Preinscripció i Matrícula: calendari i normativa

Calendari previst

Període ordinari ESO PFI BTX-CFM CFS CAS
Difusió de l’oferta 20 de març 12 de maig 12 de maig 12 de maig abans del 23 de juny
Sol·licituds de Preinscripció 23 de març al 4 d’abril 15 al 26 de maig 16 al 24 de maig 25 al 31 de maig 3 al 7 de juliol
Termini per presentar documentació 7 d’abril —- 26 de maig 2 de juny —-
Llistes barem provisional 24 d’abril 6 de juny 6 de juny 21 de juny 10 de juliol
Reclamacions 25 al 27 d’abril 7 al 9 de juny 7 al 9 de juny 22 al 26 de juny 11 i 12 de juliol
Llistes barem definitiu 3 de maig —- 14 de juny 28 de juny 13 de juliol
Sorteig 4 de maig 7 de juny 15 de juny 29 de juny 13 de juliol
Llistes ordenades definitives 8 de maig 13 de juny 19 de juny 3 de juliol
Oferta final 30 de maig 3 de juliol 30 de juny 11 de juliol —-
Llistes definitives d’admesos i llista d’espera 2 de maig 3 de juliol 3 de juliol 12 de juliol 14 de juliol
Matriculació 1r ESO: 12 al 16 de juny 1 a 8  de setembre CFM: 4 a l’11 de juliol 13 al 20 de juliol 17 al 20 de juliol
Matriculació o confirmació de plaça (pels pendents amb 3 o més exàmens de setembre) 2n, 3r i 4t ESO: 26 al 30 de juny —- BTX: 4 a l’11 de juliol —- —-
Matrícula extraordinària (pels pendents amb 3 o més exàmens de setembre) ESO: 6 al 8 de setembre —- 1r BTX: 6 al 8 de setembre —- —-
CFM: Publicació de centres i CFM amb places vacants  —-  —- 4 de setembre  —-  —-
CFM: Sol·licituds de preinscripció (2a fase d’admissió)  —-  —- 6 i 7 de setembre  —-  —-
CFM: Llistes d’admesos (2a fase d’admissió)  —-  —- 12 de setembre  —-  —-
CFM: Matriculació —- —- 12 i 13 de setembre —- —-

El divendres 7 de juliol de 2017 és festa local a La Seu d’Urgell

Per a CFM, existeix una segona fase d’admissió al setembre, exclusiva per a les sol·licituds que en el procés ordinari no van obtenir plaça i també per a les persones que, havent obtingut plaça, no es van matricular.

Calendaris

Normativa

 • Pàgina web del Departament d’Ensenyament
 • Sistema educatiu català
 • Resolució ENS/783/2017, de 10 d’abril, per la qual es determinen el calendari i els aspectes específics de la preinscripció per al curs 2017-2018 per als ensenyaments postobligatoris sostinguts amb fons públics (DOGC núm. 7351, de 18.4.2017)
 • Resolució ENS/406/2017, de 24 de febrer, per la qual s’aproven les normes de preinscripció i matrícula d’alumnes als centres del Servei d’Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2017-2018 (DOGC núm. 7324, de 8.3.2017)
 • Resolució ENS/1004/2016, de 18 d’abril, per la qual es determinen el calendari i els aspectes específics de la preinscripció per al curs 2016-2017 per als ensenyaments de batxillerat, batxillerat integrat amb música o dansa, cicles formatius de formació professional de grau mitjà i de grau superior, cursos d’accés a aquests cicles, programes de formació i inserció, cicles formatius d’arts plàstiques i disseny de grau mitjà i de grau superior, artístics superiors (art dramàtic, música, dansa, disseny i conservació i restauració de béns culturals), d’idiomes en escoles oficials d’idiomes, esportius, i els impartits en centres i aules de formació d’adults (DOGC núm. 7105, de 22.4.2016)
 • Resolució ENS/1102/2014, de 21 de maig, per la qual s’estableixen els programes de formació i inserció per al curs 2014-2015
 • Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació (DOGC núm 5422, de 16.7.09) on s’estableixen les garanties i els criteris a què s’ha d’ajustar el procediment d’admissió
 • Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s’estableix el procediment d ‘admissió de l’alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics (DOGC núm. 4852, de 29.3.2007)
 • Decret 10/2012, de 31 de gener, de modificació del Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s’estableix el procediment d’admissió de l’alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics.(DOGC núm. 6058, de 2.2.2012)
 • Reial Decret 1147/2011, de 29 de juliol, pel qual s’estableix l’ordenació general de la formació professional del sistema educatiu (BOE núm. 182, de 30.07.2011)
 • Decret 284/2011, d’1 de març, d’ordenació general de la formació professional inicial (DOGC núm 5830, de 3.3.2011)
 • Resolució ENS/1245/2012, de 13 de juny, per la qual s’organitza el curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau mitjà i el curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau superior (DOGC núm 6158, de 27.6.2012)
 • Ordre ENS/181/2012, de 22 de juny, per la qual es creen diversos preus públics per a la matrícula dels cicles formatius de grau superior impartits en els centres dependents del Departament d’Ensenyament (DOGC núm 6159, de 28.6.2012)
 • Ordre ENS/182/2012, de 22 de juny, de creació de preus públics per la matrícula en el curs de formació específic per a l’accés als cicles de formació professional inicial de grau mitjà i als de grau superior impartits en centres dependents del Departament d’Ensenyament (DOGC núm 6159, de 28.6.2012)