Ensenyaments esportius; Preinscripció i Matrícula

Informació de la matrícula

MATRICULACIÓ – Del 7 al 14 de novembre de 2016

Documentació a presentar:

  • Original DNI o NIE de l’alumne/a
  • 1 fotografia (noms i cognoms escrits al darrere)
  • Full de matrícula
  • Full d’autoritzacions
  • Resguard de La Caixa conforme s’ha fet el pagament de la matrícula
  • Original i fotocòpia del títol o resguard del títol de Graduat en Educació Secundària o un altre que hi doni l’accés (ha de coincidir amb el certificat de la qualificació mitjana aportat a la preinscripció).

En el cas de no haver-ho portat a la preinscripció,

  •  Original i fotocòpia del certificat de superació de la prova específica d’accés a l’especialitat esportiva corresponent o resolució d’exempció de la prova específica        
  • Sol·licitud de curs semipresencial