Som centre d’avaluació i acreditació de competències

Acredita’t. Avaluació i acreditació de competències professionals

  1. A qui va dirigit

A persones més grans de 18 anys (per a unitats de competència corresponents a qualificacions de nivell I) o més grans de 20 (per a unitats de competència corresponents a qualificacions de nivell II i III) que tinguin experiència laboral o hagin fet formació no formal.

  1. Organismes responsables

Departament d’Ensenyament

Adreça

Via Augusta, 202-226

Població

08021 Barcelona

Telèfon

93 400 69 00

Horari de registre i d’atenció

de dilluns a dijous, de 9 a 17 h; divendres, de 9 a 15 h.

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Passeig del Taulat, 266-270

Població

08019 Barcelona

Telèfon

93 483 10 00 / 93 483 11 11

Horari de registre i d’atenció

de dilluns a dijous, de 9 a 17 h.

divendres, de 9 a 15 h.

  1. Normativa aplicable

RESOLUCIÓ DE 24 DE JULIOL DE 2015, RESOLUCIÓ ENS/968/2015, de 23 d’abril,

Què necessiteu fer?

  • Preinscriure’s al procediment

  • Terminis…..( orientatiu mes de febrer)

  • Documentació

Per acreditar que es compleixen els requisits de participació cal disposar de la documentació que s’especifica a continuació.

A. Treballadors assalariats

Original o fotocòpia compulsada del certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social (informe de vida laboral), de l’Institut Social de la Marina o de la mutualitat, si és el cas, on consti l’empresa, el grup de cotització, i el període de contractació, i

Original o fotocòpia compulsada del certificat de l’empresa o les empreses on s’ha adquirit l’experiència laboral relacionada amb la competència o les competències que es volen acreditar. Hi ha de constar la durada dels períodes de prestació del contracte, l’activitat exercida i l’interval de temps que ha durat l’activitat. El temps treballat que es requereix varia segons els nivells de les qualificacions:

En cas d’unitats de competència corresponents a qualificacions de Nivell I: 2 anys d’experiència laboral amb un mínim de 1.200 hores treballades en total, que equivalen a 150 dies de cotització.

En cas d’unitats de competència corresponents a qualificacions de Nivell II i III: en els últims 10 anys, 3 anys d’experiència laboral amb un mínim de 2.000 hores treballades en total, que equivalen a 250 dies de cotització.

També es pot presentar l’original o una fotocòpia compulsada del contracte de treball (sempre que la categoria laboral coincideixi amb les tasques desenvolupades) però és preferible lliurar el certificat d’empresa esmentat perquè s’identifiqui sens dubte que es justifiquen les tasques relacionades amb la unitat o les unitats de competència que es volen acreditar.

B. Cuidadors no professionals

Original o fotocòpia compulsada del certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social (informe de vida laboral), de l’Institut Social de la Marina o de la mutualitat a la qual estigueu afiliat, on consti l’empresa, el grup de cotització, i el període de contractació, i

Original i fotocòpia de la resolució del PIA del Departament de Benestar Social i Família (cal justificar 3 anys d’experiència laboral amb un mínim de 2.000 hores treballades, durant els últims 10 anys).

C. Treballadors autònoms o per compte propi

Original o fotocòpia compulsada del certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social (informe de vida laboral) o de l’Institut Social de la Marina dels períodes d’alta en la Seguretat Social en el règim especial corresponent, i

Original o fotocòpia compulsada d’una declaració que contingui almenys el nom, els cognoms, el NIF, la signatura, una descripció de l’activitat que s’ha exercit relacionada amb la competència o les competències que es volen acreditar i l’interval de temps en què s’ha dut a terme. El temps treballat que es requereix varia segons els nivells de les qualificacions:

En cas d’unitats de competència corresponents a qualificacions de Nivell I: 2 anys d’experiència laboral amb un mínim de 1.200 hores treballades en total, que equivalen a 150 dies de cotització.

En cas d’unitats de competència corresponents a qualificacions de Nivell II i III: en els últims 10 anys, 3 anys d’experiència laboral amb un mínim de 2.000 hores treballades en total, que equivalen a 250 dies de cotització.

D. Treballadors voluntaris o becaris

Original o fotocòpia compulsada del certificat de la entitat o entitats on constin les activitats i les funcions relacionades amb la competència o les competències a acreditar i el nombre total de dies/hores. El temps treballat que es requereix varia segons els nivells de les qualificacions:

En cas d’ unitats de competència corresponents a qualificacions de Nivell I: 2 anys d’experiència laboral amb un mínim de 1.200 hores treballades en total, que equivalen a 150 dies de cotització.

