Som centre d’avaluació i acreditació de competències

Acredita’t 2017/2018

Durant el curs 2017-2018 es duu a terme al Institut Rambla Prim un nou procés d’avaluació i acreditació de les competències professionals. Per obtenir una acreditació de competències professionals es podran atendre fins a un màxim de 160 persones a l’àmbit:

 • ÀMBIT: Muntatge i manteniment d’instal·lacions
 • FAMÍLIES PROFESSIONALS: Electricitat i electrònica, Instal·lació i manteniment
1. Què és i per a què serveix Acredita’t?

Acredita’t és un procés  d’avaluació i acreditació de competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral i/o de vies no formals de formació.

S’adreça a professionals que vulguin obtenir una acreditació oficial.

2. Informació i Orientació

Podeu sol·licitar informació i orientació per participar en la convocatòria en el nostre centre.

 • Horari d’atenció: Dilluns a dijous de 8:00 h a 22:00 h. Divendres de 8:00h a 21:00 h
 • Telèfon: 933 079 960
3. Àmbit i places que ofereix l’Institut Rambla Prim

L’Institut rambla Prim ofereix 160 places per l’Àmbit de Muntatge i Manteniment d’instal·lacions.

ÀMBIT: MUNTATGE I MANTENIMENT D’INSTAL·LACIONS
Famílies Professionals dels cicles: Electricitat i electrònica i Instal·lació i manteniment.
Cicle Formatiu Codi QP Qualificació Professional Disponible
CFGM
Instal·lacions elèctriques i automàtiques
EE_2-257_2 Muntatge i manteniment d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió Octubre 2017
EE_2-043_2 Muntatge i manteniment d’infraestructures de telecomunicacions en edificis A partir de gener 2018
EA_2-261_2 Muntatge i manteniment d’instal·lacions solars fotovoltaiques A partir de gener 2018
CFGM
Instal·lacions de producció de calor
EA_2-190_2 Muntatge i manteniment d’instal·lacions solars tèrmiques A partir de gener 2018
EA_2-472_2 Muntatge, posada en servei, manteniment, inspecció i revisió d’instal·lacions receptores i aparells de gas Octubre 2017
IM_2-368_2 Muntatge i manteniment d’instal·lacions calorífiques A partir de gener 2018
CFGM
Instal·lacions frigorífiques i de climatització
IM_2-369_2 Muntatge i manteniment d’instal·lacions de climatització i ventilació-extracció A partir de gener 2018
IM_2-040_2 Muntatge i manteniment d’instal·lacions frigorífiques A partir de gener 2018
CFGM
Manteniment electromecànic
IM_2-041_2 Manteniment i muntatge mecànic d’equip industrial A partir de gener 2018
EE_2-599_2 Muntatge i manteniment de sistemes d’automatització industrial A partir de gener 2018
FM_2-352_2 Muntatge i posada en marxa de béns d’equip i de maquinària industrial Octubre 2017
4. Preinscripció

El període de preinscripció serà del 23 d’octubre al 15 de desembre de 2017. En cas de places vacants la preinscripció continuarà oberta.

Horari Preinscripció:

 • Matí: Dilluns a Divendres de 9:00 h a 13:30 h
 • Tarda: Dilluns de 15:30 h a 18:30 h, Dimecres de 15:30 h  a 18:30 h

La preinscripció s’ha de fer en un únic àmbit i en un únic centre, no comporta cap pagament.

L’assignació de places es fa per rigorós ordre de sol·licitud prenent com a referència la data i hora del registre d’entrada. En cas d’empat, en primer lloc s’ordenen segons  els dies treballats i, en segon lloc, per ordre de major a menor edat. El centre verifica que la persona disposa dels requisits per participar abans d’admetre-la al procediment.

Per la realització de la preinscripció cal presentar:

 1. Sol·licitud de preinscripció (2 còpies)
  A més, juntament amb la sol·licitud de preinscripció o en un termini màxim de 5 dies hàbils, a comptar des del moment que es registra la sol·licitud de preinscripció, cal presentar:
 2. Model de Presentació de la documentació justificativa dels requisits de participació (2 còpies)
 3. Documentació justificativa que l’acompanya al model anterior (original i fotocòpia de tots els documents). Cal presentar els documents que acrediten el compliment del requisits a per portar a terme el procés. En cas de no presentar-ho quedareu exclosos del procediment.

