Normes i funcionament

Normes d’Organització i Funcionament Aprovades pel Consell escolar el dia 20 de desembre de 2012
(última revisió: 20 d’octubre de 2015)

Institut El Castell
Esparreguera1

ÍNDEX

1. Introducció ……………………………………………………………………………………………. 2
2. Òrgans col·legiats i de participació ………………………………………………………….. 3
2.1. El Consell escolar: composició, comissions, cobertura de vacants …………… 3
2.2. Claustre de professorat……………………………………………………………………….. 4
3. Estructura organitzativa de govern i de coordinació de centre …………………….. 5
4. La coordinació docent a l’Institut El Castell………………………………………………. 8
4.1. Comissió pedagògica………….. ……………………………………………………………… 8
4.2. Comissió de Caps de departament………………………………………………………… 8
4.3. Comissió de Coordinació de Nivell………………………………………………………… 8
4.4. Comissió d’Atenció a la Diversitat………………………………………………………….. 9
5. Els Departaments didàctics …………………………………………………………………….. 9
6. El professorat ……………………………………………………………………………………….. 10
6.1. Funcions del professorat a l’aula. …………………………………………………………. 10
6.2. Assistència del professorat…………………………………………………………………… 10
6.3. Professorat de guàrdia ………………………………………………………………………… 12
6.4. Tutors i tutores …………………………………………………………………………………… 13
6.4.1. Funcions del tutor o tutora del grup …………………………………………………….. 13
6.4.2. Funcions dels tutors o tutores d’orientació……………………………………………. 14
6.5. Relacions amb els pares i mares…………………………………………………………… 14
6.6. Actuacions davant accidentats ……………………………………………………………… 14
6.7. Els Equips docents………………………………………………………………………………. 15
7. La convivència ………………………………………………………………………………………. 15
7.1. Mesures de la promoció de la convivència……………………………………………… 15
7.1.1 Cura dels espais i convivència…………………………………………………………….. 15
7.1.2 Organització i convivència………………………………………………………………….. 16
7.1.3 Relació entre els membres de la comunitat educativa……………………………. 16
7.2. Mesures i fórmules per la previsió dels conflictes……………………………………. 16
7.3. Mesures correctores i sancionadores…………………………………………………….. 17
7.3.1 Faltes lleus, irregularitats o incidències………………………………… …………….. 17
7.3.2 Faltes greus……………………………………………………………………………………… 18
7.4. Gestió de l’assistència i la puntualitat…………………………………………………….. 19
7.4.1. ESO………………………………………………………………………………… ……………. 19
7.4.2 Gestió de l’assistència i la puntualitat. Batxillerat……………………………………. 20
7.4.3 Protocol de prevenció i abordatge de l’absentisme escolar …………………….. 20
7.5. La participació de l’alumnat en la vida del centre ……………………………………. 21
7.5.1. Els delegats i les delegades de classe………………………………………………… 21
7.5.2 El Consell de delegats i delegades ……………………………………………………… 22
7.5.3 L’Associació d’estudiants……………………………………………………………………. 22
7.5.4. Els i les representants de l’alumnat al Consell escolar del centre …………… 22
7.6. Relació amb el professorat…………………………………………………………………… 22
8. Sortides i activitats extraescolars ……………………………………………………………. 23
9. Personal d’Administració i Serveis ………………………………………………………….. 23
9.1. Secretaria …………………………………………………………………………………………. 23
9.2. Consergeria ………………………………………………………………………………………. 24
10. La participació de pares i mares ……………………………………………………………. 25
11. Avaluació i revisió periòdica de les N. d’Organització i Funcionament ………… 26
Annexos …………………………………………………………………………………………………. 272
1. Introducció
L’Institut El Castell es defineix com un centre educatiu, català, públic i laic que vetlla per la
renovació pedagògica per tal de garantir el desenvolupament integral de les persones i una
formació cultural, científica, tecnològica i humanística capaç de fomentar i valorar el diàleg i
l’esforç compartit.
Un centre democràtic i plural, respectuós amb totes les cultures, interessat en el progrés
personal i col·lectiu, amb especial atenció a la seva tutorització. Que fa seus els principis de la
coeducació i la promoció de la salut física i emocional. Compromès amb l’entorn i que promou
l’adquisició de les competències socials necessàries per a l’adaptació i participació constructiva
d’un món canviant.
Valors genèrics:
Responsabilitat i compromís personal: Assumpció de la responsabilitat que com individus
ens pertoca en la contribució al benestar i creixement propi i dels altres en les dimensions
intel·lectual i emocional.
Respecte: Consideració envers si mateix, els altres, l’entorn natural i artificial.
Reflexió honesta: Anàlisi de les actuacions pròpies i alienes que ens duguin a obrar de
forma coherent amb els valors i objectius que explicitem.
Coneixement: Mirada al passat des del present per avançar el futur de forma creativa.
L’educació com a procés integral: Plantejament de l’educació com una tasca col·lectiva i
d’equip adreçada al desenvolupament integral de l’alumnat. Per això:
– Ens organitzem per nivells, cicles i departaments i tenim cura de coordinar la nostra
intervenció educativa.
– Procurem que aquesta intervenció atengui les dimensions individuals i socials del nostre
alumnat i els àmbits on millorar l’adquisició de les competències bàsiques.
– Fem de l’acció tutorial l’eix vertebrador del conjunt d’activitats que contribueixen a la
formació integral del nostre alumnat vetllant pel seu desenvolupament personal, pel
seguiment del seu procés d’aprenentatge i per l’orientació que ha de potenciar la seva
maduresa, autonomia i presa de decisions coherents i responsables.
Marc normatiu de les NOF
11.1. Article 5.3. del DACE
El conjunt de normes d’organització i funcionament del centre a què fa referència el capítol 3
d’aquest títol han de ser coherents amb els principis, valors, objectius i criteris educatius que el
centre determini en el seu projecte educatiu.
11.2. Article 18 del DACE
Normes d’organització i funcionament del centre. Aprovació
1. Els centres han de determinar les seves normes d’organització i funcionament.
2. Les normes d’organització i funcionament del centre han d’aplegar el conjunt d’acords i
decisions d’organització i de funcionament que s’hi adopten per fer possible, en el dia a dia,
el treball educatiu i de gestió que permet assolir els objectius proposats en el projecte
educatiu del centre i en la seva programació anual.
3. Correspon al consell escolar, a proposta de la direcció del centre públic o de la titularitat del
centre privat concertat, aprovar les normes d’organització i funcionament i les seves
modificacions. En ambdós casos, es poden aprovar globalment o per parts.3
11.3. Article 19 del DACE
Normes d’organització i funcionament del centre. Contingut
1. En el conjunt de normes d’organització i funcionament del centre s’han de determinar:
a) L’estructura organitzativa de govern i de coordinació del centre, i la concreció de les
previsions del projecte educatiu per orientar l’organització pedagògica, el rendiment de
comptes al consell escolar amb relació a la gestió del projecte educatiu i, si escau,
l’aplicació dels acords de coresponsabilitat.
b) El procediment d’aprovació, revisió i actualització del projecte educatiu.
c) Els mecanismes que han d’afavorir i facilitar el treball en equip del personal del centre.
d) Les concrecions que escaiguin sobre la participació en el centre dels sectors de la comunitat
escolar i sobre l’intercanvi d’informació entre el centre i les famílies, col·lectivament i
individual, així com els mecanismes de publicitat necessaris perquè les famílies puguin
exercir el seu dret a ser informades.
e) L’aplicació de mesures per a la promoció de la convivència i dels mecanismes de mediació,
així com la definició de les irregularitats en què pot incórrer l’alumnat quan no siguin
greument perjudicials per a la convivència i l’establiment de les mesures correctores
d’aquestes irregularitats i les circumstàncies que poden disminuir o intensificar la gravetat de
la conducta de l’alumnat.
f) En els centres privats sostinguts amb fons públics, les funcions atribuïdes al claustre del
professorat i l’estructura i funcions dels òrgans de coordinació docent i de tutoria.
g) La resta d’elements necessaris per a l’organització i funcionament del centre d’acord amb el
contingut d’aquest Decret.
2. Les normes d’organització i funcionament poden incloure entre d’altres aspectes els
següents:
a) Determinar òrgans i procediments de participació de la comunitat escolar en el funcionament
del centre.
b) Regular la constitució d’altres agrupacions que pot constituir l’alumnat, a banda de les
associacions d’alumnes.
c) En els centres públics, atribuir al claustre de professorat, en el marc de l’ordenament vigent,
altres funcions addicionals a les previstes legalment.
d) En els centres privats concertats, atribuir al director o directora, en el marc de l’ordenament
vigent, altres funcions addicionals a les previstes legalment.
2. Òrgans col·legiats i de participació
El Consell escolar i el claustre del professorat són els òrgans col·legiats de participació de la
comunitat escolar en el govern i la gestió dels centres educatius que, com a mínim, han d’existir
en tots els centres que conformen el Servei d’Educació de Catalunya, segons el que estableix el
DACE en el seu article 26.
2.1. El Consell escolar. Composició, comissions, cobertura de vacants.
Regulat per la LEC en el seu article 148 i pel DACE en els seus articles 27, 28 i 45, 46, 47.
Composició
El Consell Escolar de l’Institut El Castell està format per l’equip directiu, vuit representants del
professorat, quatre representants de pares i mares –un d’ells de l’AMPA-, quatre representats
de l’alumnat, una persona representant del PAS i una persona representant de l’Ajuntament.4
Comissions
Les comissions específiques del Consell Escolar són les següents:
Comissió Econòmica: integrada pel director o directora, que la presideix, una persona
representant del professorat, una persona representant de l’alumnat, designats pel Consell
Escolar del centre entre els seus membres, i el representant de l’Ajuntament. De la Comissió
Econòmica en forma part la secretària o el secretari, amb veu i sense vot.