En cas d’ unitats de competència corresponents a qualificacions de Nivell II i III: en els últims 10 anys, 3 anys d’experiència laboral amb un mínim de 2.000 hores treballades en total, que equivalen a 250 dies de cotització.

E. Persones que han cursat formació no formal

Original o fotocòpia compulsada del certificats o diplomes de formació no formal on constin les hores de formació, els continguts i el període de la formació. Les hores de formació que es requereixen varien segons els nivells de les qualificacions:

En cas d’unitats de competència corresponents a qualificacions de Nivell I: almenys 200 hores de formació no formal acumulada.

En cas d’unitats de competència corresponents a qualificacions de Nivell II i II: almenys 300 hores de formació no formal acumulada, realitzada en els últims 10 anys transcorreguts abans de realitzar la convocatòria.

F. Persones que no poden justificar l’experiència laboral i formativa mitjançant la documentació

Les persones que, tot i reunir els requisits d’experiència laboral i formativa i tenir més de 25 anys, no puguin acreditar-la mitjançant la documentació detallada en els apartats anteriors, poden presentar qualsevol prova admesa en dret de l’experiència laboral o de la formació no formal.

Aquestes proves se sotmeten a la consideració corresponent per tal de valorar la conveniència o no d’admetre-les al procés d’acreditació.

  1. Requisits

Les persones que volen participar en l’acreditació han de complir, en finalitzar el termini de presentació de sol·licituds, els requisits següents:

Tenir la nacionalitat espanyola o un dels documents següents:

– certificat de registre de ciutadania comunitària,

– targeta de familiar de ciutadà de la Unió Europea,

– autorització de residència o de residència i treball a Espanya en vigor.

Tenir 18 anys complerts (per a unitats de competència corresponents a qualificacions de nivell I, i els 20 per als nivells II i III).

Tenir experiència laboral (com a treballador assalariat, autònom, voluntari o becari) o haver fet formació relacionada amb les competències professionals dels àmbits de qualificació que es volen acreditar:

– En cas d’unitats de competència corresponents a qualificacions de nivell I es requereix:

2 anys d’experiència laboral amb un mínim de 1.200 hores treballades en total (equivalen a 150 dies de cotització)

Almenys 200 hores de formació.

– En cas d’unitats de competència corresponents a qualificacions de nivell II i III, cal tenir en els últims 10 anys:

3 anys d’experiència laboral amb un mínim de 2.000 hores treballades en total (equivalen a 250 dies de cotització)

Almenys 300 hores de formació

  1. Taxes

Preus públics:

– inscripció a la fase d’assessorament: 26,00 euros

– inscripció a la fase d’avaluació: 13,00 euros (per unitat de competència).

Poden demanar la bonificació del 50% del preu públic

– els membres de famílies nombroses de categoria general,

– els membres de famílies monoparentals i les persones que es troben en situació legal de desocupació.

Poden demanar l’exempció del preu públic

– les persones amb un grau mínim de minusvalidesa del 33%,

– els membres de famílies nombroses de categoria especial,

– les víctimes d’actes terroristes (i els seus cònjuges i els seus fills),

– les persones sotmeses a mesures privatives de llibertat i els subjectes passius en situació d’atur demandants d’ocupació que no perceben cap prestació econòmica.

Les condicions que donen dret a aquestes exempcions i bonificacions s’han de complir en la data de la inscripció al servei.

Les persones que al·leguen el dret a la bonificació o l’exempció del preu públic han de presentar la documentació oficial que ho acredita

  • Punts d’informació i orientació (Barcelona )

Denominació: AJUNTAMENT DE BARCELONA – CENTRE D’ASSESSORAMENT ACADÈMIC PER A JOVES

Adreça: c/ Agudells – Espai Jove Boca Nord , 37-45 CP – Població: 08032 Barcelona (Barcelona)

Telèfon: 934 299 369 E-mail: educaciojove@bcn.cat

Denominació: ASSOCIACIÓ ÀGORA – ESCOLA D’ADULTS DE LA VERNEDA – SANT MARTÍ

Adreça: c/ Selva de Mar, 215; 5è. CP – Població: 08020 Barcelona (Barcelona)

Telèfon: 933 086 614 E-mail: agora@edaverneda.org

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: You can use these tags <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>