CF de GRAU SUPERIOR

Del 26 de maig a l’1 de juny de 2016

Horari d’atenció al públic
Matins: De dilluns a divendres, de 9.30 h a 14.00 h
Tardes: De dilluns a dijous, de 16.00 h a 17.30 h

A tenir en compte:

Cal presentar una única sol·licitud al centre demanat en primer lloc.

L’admissió als ensenyaments de formació professional té en compte exclusivament l’expedient acadèmic de l’alumne/a (qualificació mitjana).

Documentació obligatòria que cal presentar:

 • Imprès de sol·licitud (en PDF) o Imprès de sol·licitud (en suport informàtic – recomenable)
 • Original i fotocòpia del DNI o NIE de l’alumne/a
 • Original i fotocòpia de la targeta sanitària individual (TSI) de l’alumne/a
 • Núm. d’Afiliació a la Seguretat Social de pare, mare, tutor/a legal o de l’alumne/a si ha treballat.

Si l’alumne/a és menor d’edat:

 • Original i fotocòpia del llibre de família (pàg. pares i alumne/a)
 • Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport de pare, mare o tutor/a

Documentació a efectes de barem:

 • Certificació acadèmica de la qualificació mitjana dels estudis que permeten l’accés.
 • Certificació acadèmica de la qualificació de la prova d’accés anteriors al 2011
 • Certificació acreditativa de la condició d’esportista d’alt rendiment o al nivell
RESUM CALENDARIPREINSCRIPCIÓ Cicles formatius de GRAU SUPERIOR

Publicació oferta: 13 de maig de 2016
Presentació sol·licituds (telemàtiques incloses): del 26 de maig a l’1 de juny de 2016
Presentació documentació: fins el 3 de juny de 2016
Publicació llistes amb la puntuació provisional: 10 de juny de 2016
Termini per presentar reclamacions : del 13 al 15 de juny de 2016
Publicació llistes amb la puntuació definitiva: 20 de juny de 2016
Publicació llista ordenada definitiva: 23 de juny de 2016
Publicació relació d’alumnes admesos i llista d’espera: 4 de juliol de 2016
Període de MATRÍCULA ordinària: del 5 al 12 de juliol de 2016

Segon període de preinscripció i matrícula: El calendari es publicarà la primera setmana de juliol al web http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio i podran participar:

 • Les persones que van participar en el procés ordinari i no van obtenir plaça.
 • Les persones que no van participar en el procés ordinari i el setembre tenen la titulació per accedir al grau superior (s’inclou alumnes que cursen 2n de batxillerat i no aproven a la convocatòria ordinària).
 • Les persones que al·leguin únicament el títol de tècnic de grau mitjà (el cicle al qual vulguin accedir ha d’estar dins la mateixa opció del cicle cursat).

(Comproveu les dates i els horaris per a cadascun dels cicles formatius)

Informació general, criteris de prioritat en l’admissió de l’alumnat: http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio
(informació en pdf per imprimir)