Comissió Permanent: integrada pel director, que la presideix, el cap d’estudis, una persona
representant del professorat, una persona representant de l’alumnat, designats pel Consell
Escolar del centre entre els seus membres, i el representant de l’Ajuntament. De la Comissió
Permanent en forma part la secretària o el secretari, amb veu i sense vot.
El Consell Escolar del centre no pot delegar en la Comissió Permanent les competències
referides a l’elecció i el cessament de director, les de creació d’òrgans de coordinació, les
d’aprovació del projecte educatiu, del pressupost i la seva liquidació, de les Normes
d’Organització i Funcionament i de la programació general anual, ni les de resolució de
conflictes i imposicions de correctius amb finalitat pedagògica en matèria de disciplina
d’alumnes.
Cobertura de vacants
Vacant del sector alumnat:
Si es produeix una vacant en el sector de l’alumnat al consell escolar, aquesta s’ha d’ocupar
per la següent candidatura més votada en les darreres eleccions, sempre que mantingui els
requisits que la van fer ser elegible com a representant. Si no hi ha més candidatures la
persona representant de l’alumnat es triarà entre les delegades i els delegats que formen
part del Consell de Delegats. La nova persona membre s’ha de nomenar pel temps que
restava del mandat a la persona representant que ha causat la vacant.
Vacant del sector professorat:
Si es produeix una vacant en el sector del professorat al consell escolar, aquesta s’ha
d’ocupar per la següent candidatura més votada en les darreres eleccions, sempre que
mantingui els requisits que la van fer ser elegible com a representant. Si no hi ha més
candidatures la persona representant del professorat es triarà entre les persones que
formen part del claustre. La nova persona membre s’ha de nomenar pel temps que restava
del mandat a la persona representant que ha causat la vacant.
Vacant del sector pares i mares:
Si es produeix una vacant en el sector pares i mares al consell escolar, aquesta s’ha
d’ocupar per la següent candidatura més votada en les darreres eleccions, sempre que
mantingui els requisits que la van fer ser elegible com a representant. Si no hi ha més
candidatures la persona representant de les famílies es triarà entre les pares i mares
delegats que formen part del Consell de Delegats. La nova persona membre s’ha de
nomenar pel temps que restava del mandat a la persona representant que ha causat la
vacant.
2.2. Claustre de professorat
El claustre de professorat és l’òrgan de participació del professorat en el control i la gestió de
l’acció educativa del centre. És presidit pel director o directora i està integrat per tot el
professorat del centre.5
3. Estructura organitzativa de govern i de coordinació del centre
L’article 20 del DACE regula els criteris específics per a l’estructura organitzativa dels centres
públics.
1. Correspon al director o directora de cada centre públic establir els elements organitzatius del
centre determinats pel projecte educatiu i concretats en el projecte de direcció i, d’acord
amb les competències dels òrgans de govern i participació,adoptar i impulsar mesures per
millorar-ne l’estructura organitzativa, en el marc de les disposicions aplicables.
2. En l’organització del centre s’han d’aplicar els principis d’eficàcia, eficiència, funcionament
integrat, gestió descentralitzada, flexibilitat, participació de la comunitat educativa i
compromís de les famílies en el procés educatiu.
3. L’estructura organitzativa pròpia ha de determinar les competències i la composició dels
òrgans de govern i de coordinació.
L’equip directiu de l’Institut El Castell està format pel director o directora, que el presideix, el o la
cap d’estudis, el secretari o secretària i el Coordinador Pedagògic o la Coordinadora
pedagògica. Aquestes són les funcions dels òrgans unipersonals de govern de l’Equip directiu i
dels òrgans unipersonals de direcció addicionals, regulades pels art. 30,31, 34 i 35 , 36 del
DACE
a) Director o directora del centre.
Regulades per l’art. 99 i 142 de la LEC i capítol 1, art 30 i 31 del DACE
El director o directora té funcions de representació, funcions de lideratge pedagògic i de
lideratge de la comunitat escolar i funcions de gestió. Aquestes funcions s’exerceixen en el marc
de l’ordenament jurídic vigent, del projecte educatiu del centre i del projecte de direcció aprovat.
Corresponen al director o directora les funcions de representació següents:
a) Representar el centre.
b) Exercir la representació de l’Administració educativa en el centre.
c) Presidir el consell escolar, el claustre del professorat i els actes acadèmics del centre.
d) Traslladar les aspiracions i les necessitats del centre a l’Administració educativa i
vehicular al centre els objectius i les prioritats de l’Administració.
Corresponen al director o directora les funcions de direcció i lideratge pedagògics següents:
a) Formular la proposta inicial de projecte educatiu i les modificacions i adaptacions
corresponents.
b) Vetllar perquè s’aprovin un desplegament i una concreció del currículum coherents amb
el projecte educatiu i garantir-ne el compliment.
c) Assegurar l’aplicació de la carta de compromís educatiu, del projecte lingüístic i dels
plantejaments tutorials, coeducatius i d’inclusió, i també de tots els altres plantejaments
educatius del projecte educatiu del centre recollits en el projecte de direcció.
d) Garantir que el català sigui la llengua vehicular de l’educació, administrativa i de
comunicació en les activitats del centre, d’acord amb el que disposen el títol II i el
projecte lingüístic del centre.
e) Impulsar l’elaboració i l’aprovació de les normes d’organització i funcionament del centre
i dirigir-ne l’aplicació, establir els elements organitzatius del centre determinats pel
projecte educatiu i impulsar i adoptar mesures per millorar l’estructura organitzativa del
centre.
f) Establir els elements organitzatius del centre determinats pel projecte educatiu.6
g) Proposar, d’acord amb el projecte educatiu i les assignacions pressupostàries, la relació
de llocs de treball del centre i les modificacions successives.
h) Instar que es convoqui el procediment de provisió de llocs a què fa referència l’article
124.1 i presentar les propostes a què fa referència l’article 115.
i) Orientar, dirigir i supervisar les activitats del centre i dirigir l’aplicació de la programació
general anual.
j) Impulsar, d’acord amb els indicadors de progrés, l’avaluació del projecte educatiu i,
eventualment, dels acords de coresponsabilitat.
k) Participar en l’avaluació de l’exercici de les funcions del personal docent i de l’altre
personal destinat al centre, amb l’observació, si escau, de la pràctica docent a l’aula.
Corresponen al director o directora les funcions següents amb relació a la comunitat escolar:
a) Vetllar per la formulació i pel compliment de la carta de compromís educatiu del centre.
b) Garantir el compliment de les normes de convivència i adoptar les mesures disciplinàries
corresponents.
c) Assegurar la participació del consell escolar.
d) Establir canals de relació amb les associacions de mares i pares d’alumnes i, si s’escau,
amb les associacions d’alumnes.
Corresponen al director o directora les funcions relatives a l’organització i la gestió del centre
següents:
a) Impulsar l’elaboració i l’aprovació de les normes d’organització i funcionament del centre
i dirigir-ne l’aplicació.
b) Nomenar els responsables dels òrgans de gestió i coordinació establerts en el projecte
educatiu.
c) Emetre la documentació oficial de caràcter acadèmic establerta per la normativa vigent.
d) Visar les certificacions.
e) Assegurar la custòdia de la documentació acadèmica i administrativa pel secretari o
secretària del centre.
f) Autoritzar les despeses i ordenar els pagaments d’acord amb el pressupost aprovat.
g) Contractar béns i serveis dins els límits establerts per l’Administració educativa i actuar
com a òrgan de contractació.
h) Dirigir i gestionar el personal del centre per garantir que compleix les seves funcions, la
qual cosa comporta, si escau, l’observació de la pràctica docent a l’aula.
i) El director o directora té qualsevol altra funció que li assigni l’ordenament i totes les
relatives al govern del centre no assignades a cap altre òrgan.
b) Cap d’estudis
Regulat per l’art 32 del DACE
Correspon al Cap d’Estudis la planificació, el seguiment i l’avaluació interna de les activitats del
centre, i la seva organització i coordinació, sota el comandament del director de l’Institut. A
l’Institut El Castell, el Cap d’Estudis és el responsable de:
a) Coordinar les activitats escolars reglades, tant en el si del mateix centre com amb els
centres de procedència dels alumnes i els centres que imparteixen ESO i Batxillerat en
la zona escolar corresponent.
b) Coordinar les activitats escolars complementaries.
c) Elaborar l’horari escolar i la distribució dels grups, les aules i altres espais docents.
d) Coordinar i planificar les activitats de formació, innovació i investigació educativa del
professorat a l’Institut.
e) Coordinar la realització de les reunions d’avaluació, i presidir les sessions d’avaluació de
fi de cicle.7
f) Col·laborar amb la direcció en la gestió del personal del centre, així com de les
absències i permisos.
g) Col·laborar amb la direcció en la gestió de la convivència al centre.
h) Totes aquelles altres funcions que li siguin encomanades per la direcció.
i) El cap d’Estudis substitueix el director en cas d’absència, malaltia o vacant.
c) Coordinador pedagògic o coordinadora pedagògica
Regulat pels articles 40 i 41 del DACE
Correspon al Coordinador Pedagògic el seguiment i l’avaluació de les accions educatives que
es desenvolupen a l’Institut, sota el comandament del Director. A l’Institut El Castell, el
Coordinador Pedagògic és el responsable de:
a) Coordinar l’elaboració i actualització del PCC, tot procurant la participació de tot el
professorat en els grups de treball. Vetllar per la seva concreció en les diferents àrees i
matèries dels cicles, etapes, nivells i graus que s’imparteixen a l’Institut.
b) Vetllar per l’adequada correlació entre el procés d’aprenentatge dels alumnes i dels
ensenyaments que s’imparteixen en el primer cicle d’ESO i els corresponents al CS d’E.
