Ajuts per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu, fins el 28 de setembre

Ajuts individualitzats convocats pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu. Modalitats dels ajuts:

  • Ajuts i subsidis per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu derivada de discapacitat o trastorn greu de conducta.
  • Ajuts per a programes complementaris a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu associada a altes capacitats.

Consulteu la informació i demaneu l’ajut aquí

Instruccions afegides:

el passat 12 d’agost es va publicar l’extracte de la Resolució de 3 d’agost de 2017, de la “Secretaria de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades” que convoca ajuts per a l’alumnat amb necessitat  específica de suport educatiu per al curs acadèmic 2017-2018.

 

D’acord amb les bases de la convocatòria, la sol·licitud es tramita per via telemàtica.

 

Per a la tramitació de la sol·licitud, el/la sol.licitant ha d’accedir a la pàgina web: https://sede.educacion.gob.es, apartat de “Trámites y Servicios”, on s’ha de donar d’alta com a usuari/ària per poder fer el tràmit telemàtic. Una vegada el/la sol·licitant ha omplert la sol·licitud l’ha d’imprimir en format “.pdf” per tal de signar tots els apartats. Després l’ha d’entregar al centre escolar, adjuntant la  documentació necessària, la qual heu de comprovar que estigui correcta.

 

Duran el curs escolar 2017/2018, el/la director/a ha de notificar als Serveis Territorials els alumnes que no destinin la beca a la finalitat per la qual es concedeix. Aquests supòsits són els establerts a l’article 20 de la convocatòria:

  1. a) Haver causat baixa en el centre sense causa justificada, abans de finalitzar el curs 2017/2018
  2. b) No haver assistit a un 50% o més de les hores lectives, excepte dispensa d’escolarització.
  3. c) No haver abonat els serveis prestats pels quals es va concedir l’esmentat ajut.

I,  en el cas de les ajudes per reeducació pedagògica, reeducació de llenguatge i/o ajudes per alumnes amb altes capacitats intel·lectuals, l’òrgan de selecció podrà requerir a l’interessat la presentació de justificants de pagament del servei rebut.

 

DOCUMENTACIÓ QUE S’HA D’ADJUNTAR A LA SOL·LICITUD:

 

q  DNI/NIE del sol·licitant

q  DNI/NIE de tots els membres de l’unitat familiar majors de 14 anys i que consten a la declaració de la renda de l’any 2016. El passaport no és un document vàlid.

q  Fotocòpia del compte corrent de l’alumne/a, que obligatòriament n’ha de ser el titular (sol o junt amb els pares).

q  En cas que l’alumne/a no tingui DNI/NIE, el pare, mare o tutor legal ha d’autoritzar el centre escolar a percebre l’import de la beca i adjuntar la fotocòpia del compte corrent de l’escola o de l’institut on s’ha d’ingressar la beca.

q  En cas que l’alumne/a estigui tutelat per la Generalitat de Catalunya, cal adjuntar la fotocòpia de la Resolució de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència.

q  Si l’alumne/a disposa del certificat de discapacitat emès per l’òrgan competent (ICASS) que acrediti el grau de minusvalidesa i/o tipus de discapacitat, cal adjuntar-lo.

 

CERTIFICACIONS QUE CAL OMPLIR DE LA SOL·LICITUD

 

q  A l’apartat A) de la sol·licitud, corresponent a la certificació del secretari/ària o director/a del centre educatiu on està matriculat l’alumne, és obligatori especificar si l’alumne està matriculat com a ordinari, específic (només els centres d’educació especial) o bé ordinari amb USEE (només alumnes que assisteixen a la USEE).

q  A l’apartat B) l’EAP obligatòriament ha d’especificar el tipus de necessitat que presenta l’alumne/a: discapacitat, trastorn greu de conducta, TDAH, alta capacitat o escolarització per menors de dos anys, així com també el tipus de reeducació que sol·licita: pedagògica, llenguatge o les dues i omplir els diferents apartats de l’informe específic i firmar-lo i posar el segell.

q  A l’apartat D) el professional que realitza les sessions de reeducació pedagògica i/o llenguatge a l’alumne/a, ha d’estar col·legiat, ha d’omplir els diferents apartats de la memòria i firmar l’apartat de la declaració responsable. També ha d’adjuntar a la sol·licitud de beca, la fotocòpia del DNI i la targeta de col·legiat/da). Els professionals que realitzin les sessions del programa específic d’altes capacitats, no és necessari que formalitzin l’apartat de la declaració responsable.

 

 

TERMINI DE PRESENTACIÓ:

 

–        El termini de presentació de les sol·licituds en el centre escolar per part del/la sol·licitant, finalitza el 28 de setembre de 2017 (inclòs).

–        Una vegada completades les sol·licituds amb la totalitat de la documentació preceptiva, heu de fer-les arribar a aquests Serveis Territorials a Girona, el dia 10 d’octubre, com a màxim.

 

A TENIR EN COMPTE:

Els alumnes dels centres d’educació especial i els alumnes que assisteixen a la USEE que tinguin el servei de menjador i transport gratuït, els pares o tutors legals no han de demanar l’ajut de transport urbà o interurbà i menjador de la convocatòria d’ajuts per a alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu del MECD.

Per tal d’agilitzar la tramitació de les sol·licituds i evitar al màxim els requeriments a les famílies per manca de documentació, prèviament a la seva tramesa a aquests Serveis Territorials, heu de comprovar:

–        Que no falti cap pàgina de la sol·licitud i que les dades que ha omplert el/la sol·licitant siguin correctes (dades de l’alumne/a, dades familiars, dades acadèmiques…). I vosaltres, com a centre escolar, heu d’omplir l’apartat que indica el tipus d’ajudes que demana l’alumne/a.

–        Que hi consti la signatura del/la sol·licitant i la de la resta de membres de la unitat familiar: pares, avis o germans, majors de 14 anys, que hagin viscut en el mateix domicili que el sol·licitant durant l’any 2016.

–        En cas que el/la sol·licitant sigui tutelat, només ha de constar l’alumne/a com a únic membre de la unitat familiar. I omplir l’apartat on s’ha d’identificar el centre residencial d’acció educativa (CRAE) on està tutelat. En cap cas s’ha de fer constar el nom del tutor/a legal de l’alumne/a a l’apartat de dades familiars de la sol·licitud. Si la beca és aprovada, l’alumne/a tutelat pot cobrar la beca si té DNI/NIE i és titular d’un compte corrent. Si no té DNI o no té compte corrent, el seu tutor legal ha de signar l’autorització d’ingrés de la beca en el compte corrent de l’escola.

–        Que el número de compte corrent que figura a la sol·licitud correspongui a l’alumne/a o bé al centre educatiu i que el pare/mare/tutor legal ho han autoritzat. No s’admetran comptes corrents de persones o entitats alienes a l’alumne/a.