Orientació Educativa

MEMBRES

Pilar Rodríguez

Cap de Departament

Docència en petit grup i individual en matèries de l’ESO.

Atenció Alumnat nouvingut.

Atencions individualitzades i en petit grup en matèries instrumentals a l’ESO a alumnes amb necessitats educatives específiques

Tutoria USEE

Maria Rueda

Educadora

Suport a la docència a l’aula

Suport a l’alumnat amb necessitats educatives específiques

Alfred Peña

Orientador

Docència en petit grup i individual en matèries de l’ESO

Atenció Alumnat nouvingut.

Atencions individualitzades i en petit grup en matèries instrumentals a l’ESO a alumnes amb necessitats educatives específiques

INFORMACIÓ

Altres professors amb hores d’atenció a la diversitat:
Dolors Nicolau

Maria Ferrer

FUNCIONS DEL DEPARTAMENT D’ORIENTACIÓ EDUCATIVA

El nostre departament s’encarrega de:

 1. Atenció a l’alumnat
 2. Docència, prioritzant l’alumnat amb més dificultats a fi que assoleixi les competències bàsiques.
 3. Atenció individualitzada a alumnes amb necessitats educatives especials i alumnes que, per situacions personals o socials, requereixen una atenció específica. Aquestes actuacions es poden dur a terme:
  • Prioritàriament dins l’aula ordinària per tal d’oferir a aquest alumnat oportunitats de participar en els entorns i activitats el més normalitzats possible,
  • Quan sigui necessari, en grups reduïts d’alumnes, en situacions d’atenció individual o en altres formes d’agrupament de l’alumnat.
 1. Suport tècnic al professorat
 2. Valoració de necessitats educatives de l’alumnat en l’àmbit acadèmic i escolar i concreció de propostes d’intervenció educativa (amb el suport de l’EAP)
 3. Col·laboració en la planificació d’estratègies organitzatives i didàctiques per a l’atenció a necessitats educatives de l’alumnat, que afavoreixin la participació d’aquest alumnat en l’entorn escolar ordinari.
 4. Participació en l’elaboració i el seguiment de plans individualitzats.
 5. Aportació de materials específics i adaptats que facilitin la participació de l’alumnat amb dificultats específiques en les activitats ordinàries del centre i de l’aula.
 6. Col·laboració en la prevenció de conductes de risc i en la gestió de conflictes.
 7. Participació en la comissió d’atenció a la diversitat a fi de col·laborar en la planificació i el seguiment de mesures d’atenció a les necessitats educatives de l’alumnat del centre.
 8. Coordinació de les actuacions dels serveis externs que intervenen en l’atenció a l’alumnat (EAP, CSMIJ, Serveis Socials…)
 9. Orientació a l’alumnat i suport a l’acció tutorial (sobretot a 3r i 4t d’ESO)

Orientadora educativa: Alfred Peña