Primària en la zona escolar.
c) Coordinar les accions formatives al llarg dels diferents cicles, etapes, nivells i graus dels
ensenyaments impartits a l’Institut.
d) Coordinar les accions i l’organització del centre per atendre la diversitat de l’alumnat,
convocar i presidir la Comissió d’Atenció a la Diversitat.
e) Vetllar per la coherència de l’avaluació al llarg dels diferents cicles, etapes, nivells i graus
impartits al centre, juntament amb els coordinadors de nivell i els Caps de Departament.
f) Vetllar per l’adequada selecció de materials educatius, llibres de text i altre material
complementari per als ensenyaments que s’imparteixin a l’Institut, juntament amb els
Caps de Departament.
g) Totes aquelles altres funcions que li siguin encomanades per la direcció.
d) Secretari o secretària
Regulat per l’art. 33 del DACE
El secretari o la secretària és nomenat/da per la direcció del centre, per un període no superior
al del mandat de la direcció, entre el professorat que és destinat al centre, com a mínim per un
curs sencer.
Correspon al secretari o a la secretària l’exercici de les funcions que li delegui la direcció d’entre
les previstes a l’article 147.4 de la Llei d’educació i totes les altres que li encarregui la direcció,
preferentment en l’àmbit de la gestió econòmica, documental, dels recursos materials i de la
conservació i manteniment de les instal·lacions, d’acord amb el que prevegi el projecte de
direcció i s’incorpori a les normes d’organització i funcionament del centre.
Correspon també al secretari o secretària del centre l’exercici de les funcions pròpies de la
secretaria del claustre i del consell escolar del centre, i d’aquells altres òrgans col·legiats en què
les normes d’organització i funcionament del centre així ho estableixin.8
4. La coordinació docent a l’Institut El Castell
Regulada per l’article 40, 41 i 48.5. del DACE
L’estructura i les funcions de què es doten, en els centres, els òrgans de coordinació docent,
estan a servei dels criteris d’eficiència i eficàcia, dels objectius definits en el projecte Educatiu i
dels seus indicadors de progrés. Segons les instruccions d’organització i funcionament del
Departament d’Ensenyament i el Projecte de Direcció, cal establir diferents nivells de
coordinació per tal d’assegurar la participació del conjunt del professorat del centre.
Aquest model de gestió comporta un treball a partir de diferents comissions: Comissió
Pedagògica, Comissió de Caps de Departament, Comissió de Coordinació de nivells, Comissió
d’Atenció a la Diversitat i Comissió Econòmica. Aquestes comissions tenen per finalitat impulsar
i coordinar l’aplicació del projecte curricular en els diferents àmbits i nivells, així com el seu
seguiment i avaluació. Han d’estar presidides per un membre de l’Equip Directiu.
La Coordinació Pedagògica convoca aquestes comissions de treball, que es registraran dins de
l’horari del professorat de forma permanent. Les reunions es convocaran mitjançant comunicat
telemàtic i es reflectiran en actes per tal de facilitar el procés de seguiment i avaluació del treball
de la comissió.
4.1. Comissió Pedagògica
Formada pels Caps de Departament, els Coordinadors de Nivell, el professorat amb càrrecs
tècnics (informàtica, mediació, riscos laborals, extraescolars, quan calgui) i l’Equip Directiu. La
seva funció és elaborar i consensuar propostes sobre els temes següents, que després de ser
aprovades pel Consell Escolar, s’han de transmetre al Claustre de professorat, a través de
reunions d’equips docents o de comunicats telemàtics:
Treball de les CCBB
Criteris en l’organització del Currículum Diversificat.
Pautes metodològiques
Pautes per a l’avaluació i criteris d’avaluació de l’alumnat.
Distribució de matèries comuns i optatives al llarg de l’etapa ESO i Batxillerat.
Organització de l’espai, el temps i els recursos del centre.
Activitats complementàries i extraescolars.
Altres temes de caràcter pedagògic.
4.2. Comissió de Caps de Departament
Formada pels Caps de Departament. Té com a objectiu treballar i coordinar:
Programacions didàctiques de les diferents matèries
Pautes metodològiques de les àrees
Coordinació del treball entre les diferents àrees
Criteris i pautes d’avaluació
Elaboració, seguiment i aplicació de projectes específics o interdisciplinaris.
Pressupost dels Departaments.
4.3. Comissió de Coordinació de Nivells
Formada pels Coordinadors de Nivell d’ESO i Coordinador/a de Batxillerat. Les seves funcions
són coordinar les accions educatives que es porten a terme en un mateix nivell d’ESO i a l’etapa
de Batxillerat. En concret, sobre: 9
Procés de seguiment i orientació de l’alumnat.
Coordinació de les programacions (PI’s, estratègies d’aprenentatge, coordinació
d’activitats extraescolars)
Unificar criteris d’avaluació i aplicar-los a la Junta d’Avaluació.
Concreció i seguiment del PAT
4.4. Comissió d’Atenció a la Diversitat.
Formada pel professorat d’orientació educativa, els coordinadors d’ESO i Batxillerat si s’escau,
el coordinador/a LIC del centre, el professional de l’EAP i altre professorat que es consideri
convenient.
Correspon a la comissió d’atenció a la diversitat la concreció de criteris i prioritats per a l’atenció
a la diversitat de l’alumnat, l’organització, ajustament i seguiment dels recursos de què disposa
el centre i de les mesures adoptades, el seguiment de l’evolució de l’alumnat amb necessitats
educatives especials i la proposta, si escau, dels plans individualitzats i les altres funcions que
en aquest àmbit li atribueixi el centre.
El Decret 143/2007, de 26 de juny, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària
obligatòria preveu a l’article 23.3 que cada centre ha d’establir els principis per a l’atenció a la
diversitat de l’alumnat. L’Insititut El Castell recull aquests principis en un pla d’atenció a la
diversitat, que ha de formar part del PEC. Aquest pla inclou totes les actuacions per atendre les
necessitats educatives específiques de l’alumnat. Correspon a la comissió d’atenció a la
diversitat la concreció per a cada curs escolar d’aquest pla d’atenció a la diversitat de l’alumnat.
5. Els Departaments didàctics
En els Instituts d’Ensenyament Secundari es constitueixen Departaments didàctics formats pel
personal docent amb les seves especialitats agrupades per afinitat. Els departaments coordinen
les activitats docents de les àrees i matèries corresponents, en concreten el currículum i vetllen
per la metodologia i didàctica de la pràctica docent. El o la Cap de Departament té la
responsabilitat de dinamitzar l’activitat del departament i tindrà cura de la coherència del treball
que s’hi fa d’acord amb la dinàmica general del centre.
Els departaments al nostre centre són:
Departament d’Humanitats. En forma part el professorat de les especialitats següents:
ciències socials, geografia i història, filosofia, religió i cultura clàssica.
Departament de Llengües. En forma part el professorat de les especialitats següents:
llengua i literatura catalana, llengua i literatura castellana.
Departament de Llengües estrangeres: En forma part el professorat de llengua anglesa i
llengua francesa.
Departament de Tecnologia, format pel professorat de tecnologia.
Departament de Matemàtiques: matemàtiques i economia.
Departament de Ciències: en forma part el professorat de física i química i ciències naturals.
Departament d’Orientació, format pel professorat d’Orientació educativa, Aula d’Acollida i
Auxiliar d’Educació especial.
Departament d’Expressió, format pel professorat de les especialitats d’educació visual i
plàstica, música i educació física10
6. El professorat
El professorat és el responsable més directe de la tasca educativa que es produeix en la
comunitat escolar. El professorat exerceix les seves funcions com a personal docent en el
centre quan actua en presència de l’alumnat dins i fora de l’aula i, en conseqüència, vetllarà
perquè la vida al centre es desenvolupi amb normalitat tenint cura que tothom observi aquest
reglament amb la finalitat d’assolir un clima adequat d’educació, respecte i correcció envers les
persones i les coses.
El professorat es regirà per la Llei orgànica 2/2006 de 3 de maig, d’educació LOE, per la LEC, la
Llei d’educació de Catalunya, que és la Llei 12/2009, del 10 de juliol, el Decret
102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius, i per tota la reglamentació
educativa vigent (Decret 143/2007 i nou Reial Decret 1146/2011), en tot allò que concerneixi a
aspectes laborals, funcions i responsabilitats.
6.1. Funcions del professorat a l’aula
Seguiment de la programació d’àrea i dels criteris i metodologia d’avaluació fixats pel
departament corresponent. Aquests criteris d’avaluació i de recuperació es comunicaran per
escrit a l’alumnat a principi de curs.
El professorat té l’obligació de respectar l’alumnat. Es consideren inadmissibles, en
conseqüència, les agressions verbals i físiques.
Manteniment de les aules de l’ambient d’estudi, atenció i treball necessaris per al correcte
desenvolupament de les tasques, intervencions i activitats realitzades per l’alumnat a classe
o a casa seva en el marc de la programació d’àrea.
Mostrar a l’alumnat les activitats d’avaluació realitzades. En cas de desacord en la seva
valoració, el professorat en farà els aclariments necessaris en el termini màxim d’una
setmana després del lliurament de la qualificació.
Control quotidià de la neteja, ordre, estat de manteniment i desperfectes a l’interior de l’aula.
En cas de detectar-ne alguna anomalia, el professorat adoptarà les mesures oportunes
comunicant immediatament a Consergeria o Direcció, si s’escau, els desperfectes, el
desenvolupament dels fets i el nom dels responsables, si són coneguts.
Control de l’assistència de l’alumnat. El professorat passarà llista a totes les classes i
registrarà les absències, retards i altres incidències a l’aplicatiu de tutoria de la web del
centre.
