Consell escolar

El Consell Escolar és el màxim òrgan decisori pel que fa a la gestió econòmica, acadèmica i organització i al funcionament general del centre. El formen els càrrecs unipersonals que recull la normativa vigent, representants dels alumnes, pares/mares, alumnes, Ajuntament i personal d’administració i serveis.

A les sessions del Consell Escolar en les quals s’han de prendre acords en relació a estaments concrets del centre (professors, alumnes, PAS, etc.) el consell escolar recollirà el màxim d’opinions possibles per arribar a acords.

A petició dels representants d’alumnes del Consell Escolar, la Direcció farà públic un informe de la vida de l’institut, sempre que sigui necessari, a fi i efecte d’agilitar la transmissió d’informació als delegats i sots-delegats.

Presidenta Anabel Giménez
Secretari Ramon Benabarre
Cap d’estudis Silvia Orozco
Representant professors Pilar Aguadé

Maria Català

José Luis Ferrer

Míriam Franch

Pedro López

Carme Mateo

Isabel Nafría

Regidora d’educació Mireia Egea
Representant pares Eva García
Sandra Osorio
Maica Romero
Montserrat Rico
Representant AMPA Sonia González
Representant alumnes Núria Isabel

Naim Muñoz

Mireia Pubill

Sara Varón

Representant PAS Elisabet Córdoba
Representant PAE Núria Ponce