Resultats de la preinscripció: Després de verificar el compliment dels requisits de participació i l’existència de places, en el termini màxim de dues setmanes des de la presentació de la sol·licitud de preinscripció, es comunica directament a l’aspirant el resultat de la preinscripció.

Les persones interessades a presentar una reclamació disposen de 3 dies hàbils a partir del dia següent de rebre la comunicació de l’institut relativa al resultat de la preinscripció.

5. Requisits de participació

Per participar en l’avaluació i l’acreditació, els candidats han de complir els requisits següents:

 1. Tenir la nacionalitat espanyola o un dels documents següents:
  • Certificat de registre de ciutadania comunitària,
  • Targeta de familiar de ciutadà de la Unió Europea,
  • Autorització de residència o de residència i treball a Espanya en vigor.
 2. Tenir 20 anys complerts en el moment de formalitzar la sol·licitud de preinscripció.
 3. Tenir experiència laboral (com a treballador assalariat, autònom, voluntari o becari) o haver fet formació, relacionades amb les competències professionals dels àmbits que es volen acreditar.Cal tenir en els últims 10 anys:
  a) 3 anys d’experiència laboral amb un mínim de 2.000 hores treballades en total, o
  b) Almenys 300 hores de formació.
6. Sessió informativa prèvia

Les persones admeses en la preinscripció han d’assistir presencialment a una sessió informativa en el centre.

La sessió informativa té per objectiu explicar el procés d’inscripció, el pagament del preu públic, el calendari d’actuacions i la documentació complementària que cal presentar per formalitzar la inscripció.

El centre informarà a aquesta mateixa web la data i hora de les sessions previstes.

7. Inscripció al procediment

Les persones admeses a la preinscripció han d’efectuar el pagament del preu públic de l’assessorament. Un cop fet, cal presentar el comprovant (i la documentació justificativa de les bonificacions o exempcions al·legades, si és el cas) a la secretaria del centre. La manca de pagament del preu públic comporta la no formalització de la inscripció i, per tant, l’exclusió de la convocatòria.

8. Preus públics
 • Assessorament: 26,00 euros (per tot l’àmbit de qualificació)
 • Avaluació: 13,00 euros (per unitat de competència).

Poden demanar la bonificació del 50% del preu públic:

 1. Els membres de famílies nombroses de categoria general,
 2. Els membres de famílies monoparentals i
 3. Les persones que es troben en situació legal de desocupació.

Poden demanar l’exempció del preu públic:

 1. Les persones amb un grau mínim de minusvalidesa del 33%,
 2. Els membres de famílies nombroses de categoria especial,
 3. Les víctimes d’actes terroristes (i els seus cònjuges i els seus fills),
 4. Les persones sotmeses a mesures privatives de llibertat i
 5. Els subjectes passius en situació d’atur demandants d’ocupació que no perceben cap prestació econòmica.

Les condicions que donen dret a aquestes exempcions i bonificacions s’han de complir en la data de la inscripció al servei. Les persones que al·leguen el dret a la bonificació o l’exempció del preu públic han de presentar la documentació oficial que ho acredita.

9. Terminis
 • Termini per presentar la Sol·licitud de preinscripció: fins el 15 de desembre de 2017. En cas de places vacants la preinscripció continuarà oberta.
 • Termini per presentar el model “Presentació de la documentació justificativa dels requisits de participació del procediment d’avaluació i acreditació de les competències professionals” i la documentació que l’acompanya: de 5 dies hàbils, a comptar des del moment que es registra la sol·licitud de preinscripció
 • Comunicació del resultat de la preinscripció: dues setmanes des de la presentació de la sol·licitud de preinscripció.

 

Per a més informació: http://acreditat.gencat.cat

Document amb la resolució de la convocatòria: Resolució ENS-2423-2017 – Convocatòria Acreditat.

Pla de difusió Avaluació i Acreditació de Competències Professionals 2017-18 (informació general)

Pla de difusió Avaluació i Acreditació de Competències Professionals 2017-18. Àmbit Muntatge i Manteniment d’Instal·lacions

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: You can use these tags <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>