Els professors i les professores tancaran les aules després de les sessions que precedeixin
al períodes d’esbarjo, al finalitzar el dia, tant al migdia com a la tarda, i sempre que l’aula no
tingui ocupació a l’hora següent. Tindran cura de que les finestres i els llums quedin tancats,
de la higiene de les taules i de que les cadires es posin damunt les taules a l’última hora
d’ocupació de l’aula.
6.2. Assistència del professorat
D’acord amb la resolució del Departament d’Ensenyament de 24 d’octubre de 2012, el
professorat està obligat a complir l’horari de classes i les altres activitats d’horari fix; està
obligat, també, a assistir als claustres, a les reunions de coordinació i a les derivades de la seva
condició de tutor, tutora o del càrrec que ocupi.
Són també d’assistència obligatòria les altres reunions extraordinàries no previstes en la
programació general del centre que siguin degudament convocades per direcció. Igualment,
seran d’obligada assistència per tot el professorat, aquelles activitats, degudament
programades, que formin part del Projecte Educatiu de Centre.11
Les absències són justificades quan hi ha llicència o permís concedits.
 Les llicències es concedeixen per les causes següents: matrimoni, malaltia, embaràs,
funcions sindicals, estudis o assumptes propis, adopció o acolliment. La direcció del centre
vetllarà perquè les comunicacions de baixa, confirmació i alta mèdica siguin trameses a la
Delegació Territorial amb la màxima urgència.
 Els permisos es concedeixin per les causes següents (i les indicades a les normatives d’inici
de curs de cada any):
– Pel naixement d’un fill o arribada de menor adoptat (5 dies) o la mort o malaltia greu
d’algun familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat (2 dies si l’esdeveniment
s’ha produït a la mateixa localitat, i fins a 4 dies si ha estat en una altra localitat).
– Per trasllat de domicili (sense canvi de localitat, 1 dia; amb canvi fins a 4 dies).
– Per a la realització d’exàmens finals en centres oficials, un dia, i les altres proves
definitives d’avaluació i alliberadores en els esmentats centres, el temps indispensable
per a fer-les.
– Per al compliment d’un deure inexcusable de caràcter públic o personal (la causa ha de
justificar-se per escrit, i el temps de permís que pot concedir-se serà el del temps
indispensable per al seu compliment).
– Per raó de matrimoni d’un familiar fins al segon grau d’afinitat o consanguinitat, el temps
indispensable per assistir-hi, ampliable a dos dies si és fora de Catalunya.
– Per assistir a activitats de Formació del Professorat del Departament d’Ensenyament,
quan així ho disposi la Delegació Territorial.
– Per actes de violència de gènere.
És el director qui concedeix els permisos regulats als punts anteriors. En altres casos els
concedeix la direcció dels Serveis Territorials.
Els justificants de faltes es lliuraran a Secretaria abans de final de mes. La llista de faltes
justificades i injustificades es farà pública uns dies abans del dia 10 del mes següent. El dia 10
de cada mes es tramitarà la relació de faltes als Serveis territorials mitjançant l’aplicatiu
corresponent. Es donarà al professorat com a mínim cinc dies lectius abans per tal que pugui
revisar les seves faltes.
Els permisos previstos en el punt segon de l’article 96 del Text únic dels preceptes de
determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, aprovat pel Decret
legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, i els dies de lliure disposició establerts a la Llei 7/2007 de 12
d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic (BOE núm 89, de 13.4.2007), es consideren
inclosos en aquells dies del períodes de vacances escolars en els quals no és exigida la seva
presència al centre. (Nadal, Setmana Santa, Juliol).
Quan es produeixi una falta d’assistència o de puntualitat i no resulti justificada, el director o
directora ho notificarà a la persona interessada d’acord amb el model que genera l’aplicatiu, per
tal que aporti els justificants pertinents.
Quan un professor/a prevegi o comuniqui una absència puntual, cal que faciliti les tasques per a
l’alumnat de les classes que deixarà a càrrec del professorat de guàrdia, per tal de garantir
l’atenció a l’alumnat i facilitar la feina del professorat que cobrirà la guàrdia.
En ocasió de baixes prolongades, que el centre haurà de cobrir durant un període no inferior a
onze dies a partir del curs 2012-2013: 12
Sempre que sigui possible, se seguirà la programació amb activitats i tasques diverses que
facilitarà el professor que inicia la baixa al Cap de Departament corresponent.
Quan això no sigui possible per alguna raó (baixa imprevista, impossibilitat d’avançar
matèria sense el professor de l’especialitat…), el Departament facilitarà un recull d’activitats
de la matèria i el nivell corresponent, que permetin l’alumnat mantenir el currículum i
exercitar procediments. Cada Departament disposarà d’un fons de materials a aquest
efecte. El Cap de Departament o persona en qui delegui facilitarà activitats o materials a
l’alumnat dels grups afectats i el professorat vagi cobrint les guàrdies s’encarregarà de
vetllar pel bon clima i el treball dels alumnes. Un cop finalitzada la guàrdia, recollirà els
treballs fets i els retronarà al Cap de Departament. Aquest els custodiarà fins que arribi el
substitut del professor de baixa o el propi professor titular, qui els supervisarà, i en farà
l’avaluació contínua abans de seguir amb la programació. El centre comunicarà a les
famílies aquestes mesures excepcionals i el no-cobriment de les baixes per professorat
especialitzat.
El protocol a seguir serà el següent:
1. Els /les caps de departament envien prèviament a Coordinació Pedagògica els materials
preparats (i/o taula de seguiment amb indicacions), per tal de portar el seguiment i
coordinació final amb els Departaments (casos de baixa del mateix cap, pèrdua de
taules a consergeria…).
2. Direcció avisa a la Cap de Departament de la baixa.
3. La Cap de departament, amb un marge d’entre un i dos dies, deixa a la gaveta de
consergeria del professor o professora de baixa la taula de seguiment i les activitats, si
s’escau.
4. Professorat de guàrdia: agafa de la gaveta del professor o professora de baixa la taula
de seguiment i les activitats, si s’escau. En acabar, retorna aquesta taula de seguiment i
les activitats, segons indicacions, a la gaveta del professor de baixa, indicant el nom del
professor o professora de guàrdia, la data, el grup i la feina que han fet (fins a on han
arribat). En tot cas, les indicacions del que ha de fer el professorat de guàrdia han de ser
molt clares.
6.3. Professorat de guàrdia
Les funcions fonamentals del professorat de guàrdia són les de vetllar per l’ordre en l’Institut en
les hores de classe i d’esbarjo i verificar les classes del professorat absent mitjançant el full de
guàrdies. Davant circumstàncies no previstes cal que actuï amb immediatesa i posi en
coneixement de l’equip directiu, quan sigui possible, els fets i l’actuació realitzada.
El professorat iniciarà la guàrdia puntualment, evitant la possible conflictivitat dels canvis de
classe, donarà un volt pel centre confirmant que cada grup es troba amb el seu professor o
professora i no queda alumnat fora dels espais de docència.
En cas d’absència del professorat, l’alumnat de batxillerat romandrà a la seva aula o en
l’espai alternatiu que li sigui comunicat pel professorat de guàrdia. En aquest temps és
responsabilitat de l’alumnat de batxillerat mantenir una actitud que faci possible el treball i
l’estudi. La vulneració d’aquest principi serà considerat una falta i serà sancionada com a tal,
independentment que el professorat de guàrdia pugui romandre o no a l’aula.
En cas d’absències de professorat no previstes, les persones de guàrdia ho anotaran en el
full horari de seguiment diari del professorat que es troba a consergeria i aniran a la classe a
fer la substitució. En el cas de que el nombre de grups que cal atendre sigui superior al
nombre de persones de guàrdia, el procediment a seguir serà el següent:
– Primer, la persona de guàrdia registrarà les faltes d’assistència a l’aplicatiu de tutoria.
– Després, es faran rondes amb regularitat per les aules afectades vetllant per l’ordre.13
El professorat de guàrdia s’encarregarà de que l’alumnat faci els treballs preparats per
aquelles persones que han previst la seva absència. El professorat de guàrdia recollirà
aquests treballs disposats a consergeria i un cop fets els deixarà a la gaveta del
professorat. En el cas d’absències prolongades, cal seguir el protocol descrit a l’apartat
anterior.
El professorat de guàrdia sempre ha d’estar localitzable a la sala de professorat o espais
assignats si no cobreix una aula.
El protocol d’actuació a les hores de guàrdia serà el següent: el nombre de professorat de
guàrdia cada hora serà de quatre o cinc persones. La posició del professorat a cada lloc de
guàrdia es farà de forma rotativa. El professorat es distribuirà per zones:
– una persona a la Sala de Guàrdia
– una o dues a la Sala de professorat, que seran les primeres a anar a les classes per
cobrir les absències de professorat. Posteriorment, si fos necessari cobrir més aules, hi
anirien les persones de les tutories. Aquestes persones s’encarregaran de vigilar i
controlar els espais de la planta baixa (tallers, informàtica, biblioteca i aules de 1r
d’ESO).
– una a la Tutoria 1, que s’encarregarà de vigilar i controlar l’ordre al passadís de 2n-3r.
– una altra a la tutoria 2, que s’encarregarà de vigilar i controlar els passadissos de 3t-4t i
Batxillerat.
El professorat de guàrdia de pati es passejarà pels patis en la zona assignada vetllant què
no es produeixi cap incidència. En cas de pluja, l’alumnat romandrà als vestíbuls, però no a
passadissos ni a aules.
Si el professorat absent fa classe a una aula específica (laboratoris, informàtica, plàstica…),
el professor o la professora de guàrdia portarà l’alumnat a la seva aula o a una aula lliure.
