Som centre d’avaluació i acreditació de competències

Acredita’t 2017/2018

Durant el curs 2017-2018 es duu a terme al Institut Rambla Prim un nou procés d’avaluació i acreditació de les competències professionals. Per obtenir una acreditació de competències professionals es podran atendre fins a un màxim de 160 persones a l’àmbit:

 • ÀMBIT: Muntatge i manteniment d’instal·lacions
 • FAMÍLIES PROFESSIONALS: Electricitat i electrònica, Instal·lació i manteniment
1. Què és i per a què serveix Acredita’t?

Acredita’t és un procés d’avaluació i acreditació de competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral i/o de vies no formals de formació.

S’adreça a professionals que vulguin obtenir una acreditació oficial.

2. Àmbit i places que ofereix l’Institut Rambla Prim

L’Institut Rambla Prim ofereix 160 places per l’Àmbit de Muntatge i Manteniment d’instal·lacions.

ÀMBIT: MUNTATGE I MANTENIMENT D’INSTAL·LACIONS
Famílies Professionals dels cicles: Electricitat i electrònica i Instal·lació i manteniment.
Cicle Formatiu Codi QP Qualificació Professional
CFGM
Instal·lacions elèctriques i automàtiques
EE_2-257_2 Muntatge i manteniment d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió
EE_2-043_2 Muntatge i manteniment d’infraestructures de telecomunicacions en edificis
EA_2-261_2 Muntatge i manteniment d’instal·lacions solars fotovoltaiques
CFGM
Instal·lacions de producció de calor
EA_2-190_2 Muntatge i manteniment d’instal·lacions solars tèrmiques
EA_2-472_2 Muntatge, posada en servei, manteniment, inspecció i revisió d’instal·lacions receptores i aparells de gas
IM_2-368_2 Muntatge i manteniment d’instal·lacions calorífiques
CFGM
Instal·lacions frigorífiques i de climatització
IM_2-369_2 Muntatge i manteniment d’instal·lacions de climatització i ventilació-extracció
IM_2-040_2 Muntatge i manteniment d’instal·lacions frigorífiques
CFGM
Manteniment electromecànic
IM_2-041_2 Manteniment i muntatge mecànic d’equip industrial
EE_2-599_2 Muntatge i manteniment de sistemes d’automatització industrial
FM_2-352_2 Muntatge i posada en marxa de béns d’equip i de maquinària industrial
3. Informació i Orientació

El passat dimecres 10 de gener es va fer una sessió informativa a l’Institut Rambla Prim. Podeu veure la informació que es va donar en els següents enllaços:

4. Preinscripció: PLACES EXHAURIDES

El període de preinscripció va començar el 23 d’octubre i actualment es troba tancat perquè es van exhaurir totes les places.

5. Assessorament

A la següent llista es pot consultar els admesos al procediment. Pel compliment de la Llei de protecció de dades a les llistes es veurà les últimes xifres del DNI.

INSCRIPCIÓ ASSESSORAMENT – Llista d’admesos DEFINITIVA

Per estar admès en el procediment d’assessorament, s’ha d’haver admès la seva preinscripció i s’ha d’efectuar el pagament del preu públic de l’assessorament (26€) i lliurar la documentació requerida per la inscripció en aquesta etapa del procediment.

Cal presentar el comprovant (i la documentació justificativa de les bonificacions o exempcions al·legades, si és el cas) a la secretaria del centre juntament amb la resta de documentació.

La manca de pagament del preu públic així com no lliurar la documentació requerida comporta la no formalització de la inscripció i, per tant, l’exclusió de la convocatòria.

INSCRIPCIÓ ASSESSORAMENT – Llista d’exclosos DEFINITIVA

A la fase d’assessorament l’aspirant disposarà d’un assessor o assessora que l’acompanya i aconsella perquè tingui més possibilitats de superar la fase d’avaluació; l’ajuda a completar el portafoli de competències professionals, que inclou els documents justificatius de l’experiència laboral i/o de la formació i altres informacions necessàries per identificar el seu bagatge professional i les competències professionals adquirides amb l’experiència laboral o la formació rebuda.

A partir d’aquesta informació, l’assessor o assessora elabora un informe orientatiu sobre la conveniència o no d’accedir a la fase d’avaluació o seguir un itinerari formatiu.

Es pot consultar tota la informació del procés d’assessorament i avaluació de competències a la Guia del aspirant (versió catalana – versió castellana).

6. Avaluació

Actualització 5 de juny de 2018: Llista d’aspirants que no han accedit voluntàriament a l’etapa d’avaluació.

Segons dicta el punt 14 de la RESOLUCIÓ ENS/2423/2017, de 29 de setembre, les persones interessades disposen de tres dies hàbils a partir del dia següent a la publicació d’aquesta llista per a presentar al·legacions per escrit a l’Institut Rambla Prim dirigides al President del Tribunal.

