curri assis pares
aval

L’acció tutorial

La funció de la tutoria és vetllar pel desenvolupament personal dels alumnes i acompanyar-los en el seu procés d’aprenentatge, orientant-los escolar, acadèmica i professionalment.

  • Des de la tutoria es coordina el seguiment de l’alumnat perquè aprenguin a aprendre, a ser autònoms, a comunicar-se i a viure plegats, per això es treballa per mantenir i consolidar un bon clima de convivència i companyonia. Alhora es fomenta la participació dels nois i noies en les activitats del centre.
  • Cada grup-classe té un/a professor/a que exerceix de tutor/a i és responsable de l’aplicació del Pla d’Acció Tutorial. Els seus eixos d’actuació preferent d’aquest nivell educatiu són:
1r ESO
  • Medi ambient i sostenibilitat
  • Addiccions a les noves tecnologies
  • Hàbits saludables: alimentació, neteja i descans
  • Conductes de risc: internet
  • El tutor/a promou i centralitza les accions i activitats amb tot el grup i, també, és el/la referent principal de l’alumnat i per això afavoreix un ambien de relació de confiança i entesa amb les famílies i l’alumnat.

3Per tal per tal d’agilitar la comunicació amb les famílies i facilitar l’adaptació inicial i l’orientació personal i acadèmica de l’alumnat, l’acció dels tutors i tutores de grup en el cas del 1r d’ESO es complementa amb equip de professorat de suport, amb la voluntat d’oferir-vos el millor servei i respondre amb excel·lència a les necessitats d’alumnat i famílies. La funció primordial d’aquesta iniciativa de suport a l’alumnat és afavorir un bon procés formatiu dels nois i noies i esdevenir el pont de diàleg entre l’alumne/a, la família i el centre.
Com a pares podeu us hi podeu adreçar: telefònicament, per correu electrònic, a través de l’agenda del vostre fill o filla i també sol·licitar una entrevista personal.