Pagament preus públics cicles formatius

EXEMPCIONS I BONIFICACIONS

Ordre ENS 181/2012 de 22 de juny (DOGC núm. 6159 del 28.6.2012)

Exempcions:

Estan exempts del pagament dels preus públics:

  • Les persones membres de famílies nombroses classificades en la categoria especial.
  • Les persones que posseeixin la declaració legal de minuvalidesa en un grau igual o superior al 33%.
  • Les persones subjectes a mesures privatives de llibertat.
  • Les víctimes d’actes terroristes, els seus cònjuges i els seus fills i filles.
  • Les persones membres d’unitats familiars que percebin la renda mínima d’inserció o la renda activa d’inserció.
  • Les persones víctimes de violència de gènere.

Bonificacions:

Tenen una bonificació del 50% dels imports dels preus públics, sense que ambdues bonificacions siguin acumulables:

  • Les persones membres de famílies nombroses classificades en la categoria general i les persones membres de famílies monoparentals.
  • Les persones que en el curs acadèmic anterior han obtingut una beca o ajut a l’estudi del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.

Retorn del 50% del preu públic:

Els centres han de retornar el 50% de l’import del preu públic a l’alumnat que obtingui, per al mateix curs acadèmic, una beca o ajut  a l’estudi del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport. Aquest retorn no és acumulable, en el mateix curs acadèmic, a la bonificació per haver obtingut una beca o ajut a l’estudi del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport el curs anterior. El reintegrament es farà efectiu al mes de juliol.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: You can use these tags <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>