PROVES D'ACCÉS 2017

INFORMACIÓ CONVOCATÒRIA 2017

 
Imatge Alex Pineo
INFORMACIÓ CONVOCATÒRIA 2017
per Alex Pineo - dilluns, 1 maig 2017, 23:12
 

CONVOCATÒRIA PROVES D'ACCÉS 2017

TOTA LA INFORMACIÓ  >>AQUÍ<<   (web del Departament d'ensenyament)

Requisits de les persones aspirants als cicles formatius de Formació Professional Inicial:

- GRAU MITJÀ, tenir complerts 17 anys o bé complir-los durant l’any 2017. No poden inscriure's les persones que tenen la titulació acadèmica o els ensenyaments que permeten l'accés directe als cicles formatius de grau mitjà (ESO o equivalent, el curs específic d'accés, formació professional bàsica o un PQPI)

- GRAU SUPERIOR, cal trobar-se en una de les situacions següents:

>  Tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l’any 2017.

>  Tenir complerts 18 anys o bé complir-los durant l’any 2017 i tenir el títol de tècnic/a per haver superat un cicle formatiu de grau mitjà de formació  professional o un cicle d’ensenyaments esportius, d’alguna de les famílies professionals incloses en la mateixa opció de la part específica. Document justificatiu títol o resguard de sol·licitud del títol.

No poden inscriure's les persones que tenen la titulació acadèmica o d'ensenyaments equivalents que permeten l'accés directe a la formació professional (batxillerat o equivalent, o curs específic d'accés).

- Les persones aspirants amb necessitats específiques, tenen que presentar la documentació justificativa de les causes que motiven la petició a la Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa (Via Augusta, 202-226, Barcelona), fins el 31 de març de 2017.

Exempcions a demanar al Departament d'Ensenyament (Via Augusta, 202, Barcelona), fins el 31 de març de 2017 la prova relativa a la llengua catalana i, fins el 17 de març de 2017 de la part específica de grau superior per experiència laboral relacionada amb el cicle formatiu a què es vol accedir i altres específiques pel als cicles de les famílies d'Activitats físiques i esportives i  Serveis socioculturals i a la comunitat.


PROCÉS

Inscripció telemàtica: de les 9,00h del 20 de març fins al 29 de març de 2017

Pagament de la taxa: fins al 30 de març de 2017 (abans de les 22,00h)

Presentació de la documentació al centre escollit (si procedeix): del 18 al 24 d'abril de 2017 (dins l'horari de registre del centre *)

Llista provisional de persones admeses i excloses, Grau Mitjà: 25 d'abril de 2017 i Grau Superior: 28 d'abril de 2017

Presentació de la documentació complementària al centre Grau Mitjà: del 26 al 28 d'abril de 2017 (dins l'horari de registre del centre *)

Presentació de la documentació complementària al centre Grau Superior: del 2 al 4 de maig de 2017(dins l'horari de registre del centre *)

Llista definitiva de persones admeses i excloses, Grau Mitjà: 2 de maig de 2017 i Grau Superior: 5 de maig de 2017


PROVES I PROCÉS FINAL GRAU MITJÀ

TOTA LA INFORMACIÓ DEL GRAU MITJÀ  >>AQUÍ<<   (web del Departament d'Ensenyament)

Prova: 10 de maig de 2017

15:30 h Verificació de la identitat dels aspirants (DNI, NIE o passaport)
16:00 - 18:00 h Primer bloc: parts comunicativa i social
18:30 - 20:30 h Segon bloc: parts cientificotecnològica i matemàtica

Qualificacions provisionals: a partir del 19 de maig de 2017

Termini presentació reclamacions al centre: del 22 al 24 de maig de 2017 (dins l'horari de registre del centre *)

Consultes sobre les qualificacions obtingudes a la Comissió Avaluadora: dimarts 23 de maig de 16,00 a 19,00h (presencialment a la Biblioteca del centre)

Qualificacions definitives i emissió de certificats: a partir del 25 de maig de 2017


Prova part comuna: 17de maig de 2017

15:30 h Verificació de la identitat dels aspirants (DNI, NIE o passaport)
16:00 - 18:00 h Primer bloc: llengües catalana i castellana
18:30 - 20,30 h h Segon bloc: llengua estrangera (anglès, francès o alemany) i matemàtiques

Prova part específica: 18 de maig de 2017

15:30 h Verificació de la identitat dels aspirants (DNI, NIE o passaport)
16:00 - 19:00 h Matèries específiques triades

Qualificacions provisionals: a partir del 26 de maig de 2017

Termini presentació reclamacions al centre: del 29 al 31 de maig de 2017 (dins l'horari de registre del centre *)

Consultes sobre les qualificacions obtingudes a la Comissió Avaluadora: dimarts 30 de maig de 16,00 a 19,00h (presencialment a la Biblioteca del centre)

Qualificacions definitives i emissió de certificats: a partir del 1 de juny de 2017


NOVETATS ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR DES DEL CURS 2016-2017

L’alumnat amb el títol de tècnic (grau mitjà) te accés directe a cicles formatius de grau superior del mateix grup d'itinerari.

- L’alumnat amb el títol de tècnic (grau mitjà) que superi les proves d’accés o hagi realitzat i superat el Curs de Preparació per l'accés  als cicles formatius de grau superior, te prioritat per accedir als cicles de grau superior respecte als que només tenen el títol de tècnic.


* Horari de registre de secretaria de l’Institut LA PINEDA dins dels terminis establertes, matins de dilluns a divendres de 10,00 a 13,00h i tardes de dimarts a dijous de 15,00h a 17,00h. Els aspirants han de portar els originals i fotocòpies dels documents que s’hagin de lliurar a la comissió avaluadora (secretaria del centre).