Preinscripció i Matrícula: calendari i normativa

Calendari previst

Període ordinari ESO PFI BTX-CFM CFS CAS
Difusió de l’oferta 20 de març ?? de maig ?? de maig ?? de maig abans del ?? de juny
Sol·licituds de Preinscripció 23 de març al 4 d’abril 15 al 26 de maig 16 al 24 de maig 25 al 31 de maig 3 al 7 de juliol
Llistes barem provisional 24 d’abril ?? de juny ?? de juny ?? de juny 10 de juliol
Reclamacions 25 al 27 d’abril ?? al ?? de juny ?? al ?? de juny ?? al ?? de juny 11 i 12 de juliol
Llistes barem definitiu 3 de maig ?? de juny ??4 de juny ?? de juny 13 de juliol
Sorteig 4 de maig —- ?? de juny ?? de juny 13 de juliol
Oferta final 30 de maig ?? de juliol ?? de juny ?? de juny —-
Llistes definitives d’admesos 2 de maig ?? de juliol ?? de juliol ?? de juliol 14 de juliol
Matriculació 1r ESO: 12 al 16 de juny ?? a ?? de setembre CFM: ?? al ?? de juliol ?? al ?? de juliol 17 al 21 de juliol
Matriculació o confirmació de plaça (pels pendents amb 3 o més exàmens de setembre) 2n, 3r i 4t ESO: 26 al 30 de juny —- BTX: ?? al ?? de juliol —- —-
Matrícula extraordinària (pels pendents amb 3 o més exàmens de setembre) ESO: 6 al 8 de setembre —- 1r BTX?? al ?? de setembre —- —-

El divendres 7 de juliol de 2017 és festa local a La Seu d’Urgell

Per a CFM i CFS, el calendari del segon període de preinscripció i matrícula es publicarà la primera setmana de juliol al web del Departament d’Ensenyament: http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/

Període extraordinari CFM i CFS
Difusió de cicles amb vacants ?? de setembre
Preinscripció ?? al ?? de setembre
Llistes d’admesos ?? de setembre
Matrícula ?? i ?? de setembre

Calendaris

Normativa

 • Pàgina web del Departament d’Ensenyament
 • Sistema educatiu català
 • Resolució ENS/406/2017, de 24 de febrer, per la qual s’aproven les normes de preinscripció i matrícula d’alumnes als centres del Servei d’Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2017-2018 (DOGC núm. 7324, de 8.3.20176)
 • Resolució ENS/1004/2016, de 18 d’abril, per la qual es determinen el calendari i els aspectes específics de la preinscripció per al curs 2016-2017 per als ensenyaments de batxillerat, batxillerat integrat amb música o dansa, cicles formatius de formació professional de grau mitjà i de grau superior, cursos d’accés a aquests cicles, programes de formació i inserció, cicles formatius d’arts plàstiques i disseny de grau mitjà i de grau superior, artístics superiors (art dramàtic, música, dansa, disseny i conservació i restauració de béns culturals), d’idiomes en escoles oficials d’idiomes, esportius, i els impartits en centres i aules de formació d’adults (DOGC núm. 7105, de 22.4.2016)
 • Resolució ENS/1102/2014, de 21 de maig, per la qual s’estableixen els programes de formació i inserció per al curs 2014-2015
 • Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació (DOGC núm 5422, de 16.7.09) on s’estableixen les garanties i els criteris a què s’ha d’ajustar el procediment d’admissió
 • Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s’estableix el procediment d ‘admissió de l’alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics (DOGC núm. 4852, de 29.3.2007)
 • Decret 10/2012, de 31 de gener, de modificació del Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s’estableix el procediment d’admissió de l’alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics.(DOGC núm. 6058, de 2.2.2012)
 • Reial Decret 1147/2011, de 29 de juliol, pel qual s’estableix l’ordenació general de la formació professional del sistema educatiu (BOE núm. 182, de 30.07.2011)
 • Decret 284/2011, d’1 de març, d’ordenació general de la formació professional inicial (DOGC núm 5830, de 3.3.2011)
 • Resolució ENS/1245/2012, de 13 de juny, per la qual s’organitza el curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau mitjà i el curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau superior (DOGC núm 6158, de 27.6.2012)
 • Ordre ENS/181/2012, de 22 de juny, per la qual es creen diversos preus públics per a la matrícula dels cicles formatius de grau superior impartits en els centres dependents del Departament d’Ensenyament (DOGC núm 6159, de 28.6.2012)
 • Ordre ENS/182/2012, de 22 de juny, de creació de preus públics per la matrícula en el curs de formació específic per a l’accés als cicles de formació professional inicial de grau mitjà i als de grau superior impartits en centres dependents del Departament d’Ensenyament (DOGC núm 6159, de 28.6.2012)