Perfil del contractant

S’inicia el procediment obert per l’adjudicació del contracte de neteja.

Data límit de presentació d’ofertes: 17 de novembre.


COMUNICACIÓ DE LA DATA D’OBERTURA DEL SOBRE C DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ 43006691-01-2018 , DEL SERVEI DE NETEJA DE L’INSTITUT PRIORAT DE FALSET
De conformitat amb la clàusula 14 de l’anunci de licitació del contracte de servei de neteja del centre, l’obertura del sobre C (oferta econòmica i criteris d’adjudicació quantificables de forma automàtica, si n’hi ha) tindrà lloc:

Data: 12/12/2017
Hora: 18,15h
Lloc: Institut Priorat (Carretera de Porrera, s/n – Falset) – AULA 4

Falset, 5 de desembre de 2017


Anunci de licitació

Plec de clàusules administratives

Prescripcions tècniques