curri assis pares
aval

L’acció tutorial

La funció de la tutoria és vetllar pel desenvolupament personal dels alumnes i acompanyar-los en el seu procés d’aprenentatge, orientant-los escolar, acadèmica i professionalment.

  • Des de la tutoria es coordina el seguiment de l’alumnat perquè aprenguin a aprendre, a ser autònoms, a comunicar-se i a viure plegats, per això es treballa per mantenir i consolidar un bon clima de convivència i companyonia. Alhora es fomenta la participació dels nois i noies en les activitats del centre.
  • Cada grup-classe té un/a professor/a que exerceix de tutor/a i és responsable de l’aplicació del Pla d’Acció Tutorial. Els seus eixos d’actuació preferent en aquest nivell educatiu són:
3r ESO
  • Drogodependència: alcohol i tabac, drogues toves i de disseny.
  • Relacions sexuals, valors de la tolerància i la responsabilitat
  • El tutor/a promou i centralitza les accions i activitats amb tot el grup i, també, és el/la referent principal de l’alumnat i per això afavoreix un ambien de relació de confiança i entesa amb les famílies i l’alumnat.

OKLa funció primordial del tutor/a és afavorir un bon procés formatiu dels nois i noies i esdevenir el pont de diàleg entre l’alumne/a, la família i el centre. A partir del segon cicle d’ESO, però, facilitar i afavorir una bona orientació educativa a l’alumnat de cara a cursar estudis posteriors d’acord amb les seves inquietuds és l’eix primordial de l’acció tutorial.
Com a pares podeu us hi podeu adreçar: telefònicament, per correu electrònic, a través de l’agenda del vostre fill o filla i també sol·licitar una entrevista personal.