Valors

Els principis ètics i de funcionament, les conductes i responsabilitats que proposem són:

Solidaritat i tolerància:

  • Acollir l’alumnat, professorat, PAS, famílies, usuaris de manera respectuosa, personalitzada i directa. Rebutjant, per tant, qualsevol tipus de discriminació, fomentat la solidaritat i la tolerància.

Cooperació:

  • Basar les nostres accions en el treball en equip, de forma coordinada i compartida entre tots els membres de la comunitat educativa.

Interrelació:

  • Assegurar l’intercanvi d’informació entre els col·lectius del centre per tal d’augmentar la participació i l’enriquiment mutus.

Participació:

  • Organitzar sistemes de representació que permetin la participació i el consens en la presa de decisions. Gestionar el centre basant-se en el diàleg, el convenciment i la influència. Regular els processos del Centre de manera flexible, prenent com a guia la racionalitat i els bons usos.

Responsabilitat:

  • Funcionar amb un tarannà basat en el compliment de les tasques professionals, i en l’assumpció de la responsabilitat de tota la comunitat educativa per tal d’aconseguir una feina ben feta.

Compromisos socials:

  • Actuar com un centre receptiu, participatiu, promotor i compromès en les activitats relacionades amb la salut, la cultura, l’esport, el lleure, la solidaritat i el medi ambient, que facin de l’institut un factor dinamitzador de la nostra comarca i sona d’influència.

Adaptació als canvis:

  • Estar atent a les necessitats de la societat i de l’entorn econòmic per donar resposta a les diferents necessitats formatives.

Innovació i creativitat:

  • Promoure un centre viu, innovador, al dia, atent a la millora contínua.
  • Crear un entorn de treball on es desenvolupin idees i projectes innovadors.