En cap cas l’alumnat d’ESO pot sortir de l’institut sol. En cas de necessitat, és imprescindible
portar una autorització signada per qui en té la responsabilitat legal. Aquesta autorització cal
lliurar-la al professorat de guàrdia i aquest la farà arribar al seu tutor o tutora. Algun responsable
legal o un adult major d’edat autoritzat haurà de recollir l’alumnat al vestíbul del centre.
6.4. Tutors i tutores
L’exercici de l’acció tutorial és responsabilitat del conjunt de professorat que intervé en un
mateix grup en la mesura que l’activitat docent implica -a més del fet d’impartir els continguts
propis de la matèria- el seguiment i l’orientació del procés d’aprenentatge i l’adaptació dels
ensenyaments a la diversitat de necessitats educatives que presenten els i les alumnes.
Per a cada grup classe s’assignen dos persones tutores: una amb funcions de tutoria de grup i
l’altre de cotutoria. Ambdues fan la tasca de tutoria orientadora i vetllaran per mantenir una
relació el màxim de personalitzada i propera amb l’alumnat. Al mateix temps, tenen la
responsabilitat d’obtenir les dades de l’alumnat assignat i de traslladar-les a una Fitxa de
Seguiment Individual.
6.4.1. Funcions del tutor o tutora de grup
Desenvolupar la sessió de tutoria (1h setmanal a l’aula).
Presidir les reunions d’avaluació.
Ajudar a trobar solucions positives quan hi hagi situacions de conflicte en el grup.
Elaborar informes i butlletins de notes per les famílies.
Coordinar-se amb el seu cotutor o cotutora.
Assistir a les reunions de tutors i tutores.
Col·laborar en l’aplicació del Pla d’Acció Tutorial del centre i fer-ne el seguiment i
l’avaluació en les corresponents reunions de coordinació.14
6.4.2. Funcions dels tutors i tutores d’orientació (tot el professorat tutor)
Convocar i presidir les reunions amb les famílies del grup.
Entrevistar-se amb l’alumnat diverses vegades al llarg de l’any, sent preceptiu que ho
faci una primera vegada a l’inici del curs, cada cop que sigui necessari per a l’orientació
personal o acadèmica i una darrera vegada en finalitzar el curs.
Seguiment de l’assistència i del rendiment acadèmic de l’alumnat.
Establir dins el seu horari de permanència al centre, una hora per atendre personalment,
i quan convingui, l’alumnat que té al seu càrrec i a les seves famílies.
Ajudar a trobar solucions positives quan hi hagi situacions de conflicte.
Informar l’alumnat sobre el funcionament del centre.
Presentar-se per escrit a la família del noi o de la noia i mostrar-se disponible per
atendre’ls.
Entrevistar-se individualment amb els pares i informar-los de l’aprofitament acadèmic i
de l’evolució personal del seu fill o de la seva filla a l’inici del segon trimestre, si no ha
estat necessari fer-ho abans.
Comentar els resultats de l’avaluació amb l’alumnat. En els butlletins de notes farà
constar les observacions de la Junta d’Avaluació.
Coordinar-se amb el tutor o tutora de grup.
6.5. Relacions amb pares i mares
Es tindrà cura dels aspectes afavoridors de la comunicació amb les famílies:
Possibilitar el treball compartit per a la millora dels desenvolupament acadèmic, personal i
social de l’alumnat.
Qualsevol professor o professora podrà convocar els pares d’aquell alumnat que ho
consideri necessari, sempre que es comuniqui prèviament al tutor o tutora.
El professorat pot assistir, si així és demana, a les reunions que els tutors o les tutores fixin
amb els pares del seu grup.
6.6. Actuacions amb alumnat accidentat o amb algun problema urgent de salut
El professor o professora que sigui a classe en el moment de l’ incidència tindrà cura de qui
té algun problema de salut o s’ha accidentat i l’enviarà al professorat de guàrdia.
El professor o professora de guàrdia es farà càrrec de l’alumnat avisant la família per tal que
passi a recollir-lo o portant-lo a un centre mèdic si la urgència així ho requereix.
El trasllat a un centre mèdic, sigui a l’ambulatori d’Esparreguera o a l’Hospital de Sant Joan
de Déu de Martorell, es podrà fer amb taxi o amb ambulància o, si s’escau, trucant la
Guàrdia Urbana.
Els telèfons dels serveis d’urgències es troben a consergeria. El professor o professora
acompanyant s’emportarà còpia de la cartilla de la SS (que es demanarà a Secretaria) del
noi o noia que s’ha accidentat.
Per poder administrar medicació als alumnes, cal que el pare, mare o tutor/a legal aporti una
recepta o informe del metge o metgessa on consti el nom de l’alumne/a, la pauta i el nom
del medicament que ha de prendre. Així mateix, el pare, mare o tutor/a legal ha d’aportar un
escrit on es demani i s’autoritzi al personal del centre educatiu que administri al fill o filla la
medicació prescrita, sempre que sigui imprescindible la seva administració en horari lectiu.
El personal del centre podrà administrar un medicament només en els casos en què poguessin
fer-ho el pare, la mare o el tutor/a legal sense una formació especial; en cas contrari, caldrà que
el centre es posi en contacte amb el centre d’assistència primària més proper.15
6.7. Els Equips docents
Estan formats pel conjunt de professorat de les matèries d’un mateix curs. Quan un professor o
professora imparteixi docència en més d’un nivell, s’assignarà a l’equip docent del nivell on doni
més hores de matèria, o bé on tingui una tutoria assignada.
Funcions de l’equip docent:
Seguiment i orientació de l’alumnat (seguiment del procés d’aprenentatge, avaluació,
assignació de les matèries optatives a l’alumnat, detecció de mancances i presa de
decisions sobre les mesures més adients…).
Coordinar aspectes transversals (procediments generals, normes, clima de treball, tècniques
d’estudis, coeducació, aspectes medioambientals…).
Unificar criteris d’avaluació. Juntes d’avaluació.
7. Convivència
L’alumnat de l’institut té dret a rebre els ensenyaments pels quals s’ha matriculat, a gaudir de
les instal·lacions del Centre en les condicions d’ús que s’indiquin, a elegir i ser elegit pels
diferents càrrecs representatius reservats a l’alumnat i a participar en totes aquelles activitats
incloses en l’horari lectiu. Per presentar les seves queixes i/o suggeriments, pot adreçar-se
directament o a través dels seus Delegats i Delegades al Tutor o Tutora del propi grup.
Els drets i deures de l’alumnat dels centres de nivell no universitari, així com la convivència es
regeixen pel que estableixen la LEC i el Decret 102/2010 d’Autonomia de Centres en els seus
articles 23, 24 i 25 (v.annex 2).
7.1. Mesures de promoció de la convivència
Aquest apartat es regula pels articles 23, 24 i 25 del Decret 102/2010 d’Autonomia de Centres
Educatius.
L’alumnat de l’institut té dret a rebre els ensenyaments pels quals s’ha matriculat, a gaudir de
les instal·lacions del Centre en les condicions d’ús que s’indiquin, a elegir i ser elegit pels
diferents càrrecs representatius reservats a l’alumnat i a participar en totes aquelles activitats
incloses en l’horari lectiu. Per presentar les seves queixes i/o suggeriments, pot adreçar-se
directament o a través dels seus Delegats i Delegades al Tutor o Tutora del propi grup.
7.1.1. Cura dels espais i convivència
Entre classe i classe, l’alumnat romandrà a les aules, és a dir, no pot sortir als passadissos.
L’alumnat col·laborarà en la higiene de l’aula i col·locarà les cadires sobre les taules a les
darreres hores de classe o quan ningú més hagi d’ocupar l’aula aquell dia.
Cal utilitzar les papereres que hi ha per tot arreu, tant als espais interiors com als exteriors.
L’alumnat col·laborarà de forma activa en el manteniment de la netedat de les instal·lacions
de l’institut.
No es podrà menjar ni beure a les aules, tallers, passadissos i qualsevol altra dependència
interior del centre, excepte en la cantina, durant les estones de pati.
No es pot fumar en cap espai del centre, ni tampoc davant l’entrada principal, a fi de no
promoure l’hàbit de fumar.
En cap cas es poden fer servir les portes de sortida d’emergència injustificadament.16
No és permès que els membres de la comunitat educativa facin ús de telèfons mòbils ni
qualsevol altre aparell que distorsioni el funcionament normal del centre a les aules i
passadissos. En cas d’incompliment d’aquesta norma, el professorat podrà recollir l’aparell i
dipositar-lo a direcció. Només es retornarà als pares o al representant legals.
L’alumnat és responsable de les seves pertinences. En cas de pèrdua de qualsevol tipus de
material (no escolar) en cap cas serà responsabilitat del centre.
Els miniportàtils són responsabilitat de l’alumnat, que s’encarregarà de dipositar-los als
armariets amb clau habilitats a les aules, o de custodiar-los en tot moment quan en facin ús.
L’alumnat té l’obligació de respectar el centre i el seu entorn. Per tant, és responsable dels
desperfectes que es produeixin, ja sigui individualment o en grup. Segons el que estableix el
Decret 279/2006, arts. 39, 46 i 47 les sancions que poden imposar-se inclouen la reparació
econòmica dels danys materials causats, la realització de tasques educadores i la suspensió
del dret a participar en determinades activitats, entre altres.
Les pintades a les parets, portes o material del centre es consideraran un desperfecte. En
última instància la responsabilitat civil correspon als pares, en els termes previstos a la
legislació vigent.
7.1.2. Organització
L’alumnat no pot entrar a la sala de professorat.
En el cas que es prevegi l’absència de professorat a la primera o última hora, l’alumnat de
Batxillerat I 4t ESO, amb autorització per escrit dels pares o representants legals, té l’opció
de no romandre al centre.