L’aspirant pot demostrar les competències professionals que vol acreditar. Els avaluadors analitzen la documentació aportada per l’aspirant (i revisada per l’assessor o l’assessora) i comproven la seva competència professional mitjançant una entrevista professional o a través d’altres mètodes.

Per estar admès en el procediment d’avaluació, s’ha fer l’assessorament i s’ha d’efectuar el pagament del preu públic de l’assessorament (13€/UC) i lliurar la documentació requerida per la inscripció en aquesta etapa del procediment.

Cal presentar el comprovant (i la documentació justificativa de les bonificacions o exempcions al·legades, si és el cas) a la secretaria del centre juntament amb la resta de documentació.

La manca de pagament del preu públic així com no lliurar la documentació requerida comporta la no formalització de la inscripció i, per tant, l’exclusió de la convocatòria.

7. Acreditació

Les persones que superen l’etapa d’avaluació reben una certificació oficial per a cadascuna de les unitats de competència (UC) en què han demostrat la seva competència professional. També reben un informe d’orientació i una proposta d’itinerari formatiu de la comissió avaluadora per tal de completar una titulació oficial.

Per registrar l’acreditació de les unitats de competència cal que la persona estigui inscrita com a demandant d’ocupació o bé de millora d’ocupació*.

*    La inscripció com a demandant d’ocupació és el pas previ per accedir a tots els serveis del SOC.
      Aquesta inscripció és gratuïta i voluntària, amb l’excepció de les persones perceptores de prestacions per desocupació, per a les quals és un tràmit obligatori.
      La poden realitzar les persones en situació d’atur i les que, tot i estar treballant, volen millorar la feina.
      Un cop feta la inscripció com a demandant d’ocupació la persona rep el document d’alta i de renovació de la demanda d’ocupació (denominat DARDO).
8. Preus públics
 • Assessorament: 26,00 euros (per tot l’àmbit de qualificació)
 • Avaluació: 13,00 euros (per unitat de competència).

Poden demanar la bonificació del 50% del preu públic:

 1. Els membres de famílies nombroses de categoria general,
 2. Els membres de famílies monoparentals i
 3. Les persones que es troben en situació legal de desocupació.

Poden demanar l’exempció del preu públic:

 1. Les persones amb un grau mínim de minusvalidesa del 33%,
 2. Els membres de famílies nombroses de categoria especial,
 3. Les víctimes d’actes terroristes (i els seus cònjuges i els seus fills),
 4. Les persones sotmeses a mesures privatives de llibertat i
 5. Els subjectes passius en situació d’atur demandants d’ocupació que no perceben cap prestació econòmica.

Les condicions que donen dret a aquestes exempcions i bonificacions s’han de complir en la data de la inscripció al servei. Les persones que al·leguen el dret a la bonificació o l’exempció del preu públic han de presentar la documentació oficial que ho acredita.

Per a més informació: http://acreditat.gencat.cat

Document amb la resolució de la convocatòria: Resolució ENS-2423-2017 – Convocatòria Acreditat.

Pla de difusió Avaluació i Acreditació de Competències Professionals 2017-18 (informació general)

Pla de difusió Avaluació i Acreditació de Competències Professionals 2017-18. Àmbit Muntatge i Manteniment d’Instal·lacions


 

ANNEX. Requisits de participació

Per participar en l’avaluació i l’acreditació, els candidats han de complir els requisits següents:

 1. Tenir la nacionalitat espanyola o un dels documents següents:
  • Certificat de registre de ciutadania comunitària,
  • Targeta de familiar de ciutadà de la Unió Europea,
  • Autorització de residència o de residència i treball a Espanya en vigor.
 2. Tenir 20 anys complerts en el moment de formalitzar la sol·licitud de preinscripció.
 3. Tenir experiència laboral (com a treballador assalariat, autònom, voluntari o becari) o haver fet formació, relacionades amb les competències professionals dels àmbits que es volen acreditar.Cal tenir en els últims 10 anys:
  a) 3 anys d’experiència laboral amb un mínim de 2.000 hores treballades en total, o
  b) Almenys 300 hores de formació.

4 comentaris

 1. Mar

  Sol·licito informació del mòdul: CFGM – Instal·lacions elèctriques i automàtiques, codi: EE_2-257_2 i, del CFGM Manteniment electromecànic.

 2. Miquel Serrats Sau

  Bones, m’ha arribat la informació sobre aquest pla d’acreditacions de professionalitat que s’està duent a terme. M’interesseria saber quin és el procés a seguir ja que sóc de Girona i veig que a l’únic institut on es realitza el cicle del qual en voldria obtenir l’acreditació corresponent ( instal.lacions frigorífiques) és el vostre. Per tant si el procediment a seguir impliqués haver de venir amb regularitat a barcelona doncs segurament em tiraria enrere. Em podréu fer cinc cèntims de com va aquest procés? Moltes gràcies.
  Miquel.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: You can use these tags <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>