Professors

Tutors Petició d’orientació
Comentaris per a l’avaluació  Alumnes
Convocatòria de pares  Pares
Qüestionari pels pares  EAP
Avaluació per part alumnes Faltes d’assistència
Acta d’avaluació: 1r ESO2n ESO3r ESO4t ESO, Aula oberta1r BAT2n BAT Feina de guàrdia
Elecció de delegat Solicitud de permís
Fitxa d’alumne
Informe de preavaluació: 1r ESO, 2n ESO, 3r ESO, 4t ESO, 1r BAT, 2n BAT
Memòria de tutoria Altres documents
Recull d’informació de l’alumne Fulll d’incidències
Registre d’entrevista a l’alumne Proposta de mesura correctora
Registre d’entrevista als pares
Registre d’entrevista a familiars
Registre d’entrevista d’incidències Pla individualitzat
Carta pels pares PI altes capacitats
Demanda d’intervenció psicopedagògica PI dislèxia
Normativa de vaga PI TDAH
Normes de treball PI Batxillerat
Privació de sortida Model d’instància
Programació de les sessions de tutoria Pla intensiu de millora
Protocol de faltes injustificades d’assistència Sortides
Valoració EAP Permís parten
Protocol de retards Informació de la sortida
Reconeixement de mèrits
Relació de resultats obtinguts en els controls
Pla d’acció tutorial: 1r ESO2n ESO3r ESO4t ESO1r BAT2n BAT
Quadern del professor
Contingut del quadern
Portada del quadern
Contraportada del quadern
Llom del quadern
Etiquetes pel quadern
Agenda didàctica
Agenda didàctica del Dept. de Matemàtiques
Anotacions per a l’avaluació
Anotacions per a l’avaluació trimestral
Anotacions per a l’avaluació final
Seguiment de la programació
Seguiment de la programació a CF
Plantilla d’examen
Model de programació
Memòria de curs
Expedients disciplinaris
Inici d’expedient
Solicitud d’expedient
Presa de declaració
Citació
Acceptació de l’instructor
Abstenció de l’instructor
Reconeixement de la sanció