En cas d’absència del professorat, l’alumnat de batxillerat romandrà a la seva aula o en
l’espai alternatiu que li sigui comunicat pel professorat de guàrdia. En aquest temps, és
responsabilitat de l’alumnat de batxillerat mantenir una actitud que faci possible el treball i
l’estudi. La vulneració d’aquest principi serà considerat una falta i serà sancionada com a tal,
independentment que el professorat de guàrdia pugui romandre o no a l’aula.
7.1.3. Relacions entre els membres de la comunitat educativa
L’alumnat té l’obligació de respectar el professorat. En qualsevol cas, és imprescindible que el
professor gestioni i controli adequadament el funcionament de l’aula i, per tant, que prengui
mesures educatives davant de qualsevol conducta contrària a les normes de convivència.
7.2. Mecanismes i fórmules per a la prevenció i resolució dels conflictes: la mediació
La mediació es regeix per la LEC en el seu article 32. La mediació escolar pretén habilitar les
persones per conduir per elles mateixes els seus conflictes de manera responsable,
constructiva i creativa, sense necessitat de recórrer a l’agressivitat, la submissió o intervenció
de l’autoritat. Pot ser demanada per qualsevol membre de la comunitat educativa.
Pel que fa als aspectes específics del centre estableix els criteris següents:
a) Requisits per anar a mediació
– Confirmació expressa per part de l’alumnat de l’opció per la mediació i, quan calgui, de
les famílies.
– Voluntat de complir els acords.
– Relació nul·la entre fets i mediadors.
– L’acceptació de la persona mediadora per ambdues parts.
– No poden anar a mediació els conflictes que comportin greu violència o intimidació o bé
reincidència després d’un procés mediador.17
– Fora recomanable aplicar mediació fins i tot en casos que han comportat una sanció
com a forma de reparació del vincle entre les parts.
b) Procediment
– El coordinador o la coordinadora de mediació ha de parlar amb la persona perjudicada.
– Cal que la persona perjudicada accepti la mediació, en cas contrari el procés no es pot
iniciar i es resoldrà per la via de les NOF
– Quan els danys són vers les instal·lacions o materials del centre, l’equip directiu actua
com a part perjudicada.
– S’establirà un llistat de mediadors voluntaris entre professorat i alumnat.
c) Constitució dels equips mediadors
– L’alumnat de la parella de mediadors ha de ser d’edat superior a la de l’alumnat en
conflicte.
– No és recomanable que a les parelles de mediació hi figurin persones de l’Equip Directiu,
ja que la seva situació no és neutra, i és millor que desenvolupin funcions des de la
posició d’autoritat.
d) Acords
– Els acords poden ser de conciliació (reconeixement de la culpa, acceptació de disculpes
i un compromís vers els futur) o de reparació (restitució de l’objecte, reparació dels
danys o prestació voluntària substitutòria).
– Quan un cas de conflicte es resol mitjançant uns acords de reparació i aquest són
complerts adequadament, la reparació substitueix la sanció.
7.3. Mesures correctores i sancionadores
7.3.1. Faltes lleus, irregularitats o incidències.
Aquest apartat es regula pels articles 23, 24 i 25 del Decret 102/2010 d’Autonomia de Centres
Educatius.
Es consideren faltes lleus o incidències totes aquelles conductes que alteren el funcionament de
l’aula sense la gravetat de les accions que detalla la LEC en el seu article 37.1.: no portar
reiteradament el material, no fer cas dels advertiments, faltes de puntualitat, ús d’objectes
inapropiats, no fer cas de les indicacions del professorat, no treballar, guixar taules, o altres
faltes similars (v. annex 1).
Davant aquestes situacions, les mesures educatives a seguir poden ésser les següents:
– Amonestació oral a l’alumne o l’alumna, davant el grup classe o en privat.
– Comunicar la conducta contrària a la convivència de l’alumnat a la família de forma
telefònica o l’agenda del noi o noia. Assegurar que efectivament la família coneix la
situació i intentar establir mesures educatives conjuntes.
– Privar l’alumnat dels temps d’esbarjo, temps durant el qual l’alumne o l’alumna romandrà
amb el professorat implicat.
– En cas d’acumulació d’incidències, es podran proposar tasques d’utilitat social per al
centre els dijous de 15,30h a 16,30h segons la valoració de la coordinació de nivells i el
professorat de l’Equip Docent o els tutors.
– Naturalment, és necessari registrar (dia, classe i breu descripció) de totes les vies de
solució que es van adoptant, per tal que, en el cas que s’arribi a l’amonestació escrita,
es puguin reflectir tots els intents previs, que s’han fet, per tal de corregir l’actitud
contrària a la convivència de l’alumne o alumna.18
En casos excepcionals, quan el professorat consideri que la conducta d’algun alumne pot alterar
greument el bon funcionament de la classe, el farà sortir de l’aula degudament acreditat i amb
feina a fer. El professorat de guàrdia se’n farà càrrec en un espai especialment destinat a
aquest efecte. L’acumulació de tres expulsions de classe a la Sala de Guàrdia (a l’ESO) o de
dues (al Batxillerat) comportarà una mesura educativa d’assistència el dijous a la tarda, tal com
consta en el punt anterior.
7.3.2. Faltes greus
Les faltes greument perjudicials per a la convivència del centre tipificades a l’article 37.1. de la
LEC es corregeixen mitjançant una sanció de les previstes a l’article 37.3 de la llei esmentada.
Correspon a la direcció del centre imposar la sanció de la resolució de l’expedient incoat a
l’efecte, sens perjudici que la mesura correctora incorpori alguna activitat d’utilitat social per al
centre i, en el seu cas, del rescabalament de danys que es puguin establir de manera
complementària en la resolució del mateix expedient (v. annex 2).
Garanties i procediment en la correcció de faltes greument perjudicials per a la
convivència del centre.
Aquest apartat es regula per l’article 25 del Decret 102/2010 d’Autonomia de Centres Educatius.
Una falta greu, greument perjudicial per a la convivència del centre, que depassa la intervenció
educativa ordinària per part del professor, requereix mesures extraordinàries o bé implica la
intervenció d’altres elements o persones del centre. Actes molt greus com insults, agressions,
faltes de respecte greus, desperfectes o baralles implicaran la intervenció de l’Equip directiu i la
tramitació d’urgència d’una mesura educativa eficaç i immediata, si és possible, conjuntament
amb la família.
Quan es tracta d’altres faltes, abans d’arribar a l’amonestació escrita s’han d’haver esgotat
necessàriament altres vies de solució. El protocol a seguir és el següent:
1. Omplir un full autocopiable de tres còpies, exclusiu per a l’amonestació escrita, que
estarà disponible a Consergeria: per a cap d’estudis, per al tutor o tutora d’orientació –
per tal de fer el seguiment i informar al tutor de grup-, i una pròpia. Donar l’original a
l’alumne o alumna, perquè la torni signada pels pares a l’endemà.
2. El professorat que amonesta s’encarrega de recollir l’amonestació escrita signada pels
pares, l’endemà dels fets i la lliura a qui té la tutoria orientadora. En cas que l’alumnat,
després d’insistir no porti signada la còpia, es procedirà a la comunicació per escrit al o
la Cap d’Estudis, fent-se responsable el propi professorat que els pares tinguin
coneixement dels fets; segons la nota a peu de pàgina.
3. L’equip directiu amb el tutor o la tutora orientadora i la coordinació de nivell, segons la
gravetat dels fets que han suposat l’amonestació escrita, decidirà obrir expedient a
l’alumne o alumna o bé esperar a l’acumulació de més amonestacions per iniciar-lo.
4. El professorat tutor orientador, d’acord amb l’Equip Directiu i en funció de la gravetat
dels fets, enviarà una carta als pares, o bé els trucarà, o bé els convocarà a una
entrevista. També assistirà a l’entrevista el professorat que l’ha amonestat si la tipologia
de l’amonestació ho requereix. El tutor o tutora anotarà els passos que ha seguit darrera
el mateix full d’amonestació. Tots aquests documents s’arxivaran a la fitxa de seguiment
de l’alumnat.
5. En cas d’iniciar-se un expedient, l’instructor d’aquest serà el tutor o tutora d’orientació de
l’alumnat o, si s’escau, el professor o professora que li correspongui d’un llistat elaborat
a l’efecte.
6. La coordinadora o el coordinador podrà, també, nomenar una persona instructora
d’aquest llistat.
7. L’instructor o la instructora haurà de seguir tots els passos legals per instruir l’expedient.19
8. En cas què la família rebutgi alguna comunicació, el professorat implicat farà els
mateixos passos enviant la documentació adient per Correu Certificat, telegrama o buró-
fax, si s’escau.
9. Com a conseqüència de l’amonestació sempre hi ha d’haver una sanció o límit, que s’ha
d’acompanyar necessàriament d’altres intervencions que ajudin a l’alumne en el seu
procés de desenvolupament: conversa, mediació (actes de conciliació o reparació)…
10. Si es tracta de diferències amb un professor/a, el tutor/a orientador/a ajudarà l’alumne a
resoldre la situació de la forma més ajustada.
7.4. Gestió de l’assistència i puntualitat.
7.4.1. ESO
L’alumnat té l’obligació d’assistir a classe tot respectant l’horari. Passats 10 minuts de l’hora
d’entrada, no es permetrà l’entrada d’alumnat a les aules, que quedarà al centre custodiat pel
professorat de guàrdia i/o conserges en un espai habilitat a aquest efecte fins la següent hora.
Aquesta falta de puntualitat quedarà enregistrada a Consergeria i comptarà com absència.
Si el retard no arriba a 10 minuts, es permetrà l’entrada de l’alumnat a l’aula, però es
comptabilitzarà un retard injustificat. El protocol a seguir en cas de retards i absències reiterats
es detalla en l’apartat 7.4.3.
