Perfil del contractant

En el perfil del contractant trobareu informació relativa a les licitacions en curs, les adjudicacions i les formalitzacions dels contractes negociats de l’Institut.

Contracte del servei de neteja per a l’any 2018

Com cada any per aquestes dates, el centre obre un procediment de licitació per adjudicar el contracte de neteja de les instal·lacions per al següent any natural.

S’ha de parar especial atenció als terminis, condicions i contingut dels tres sobres diferenciats (A, B i C) que cal presentar.

A continuació trobareu l’anunci de licitació i els plecs de prescripcions i de clàusules administratives. A mesura que avanci el procés s’aniran afegint altres comunicacions i documents.

Un cop exhaurit el termini per la presentació d’ofertes del concurs per l’adjudicació del servei de neteja per l’any 2018, reunida la Mesa de Contractació a les 16.00 hores del dia 6 de novembre de 2017 es va procedir a l’obertura dels sobres A i B de les ofertes presentades.

La Mesa de Contractació té ara fins al proper 10 de novembre per a estudiar el continguts d’aquests sobres i demanar la correcció de les possibles errades que es trobin. En aquesta data es farà pública la data i hora d’obertura del sobre C de les ofertes presentades.

Un cop exhaurit el termini de revisió dels continguts dels sobres A i B de les ofertes presentades al concurs per l’adjudicació del servei de neteja del centre per l’any vinent i en no haver observat cap error, la Mesa de Contractació fa pública mitjançant aquesta nota la data i hora d’obertura del sobre C de les ofertes, que tindrà lloc el proper divendres 17 de novembre a les 15.30 hores al despatx de Direcció.

Reunida la Mesa de Contractació en sessió pública el 17 de novembre de 2017, es va procedir a l’obertura del sobre C de l’única proposta presentada al concurs d’adjudicació del contracte de neteja per a l’any 2018.

Un cop comprovat que l’oferta s’ajusta als límits establerts, la Mesa va acordar requerir l’empresa Mullor SA perquè aporti la documentació pertinent i, en cas que aquesta documentació es presenti satisfactòriament, proposar l’adjudicació del contracte a l’esmentada empresa per un import total de 56.500,00 €, IVA exclòs.

Resolució adjudicació del contracte de neteja del 2018