Organigrama

Equip directiu:

Director:

Xavier Tressera Barba 

xtresser@insgabrielamistral.cat

Cap d’estudis:

Manuell Navarro Carrillo

Cap d’estudis FP:

 Maria Dolores Climent Barber 

Coordinadora pedagògica:

Àngels Almazán Cano

Secretaria:

Núria Vives Torrelles

Coordinació de post-obligatòria:

Coordinadora de BTX:

Elena Segura Aleman

Coordinadora de CCFF i de mesures flexibilitzadores de l’FP:

Pilar Montsonet Montes

Caps de Departament /Seminari:

Llengua catalana:

 Meritxell Aicart Galvez

Llengua castellana:

Montserrat Escofet Desco

Llengua estrangera:

Lola Macías Pérez

Ciències Socials i Humanitats:

 Benjamí López Zoppetti

Matemàtiques:

Jordi Colomer Ruiz

Tecnologia:

 Yolanda García Fernández 

Ciències experimentals:

Rosa Perarnau Ramos

Expressió (Educació Visual i Plàstica i Música):

 Victorio Salvador Burgos

Orientació:

Anna Velasco Yáñez

Educació infantil i serveis a la comunitat:

 Thais Cabanillas Costa 

Informàtica:

Rubén Martín Gallardo 

Altres coordinacions:

Coordinació lingüística (LIC):

Ester Sánchez Roif

Coordinació informàtica:

Josep Ribes Companys

Coordinaciód activitats extraescolars:

Ana Gonzalez Hérnandez

Coordinació de riscos 

Heidi Andreo de Soto

Coordinació Medi Ambient

Eva Giménez Pérez

Coordinació Col·lectiu i Projecte Aprenet

Anna Velasco Yáñez

Coordinació audiovisuals

Josep Pelegrin Fuentes

Coordinació qualitat

 Eva Cuello Peralta

Coordinació esportiva

Mari Carmen López Mellado

Coordinació WEB

Óscar Rescalvo Palomares/Elisabet Escofet

Coordinació biblioteca   Yolanda Vega Nevado

Coordinació Projecte Aprenentatge i Servei

 Oscar Rescalvo Palomares / Elisabet Escofet

Coordinadora d’Internacional:

Elisabet Escofet

Coordinació Projecte Etwining Lola Macias Pérez
Coordinació Escola-Empresa Mª Angels Garcia Iranzo
Coordinació Innovació Educativa
Carme Ferrer Martínez
 
 Coordinació d’aula acollida M. Aguilera Rojano
Coordinació d’aula d’acollida Esther M. Aguilera Rojano
Coordinació d’assessorament i reconeixement de competències  Pilar Monsonet Montes 
Coordinació TAC
Josep Maria Ribes Companys
 
Coordinació Benestar Docent Anna Gómez Cortes
Coordinació Xarxes Socials  Elisabet Domínguez Gómez
Coordinació INNOVA FP  Rubén Martín Gallardo