L’assistència es controlarà diàriament i a cada hora, així com en les sortides d’àrea. El
professorat registrarà les absències i retards a l’aplicatiu tutoria.
Si es preveu o hi ha hagut un motiu de falta d’assistència i /o retard es podrà recollir a
Consergeria un full justificant que es lliurarà al tutor o tutora signat per la família. L’alumnat
té com a màxim 48 hores per lliurar el justificant d’absència al tutor o tutora un cop
reincorporat a les classes.
El professorat és qui marca l’inici i final de les classes. El senyal acústic és, només, un avís
recordatori. L’alumnat no podrà sortir de l’aula abans del senyal acústic.
L’alumnat no pot sortir de l’aula entre classe i classe, a no ser que les matèries del
currículum diversificat o els desdoblaments requereixin el trasllat a un altre espai. En acabar
una prova, l’alumnat haurà de romandre a l’aula fins l’acabament de l’hora.
Si excepcionalment l’alumnat ha de sortir de l’aula a l’hora de classe ho farà
individualment i haurà de portar la credencial identificativa del professorat que l’ha autoritzat
a sortir.
En termes generals, si l’alumnat ha de sortir de l’Institut per qualsevol motiu haurà de portar
una autorització signada pels responsables legals. Aquesta autorització s’haurà de lliurar al
professorat de guàrdia. La família o un adult autoritzat per la mateixa recollirà l’alumnat al
vestíbul del centre.
En el cas que es prevegi l’absència de professorat a la primera o última hora del matí o la
tarda, l’alumnat de 4t. ESO, prèvia autorització per escrit dels pares o representants legals,
té l’opció de no romandre al centre.
Després de l’avaluació trimestral, la tutora o tutor orientador notificarà les faltes de l’alumnat
a les famílies mitjançant el butlletí de notes. En el cas de faltes injustificades, es notificaran
abans telefònicament.
A partir del tercer curs d’Educació Secundària Obligatòria, les decisions col·lectives
adoptades per l’alumnat en relació a la seva assistència a classe, en exercici del dret de
reunió i prèviament comunicades a Direcció amb la corresponent autorització dels pares, no
tenen la consideració de falta de conducta ni ésser sancionades com a tals, segons el que
estableix la llei 8/1995, en el seu article 8.2.20
L’acumulació de faltes de puntualitat, revisada setmanalment per la Coordinació de Nivells,
motivarà una sanció consistent en restar al centre el dijous de 13.30h a 14.30h per a
realitzar tasques acadèmiques o d’utilitat social per al centre.
7.4.2. Gestió de l’assistència i puntualitat. Batxillerat.
Puntualitat a primera hora del matí: no es permetrà l’entrada una vegada el professor tanqui
la porta de l’aula.
Tres retards no justificats es consideraran una falta no justificada.
L’acumulació de faltes d’assistència injustificades pot constituir una irregularitat o falta lleu i
per tant pot ser motiu de sanció. Si es fan cinc faltes no justificades d’una mateixa matèria
durant el curs, es perd el dret d’avaluació contínua. Suposarà anar a la recuperació final
directament.
L’alumnat de batxillerat pot sortir del centre a l’hora de pati, degudament acreditat, i prèvia
autorització per escrit dels pares o representant legal. No es pot sortir entre classe i classe a
la resta de l’horari. En cas de fer-ho injustificadament, es retirarà la targeta credencial
d’autorització de sortida a l’hora del pati durant un trimestre.
Justificació de faltes d’assistència
L’alumnat que falta a una classe ordinària ha de lliurar al professorat tutor l’imprès de
justificació de faltes que demanarà a consergeria degudament omplert. Abans l’ha
d’ensenyar al professor o a la professora de la matèria. El termini per fer arribar el justificant
és de 48 hores.
La justificació per a la falta a un examen serà sempre amb justificant mèdic o a causa de
força major.
L’alumnat que falti injustificadament a un examen anirà directament a recuperació. Només
en casos molt excepcionals, com ja s’ha dit, degudament justificats i un cop aprovat per
l’equip de coordinació, es permetrà que el faci fora de la data prevista.
L’alumnat amb faltes d’assistència no justificades durant el dia de l’examen (abans o
després) perdrà el seu dret a l’examen. Tot i que el faci, no se l’avaluarà i haurà d’anar a la
recuperació.
Assistència durant el període del Treball de Recerca de Batxillerat i/o intercanvis
culturals
L’alumnat que falti durant la setmana del lliurament del treball de recerca i no presenti un
justificant mèdic o de força major perdrà el dret d’avaluació del Treball de Recerca. Es
presentarà directament a la recuperació del mes de maig. L’equip docent valorarà els casos
al·legats com a força major i, si s’escau, els acceptarà .
Durant la setmana de lliurament del treball de Recerca i els dies de les exposicions orals no
es programaran exàmens. Així ho reflectirà un calendari de planificació d’exàmens i
lliurament de treballs exposat a l’aula.
7.4.3. Protocol de prevenció i abordatge de l’absentisme escolar
– Un membre del PAS informarà telefònicament a les famílies de les faltes registrades a
primeres hores, mentre no sigui possible comunicar-les via SMS.
– És funció del professorat mantenir el registre d’absències i retards actualitzat hora a hora.
– És funció de la tutoria d’orientació posar en coneixement de la família la reiteració de retards
i absències, avaluar-ne les possibles causes i fer-ne el seguiment, implicant les famílies.
– Si és necessari, implicarà altres professionals del centre o de serveis externs (EAP, Serveis
Socials…) per realitzar el seguiment i acompanyament necessaris.21
– El tutor orientador/a posarà en coneixement de l’Equip Docent i de la coordinació del nivell
corresponents els casos tractats i el seguiment que se n’està fent.
– Seguint el protocol establert1
, si s’escau es portarà el cas a la Comissió Social del centre. Si
aquesta ho creu convenient, es traspassarà la informació als Serveis Socials informant per
escrit a la família d’aquest fet.
Segons el Circuit intern de prevenció i abordatge de l’absentisme escolar “apartat 4.4. El
protocol a aplicar davant absències injustificades és el següent:
Acumulació de 10 faltes injustificades
1. Comunicació verbal als pares (per telèfon o entrevista personal) per part del tutor o la tutora
orientadora, o bé
2. Primer advertiment: comunicació escrita als pares per part de la Tutoria d’orientació. Se’n
passa còpia a la Coordinació de nivell corresponent. Sanció preventiva que consistirà en 1 o
més hores de treball acadèmic fora d’hores lectives al centre (migdies dels dijous).
Acumulació de 15 faltes injustificades ( 5 més des del 1r advertiment)
1. Segon advertiment: comunicació escrita als pares per part del o de la Cap d’Estudis
2. Segona sanció preventiva que consistirà en una o més hores de treball acadèmic fora
d’hores lectives al centre (migdies dels dijous de 13.30 a 14.30 hores).
Acumulació de 20 faltes injustificades (5 més des del 2n advertiment)
1. Expedient disciplinari: comunicació escrita als pares per part del o de la Cap d’Estudis.
2. Assignació del tutor o de la tutora d’orientació com a instructor o instructora d’expedient.
3. Sanció preventiva consensuada amb la coordinació de nivell i la tutoria d’orientació.
7.5. La participació de l’alumnat en la vida del centre
7.5.1. Els delegats i delegades de classe
Són els representants de l’alumnat de cada grup classe davant del professorat, dels tutors i de
les tutores, de l’equip gestor, etc. S’escolliran a cada classe per un període d’un curs complet.
Cada classe escollirà també un subdelegat o una subdelegada que l’ajudarà en les seves
tasques i en farà la substitució en cas d’absència o malaltia. Les seves principals funcions
seran:
Representar els companys i companyes de classe en el consell de delegats i delegades, a
les juntes d’avaluació i davant els òrgans de gestió del centre: Consell Escolar, Direcció,
AMPA…
Moderar i dinamitzar el grup – classe quan es facin assemblees de classe per a discutir i
solucionar problemes del grup.
Col·laborar amb el professorat de la comissió d’activitats extraescolars del centre per dur a
terme qualsevol tipus d’activitats culturals, educatives o de lleure que es considerin
interessants.
Totes aquelles funcions que l’alumnat consideri interessant sempre que el Consell Escolar
en doni l’aprovació. El tutor o tutora, a proposta del grup, de l’equip docent, podrà cessar el
delegat o delegada quan no compleixi correctament les tasques i funcions que li han estat
encomanades.22
7.5.2. El Consell de Delegats i Delegades
És l’òrgan de participació de l’alumnat en la vida del centre. Estarà format pels delegats i
delegades de totes les classes de l’Institut, els representants d’alumnes al Consell Escolar i els
representants de les associacions d’alumnes. Les seves funcions seran:
Donar assessorament i suport als representants d’alumnes del Consell Escolar, als quals
faran arribar la problemàtica de les diferents classes.
Elaborar informes per al Consell Escolar sobre temes determinats, ja sigui per iniciativa
pròpia o bé a petició del propi consell escolar.
Ser informat amb antelació respecte de l’ordre del dia de les reunions del Consell Escolar
així com de les seves conclusions per tal de poder preparar i discutir els aspectes que
afectin els alumnes i difondre-ho per totes les classes.
Informar sobre les seves activitats a tots l’alumnat del centre.
Cap membre del consell de delegats podrà ser sancionat per l’exercici correcte de les
funcions que li atribueix aquest reglament. El centre cedirà al Consell de Delegats els espais
i mitjans necessaris per al desenvolupament de les seves funcions en funció de la
disponibilitat. Sempre que l’alumnat s’hagi de reunir per debatre temes que els afectin,
mantindran un conducta que no alteri la resta d’activitats del centre.
