de Catalunya.

Documentació obligatòria que cal presentar:

 • Imprès de sol·licitud
 • Original i fotocòpia del DNI o NIE, passaport de l’alumne/a
 • Original i fotocòpia de la targeta sanitària individual (TSI) de l’alumne/a
 • Núm. d’Afiliació a la Seguretat Social de pare, mare, tutor/a legal o de l’alumne/a, si ha treballat.
 • Original i fotocòpia de la certificació acadèmica de la qualificació mitjana dels estudis que permeten l’accés.
 • Original i fotocòpia del certificat de superació de la prova específica d’accés a l’especialitat esportiva corresponent o resolució d’exempció de la prova específica

Si l’alumne/a és menor d’edat:

 • Original i fotocòpia del llibre de família
 • Original i fotocòpia del DNI o NIE o passaport del pare, mare o tutor

MATRICULACIÓ

Dates

 • Busseig esportiu: 13 i 14 de juny de 2016
 • Vela (cicle inicial): 21 i 22 de juny de 2016

Dates

 • Busseig esportiu i Vela (cicle inicial): 21 i 22 de juliol de 2016

Dates

 • Busseig esportiu i Vela (cicle final): 19 i 20 de desembre de 2016

 

Documentació a presentar (trobareu els documents a la web del centre):

Original DNI o NIE de l’alumne/a

1 fotografia (noms i cognoms escrits al darrere)

Full de matrícula

Full d’autoritzacions

Resguard de La Caixa conforme s’ha fet el pagament de la matrícula


Bonificacions i exempcions

(prèvia acreditació documental)

Bonificació del 50 % de l’import:

per als membres de família nombrosa de categoria general

per als membres de famílies monoparentals de categoria general i especial

Exempció del 100% de l’import:

per als membres de família nombrosa de categoria especial

per a les víctimes de terrorisme (i els seus cònjuges i els seus fills)

per a les persones amb discapacitat igual o superior al 33%

Original i fotocòpia del títol o resguard del títol de Graduat en Educació Secundària o un altre que hi doni
l’accés
(ha de coincidir amb el certificat de la qualificació mitjana aportat a la preinscripció).

 

CICLE

DATA
CURS

MÒDULS

DIES

HORARI

PREUS
PÚBLICS

INICIAL

Del
5 al 13 de juliol de 2016

BLOC
COMÚ

(semipresencial)

dl.
a dv. (intensiu)

9h
a 15h

Vela
i Busseig: 136 €

Quota
centre: 50 €

De
l’1 la 9 de setembre de 2016

BLOC
COMÚ

(semipresencial)

dl.
a dv.

(intensiu)

9h
a 15h

Del
20 de setembre al

28
d’octubre de 2016

BLOC
COMÚ

(presencial
i semipresencial)

dt.,
dc. i dj.

16h
a 20h

FINAL

Del
10 de gener al 28 d’abril de 2017

BLOC
COMÚ

(presencial
i semipresencial)

dt.,
dc. i dj.

16h
a 20h

Vela
i Busseig: 323 €

Quota
centre: 50 €

Modalitats

Bloc
comú

Bloc
específic

Preu
total

(*) Falta

incloure
quota de centre
Els
imports poden ser modificats d’acord amb el que
s’estableixin els pressupostos de la generalitat de
catalunya per a 2016.

Durada

Busseig
esportiu

136

373,50

509,50
(*)

525
hores

Esport
de vela

716,50€

852,50
(*)

500
hores