Modalitat Ciències de la natura i Tecnologies

  PRIMER (4 matèries mod.) HORES SEGON (3 matèries mod.) HORES
ITINERARI 1(tecnològic) 1. Matemàtiques I

2. Física I

Dues matèries a escollir:

3. Tec. Industrial I

4. Dibuix Tècnic I

5. Segona llengua estrangera

4

4

 

4

4

4

1. Matemàtiques II

2. Física II

Una matèria a escollir:

3. Tec. Industrial II

4. Psicologia/sociologia

4

4

 

4

4

ITINERARI 2(científic)  1. Matemàtiques I

2. Química I

3. Biologia

Una matèria a escollir:

4. Física I

5. Ciències de la Terra

6. Segona llengua estrangera

4

4

4

 

4

4

4

 1. Matemàtiques II

2. Química II

3. Biologia II

Una matèria a escollir:

4. Física II

5. Ciències de la terra II

 

4

4

4

 

4

4

 

Modalitat Humanitats i Ciències socials

  PRIMER (4 matèries mod.) HORES SEGON (3 matèries mod.) HORES
ITINERARI 1(humanitats) 1. Llatí I

2. Història món contemp.

Dues matèries a escollir:

3. Literatura Universal

4. Segona llengua estrangera

 

4

4 

 

4

4

 

 1. Llatí II

2. Literatura Castellana

Una matèria a escollir:

3. Hª de l’Art

4. Grec II

5. Psicologia/sociologia

4

4

 

4

4

4

ITINERARI 2(Ciències Socials) 1. Matemàtiques Ap CCSS I

2. Econ. i org. empresa I

Dues matèries a escollir:

3. Hª món contemporani

4. Segona llengua estrangera

 

4

4

 

4

4

 

1. Matemàtiques Ap CCSS II

2. Econ. i org. empresa II

3. Geografia

4. psicologia/sociologia

4

4

4 

4

Matèries optatives 2n / Modalitat

CIÈNCIES DE LA NATURA I TECNOLOGIA HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS
Estada de l’empresa Estada de l’empresa
Física II Psicologia i Sociologia
Psicologia i Sociologia Hª de l’Art
Ciències de la Terra Grec II