EL BARROC

ESTUDIEM EL BARROC

APRENEM LA VIDA DEL COMPOSITOR BACH
Copia l’enllaç i respon les preguntes correctes a la llibreta
http://centros3.pntic.mec.es/cp.antonio.de.ulloa/webactivhotpot/raiz/Hot%20Pot/musica/bach/bach.htm

LES MALADIES INFECTIEUSES

Dans ce projet, on a travaillé les maladies infectieuses, notamment le Sida et l’Ebola. Les étudiants ont travaillé les maladies à partir de reportages vidéo ainsi qu’avec leur propre recherche sur Internet.

Le travail final était la création d’une brochure en expliquant l’une des maladies.

 

Les maladies infectieuses