Available courses

Biologia i Geologia

Se pretende crear y facilitar material de autoaprendizaje de castellano para alumnos que se acaban de incorporar al sistema educativo catalán; en especial aquéllos cuya lengua no es la castellana.

Matemàtiques 3er ESO

4t ESO  Informàtica

Ciències de la Terra i Medi Ambient

2º Bachillerato

Biologia de segon de Batxillerat

Curso sobre diferentes aspectos de la gramática la morfologia y la sintaxis de lengua castellana así como temas referentes a las diversas corrientes y lecturas de la literatura castellana

Bases de dades:
UF1 i UF2 del mòdul 2 Gestió de bases de dades
UF1 del mòdul 10: Administració de bases de dades

L'objectiu d'aquest curs és aprendre a configurar, administrar i mantenir sistemes informàtics, garantint la funcionalitat, la integritat dels recursos i serveis del sistema, amb la qualitat exigida i complint la reglamentació vigent.

Anglès tècnic per alumnes de grau mig de Sistemes Microinformàtics i Xarxes.

La seguretat informàtica recull tots els processos i els mecanismes que vetllen
per la preservació de la informació en ordinadors i xarxes. Es protegeix aquesta
informació contra robatoris, corrupció i catàstrofes, tot procurant mantenir
l'accés de les persones usuàries.
A partir de la definició de seguretat es pot intuir que és una matèria transversal
de totes les disciplines de la informàtica, és a dir, que pot estar present en tots
els mòduls del cicle. Tot i que es tracta la seguretat de manera separada en les
diverses unitats formatives, cal tenir present aquesta visió de la seva presència
en tots els àmbits de la informàtica.

Espai del Mòdul Professional "Xarxes locals" del cicle formatiu de grau mig Sistemes Microinformàtics i Xarxes (SMX).

Espai reservat a professorat destinat a l'obtenció de documents i diversos recursos relatius al funcionament general del centre.