Transport escolar

INFORMACIÓ DEL CONSELL COMARCAL BAIX PENEDÈS

TRANSPORT ESCOLAR CURS 2017-2018

Per al proper curs 2017-2018, tots aquells alumnes que ja utilitzaven el servei de transport escolar amb el Consell Comarcal del Baix Penedès, ja van rebre la pre-sol·licitud a través de la monitora del transport. Així mateix aquesta va ser l’encarregada de recollir-la i portar-la directament al Consell Comarcal. També la podien presentar directament a l’oficina del registre general den Consell.

Totes aquelles persones que no hagin fet aquest tràmit, ja sigui per oblit o per alguna altra circumstància, ara ho podran presentar, juntament amb els de nova matriculació.

SERVEIS DE TRANSPORT ESCOLAR:

 1. Transport escolar obligatori entre municipis (ESO i EE).

 2. Transport escolar no obligatori dins del municipi (EIPRI), llevat de Calafell i el Vendrell, que gestionen el servei directament des de l’Ajuntament respectiu.

TRAMITACIÓ I TERMINI DE LES SOL·LICITUDS:

Les dates per presentar les sol·licituds del Servei de Transport Escolar, curs 2017-2018, són:

 • Del 2 al 8 de maig de 2017, als centres escolars respectius.

 • Del 2 al 15 de maig de 2017, al Consell Comarcal del Baix Penedès, Oficina de Registre i Informació (pl. del Centre, 5, del Vendrell).

A partir de l’1 de setembre de 2017, es podran tornar a presentar sol·licituds, però únicament a l’Oficina de Registre i Informació del Consell Comarcal (pl. del Centre, 5). En aquest cas, no us podem garantir que pugueu fer ús d’aquest servei de transport el primer dia de curs i, segurament, haureu d’esperar fins a finals de setembre per fer-ne ús.

Els alumnes que vulguin sol·licitar aquest servei per primera vegada i els que no hagin rebut la sol·licitud emplenada, malgrat haver presentat sol·licitud al Consell el curs anterior, podran fer el tràmit igualment com si fossin altes, formalitzant la sol·licitud en imprès normalitzat, que es podrà trobar als centres escolars respectius, a l’Oficina de Registre i Informació del Consell Comarcal del Baix Penedès (pl. del Centre, 5), o bé a la pàgina web www.ccbp.cat (Serveis i tràmits > Serveis al ciutadà > Educació > Sol·licitud transport escolar curs 2017-18). En aquesta mateixa web hi podreu trobar altres informacions referents al Departament d’Ensenyament que poden ser del vostre interès.

Cal fer la tramitació cada curs escolar, sempre que es vulgui utilitzar el Servei de Transport Escolar. En cas que no es faci, no es podrà fer ús del servei. El fet d’haver-lo utilitzat el curs anterior, no dóna cap dret a tornar-lo a utilitzar.

REQUISITS INDISPENSABLES PER SOL·LICITAR EL SERVEI:

Documentació:

Aquest curs cal adjuntar els documents següents:

 • Fotocòpia del DNI del pare, la mare o tutor i de l’alumne transportat, si en té i, si no, fotocòpia del llibre de família.
 • Certificat o volant d’Empadronament.
 • Número IDALU o RALC (a facilitar pel centre escolar)
 • Fotocòpia de la primera pàgina del compte bancari, amb el codi IBAN (per als alumnes no obligatoris o que no segueixen el mapa escolar).
 • Matrícula o certificat acreditatiu del curs escolar i del centre (Només en el cas de nova matriculació)

Així mateix, són condicions indispensables:

 1. Que signi el pare/mare o tutor
 2. No ser deutors del Consell Comarcal del Baix Penedès, en l’àmbit de l’Ensenyament.

Consell Comarcal del Baix Penedès. Àrea d’Ensenyament El Vendrell (Baix Penedès), març de 2017