Perfil del contractant

En el perfil del contractant trobareu informació relativa a les licitacions en curs, les adjudicacions i les formalitzacions dels contractes negociats de l’Institut.

Contracte del servei de neteja per a l’any 2017
Com cada any per aquestes dates, el centre obre un procediment de licitació per adjudicar el contracte de neteja de les instal·lacions per al següent any natural.

Cal tenir en compte que s’ha produït un canvi en la normativa fins ara vigent i s’ha de parar especial atenció als terminis, condicions i contingut dels tres sobres diferenciats (A, B i C) que cal presentar.

A continuació trobareu l’anunci de licitació i els plecs de prescripcions i de clàusules administratives. A mesura que avanci el procés s’aniran afegint altres comunicacions i documents.

Un cop elaborat el preceptiu informe tècnic, es comunica als possibles interessats que l’obertura pública del sobre C amb les condicions econòmiques de les ofertes presentades a la licitació del servei de neteja del centre per a l’any 2017 tindrà lloc el proper dia 14 de novembre a les 16.00 hores al despatx de Direcció (G3).

Més informacions;