EL BARROC

ESTUDIEM EL BARROC

APRENEM LA VIDA DEL COMPOSITOR BACH
Copia l’enllaç i respon les preguntes correctes a la llibreta
http://centros3.pntic.mec.es/cp.antonio.de.ulloa/webactivhotpot/raiz/Hot%20Pot/musica/bach/bach.htm