Professors

Tutors Models de reunions
Comentaris per a l’avaluació Convocatòria
Convocatòria de pares Model d’acta
Qüestionari pels pares
Avaluació per part alumnes Faltes d’assistència
Acta de l’avaluació Justificant
Elecció de delegat Solicitud de permís
Fitxa d’alumne Feina de guàrdies
Informe de preavaluació
Memòria de tutoria Altres documents
Recull d’informació de l’alumne Comunicat d’incidències
Registre d’entrevista a l’alumne Proposta de mesura correctora
Registre d’entrevista als pares Quadern de seguiment del TdR
Registre d’entrevista a familiars Fitxa d’avaluació del TdR
Registre d’entrevista d’incidències Pla individualitzat
Carta pels pares PI altes capacitats
Demanda d’intervenció psicopedagògica PI dislèxia
Normativa de vaga PI TDAH
Normes de treball PI Batxillerat
Privació de sortida Model d’instància
Programació de les sessions de tutoria Pla intensiu de millora
Protocol de faltes injustificades d’assistència Sortides
Valoració EAP Permís parten
Protocol de retards Informació de la sortida
Manual del tutor – ESO
Manual del tutor – BAT
Reconeixement de mèrits
Relació de resultats obtinguts en els controls
Quadern del professor
Contingut del quadern
Portada del quadern
Contraportada del quadern
Llom del quadern
Etiquetes pel quadern
Agenda didàctica
Agenda didàctica del Dept. de Matemàtiques
Anotacions per a l’avaluació
Anotacions per a l’avaluació trimestral
Anotacions per a l’avaluació final
Seguiment de la programació
Seguiment de la programació a CF
Plantilla d’examen
Model de programació
Plantilla d’horari
Memòria de curs
Expedients disciplinaris
Inici d’expedient
Solicitud d’expedient
Presa de declaració
Citació
Acceptació de l’instructor
Abstenció de l’instructor
Reconeixement de la sanció