7.5.3. L’Associació d’estudiants
Al centre podran existir associacions d’estudiants que es regularan per la normativa vigent i pels
seu propis estatuts. Es finançaran a través de les seves quotes i de les subvencions que pugui
rebre de l’Ajuntament o d’altres institucions.
7.5.4. Els i les representants de l’alumnat al Consell escolar del centre
Els i les representants de l’alumnat al consell escolar del centre duran a terme les seves
funcions segons el que determina la normativa vigent.
Amb aquesta finalitat, l’equip directiu els procurarà tota la informació i els mitjans a l’abast per al
desenvolupament de les seves tasques i els ajudarà en allò que sigui necessari quan l’alumnat
representant ho sol·liciti.
7.6. Relació amb el professorat
– L’alumnat té l’obligació de respectar el professorat. Si es produeix una falta de respecte greu
al professorat, aquest redactarà una amonestació immediatament i es podrà acordar amb el
cap o la cap d’estudis, un dia d’expulsió si s’escau. A la tornada es farà un seguiment per
part del tutor o la tutora orientadora i es proposarà una acció reparadora.
– Les diferències que no es puguin resoldre amb el professor o professora, les exposarà al
tutor o a la tutora personal, que tindrà l’obligació d’orientar-lo o de dirigir-lo cap al camí més
adient.
– Qualsevol queixa sobre el professorat s’ha de presentar al Coordinador o Coordinadora a
través del delegat de grup.
– A les reunions d’alumnes amb el tutor o tutora es podran plantejar propostes que el
professorat tutor, segon el seu criteri, transmetrà a la Coordinació de cicle, Cap d’estudis o
Claustre.23
8. Sortides i activitats extraescolars
A cada departament el o la cap recollirà, a començament de cada curs, les propostes de
sortides del professorat per tal que, un cop aprovades i ajustades per nivells per la Comissió
Pedagògica, puguin ser autoritzades pel Consell Escolar.
Un cop el professorat hagi concretat la data de sortida, haurà de comunicar-ho al
coordinador o coordinadora d’activitats i serveis amb l’antelació suficient per poder gestionar
bitllets col·lectius, autocars…
Caldrà que les famílies omplin un full d’autorització de sortida del seu fill o filla. L’alumnat no
podrà anar a cap sortida sense el permís del pare, mare o representant legal.
El full de pagament i autorització de les sortides extraescolars s’hauran de retornar al
professorat organitzador amb una antelació mínima de 15 dies a la sortida.
Els criteris d’adjudicació del professorat a les sortides extraescolars són els elaborats per la
Comissió Pedagògica i aprovats pel Claustre d’inici de curs.
L’Equip Docent i/o l’Equip de Tutoria determinarà els criteris sota els quals l’alumnat pot o
no participar en determinades activitats extraescolars.
Les sortides han de comptar amb un mínim de dues terceres parts de participació de
l’alumnat (llevat dels intercanvis culturals). La sortida, si és lectiva, és d’assistència
obligatòria.
En totes les sortides caldrà que es compti amb un mínim de dos professors o professores
acompanyants per poder-les realitzar, més un addicional per cada 20 alumnes .
El protocol a seguir durant possibles situacions imprevistes que impliquin una despesa
extraordinària durant la realització d’activitats externes (viatges, colònies) és el següent: el
Centre pot fer una transferència al professorat responsable per fer front a la despesa
imprevista i aquest aportarà el justificant a la tornada. Aquest protocol es va aprovar al CE
de 22-1-2012.
9. Personal d’Administració i Serveis
El personal d’administració i serveis participa en la tasca educativa del centre i vetlla per
l’aplicació, en el seu àmbit, dels principis i normes que conté el Projecte Educatiu del centre.
Qualsevol membre del PAS podrà fer propostes o manifestar inquietuds a l’equip directiu a
través del secretari o secretària o de la direcció. Si s’escau, el tema podrà ser tractat en el
Consell Escolar.
Per a ambdós col·lectius la direcció del centre podrà determinar, segons les necessitats i
característiques del centre, la realització de tasques similars o relacionades amb les que es
descriuen a continuació.
9.1. Secretaria
Funcions:
La gestió administrativa dels processos de preinscripció i matriculació d’alumnes
La gestió administrativa dels documents acadèmics: llibres d’escolaritat, historials
acadèmics, expedients acadèmics, títols, beques i ajuts, certificacions, diligències…
La gestió administrativa i la tramitació dels assumptes propis del centre.24
Tasques:
Arxiu i classificació de la documentació del centre,
Despatx de la correspondència (recepció, registre, classificació, tramesa, compulsa,
franqueig).
Transcripció de documents i elaboració i transcripció de llistes i relacions.
Gestió informàtica de dades (domini de l’aplicació informàtica que correspongui en cada
cas).
Atenció telefònica i personal sobre els assumptes propis de la secretaria del centre.
Recepció i comunicació d’avisos, encàrrecs interns i incidències del personal (baixes,
permisos).
Realització de comandes de material, comprovació d’albarans…, d’acord amb l’encàrrec
rebut per la direcció o la secretaria del centre.
Manteniment de l’inventari.
Control de documents comptables simples.
Exposició i distribució de la documentació d’interès general que estigui al seu abast
(disposicions, comunicats…).
9.2. Consergeria
Funcions:
Vigilar les instal·lacions del centre.
Controlar els accessos i rebre les persones que accedeixen al centre.
Custodiar el material, el mobiliari i les instal·lacions del centre.
Utilitzar i manipular màquines reproductores, fotocopiadores i similars.
Atendre l’alumnat.
Donar suport al funcionament i estructura del centre i també a l’equip directiu.
Tasques:
Cura i control de les instal·lacions, equipaments, mobiliari i material del centre. Comunicació
a la secretaria de les anomalies que es puguin detectar quant al seu estat, ús i
funcionament,
Encesa i tancament (posada en funcionament) de les instal·lacions d’aigua, llum, gas,
calefacció i aparells que escaiguin, i cura del seu correcte funcionament,
Obertura i tancament dels accessos del centre, aules, despatxos, patis, instal·lacions
esportives i altres espais del centre. En el cas excepcional que un professor o professora
quedi en el centre fora de l’horari lectiu, serà aquest qui s’encarregui de tancar llums i portes
dels espais que hagi utilitzat.
Cura i custòdia de les claus de les diferents dependències del centre.
Lliurament a tot el professorat de les claus pertinents. Les claus d’aules específiques, com
audiovisuals i informàtica restaran a consergeria i es lliuraran al professorat que les
necessiti, el qual haurà de retornar-les a consergeria. En cap cas es deixaran claus a
l’alumnat.
Col·laboració en el manteniment de l’ordre de l’alumnat en les entrades i sortides al centre, i
si s’escau, atenció de l’alumnat que no es pot incorporar a l’aula per retard de més de 10
minuts.
Avisar al professorat de guàrdia davant d’alguna incidència.
Recepció i atenció de les persones que accedeixen al centre,
Cura i control del material (recepció, lliurament, recompte, trasllat…),
Trasllat de mobiliari i d’aparells que no requereixin la intervenció d’un equip especialitzat,
Posada en funcionament dels aparells per a la seva utilització (fotocopiadores,etc.).25
Fotocòpia de documents i seguiment de les fotocòpies que s’efectuen en el centre,
Utilització del fax (enviament i recepció de documents),
Realització d’enquadernacions senzilles, transparències, etc. Sobre material propi del
centre.
Col·laboració en el manteniment de l’ordre de l’alumnat en les entrades i sortides,
Intervenció en els petits accidents de l’alumnat, segons el protocol d’actuació del centre,
Recollida i distribució dels justificants d’absència dels i de les alumnes i col·laboració en el
control de la puntualitat i l’absentisme de l’alumnat,
Participació en els processos de preinscripció i matriculació del centre: lliurament
d’impresos, atenció de consultes presencials i derivació si escau…,
Primera atenció telefònica i derivació de trucades. En cap cas es deixarà que l’alumnat
realitzi trucades telefòniques. Serà el professorat de guàrdia qui ho supervisi en cas de
necessitat.
Recepció, classificació i distribució del correu (cartes, paquets…).
Realització d’encàrrecs, dins i fora del centre, relacionats amb les activitats i funcionament
propis d’aquest (tràmits al servei de correus…).
Realització de tasques imprevistes per evitar la pertorbació del funcionament normal del
centre, en absència de les persones especialistes i/o encarregades.
10. La participació de pares i mares a l’Institut
Els pares i les mares són els responsables legals de l’alumnat, per aquesta raó és de cabdal
importància la informació que han de rebre sobre el funcionament del centre així com la seva
participació, mitjançant els seus representants en el Consell Escolar, en les decisions que
atenyen la globalitat de la comunitat escolar.
Són funcions de l’associació de pares i mares:
Participar en tots aquells òrgans del centre en què està legalment establerta la seva
presència.
Promoure la participació dels pares i mares responsables de l’alumnat en les activitats
organitzades des del centre.
Divulgar entre els pares i mares la informació sobre les activitats del centre.
Canalitzar les inquietuds i iniciatives dels pares i mares que, bé siguin individualment o en
grup, poguessin fer arribar a l’associació.
Sensibilitzar els pares i mares vers la importància del fet educatiu.
Millorar la comunicació i col·laboració entre els pares i mares, el professorat i l’alumnat.
L’objectiu fonamental del treball pedagògic és aconseguir una bona entesa entre tots els
membres de la comunitat educativa. Amb tota seguretat, aquesta col·laboració afavorirà el
procés educatiu dels nois i noies i ajudarà a consolidar l’Institut, format per pares, alumnat i
treballadors del centre. És per això que s’ha creat el consell de pares i mares delegades de
classe.
Bàsicament, i de forma molt general, podríem dir que els pares delegats o mares delegades són
persones que s’ofereixen per a fer d’intermediaris entre els pares i mares d’una classe i l’Institut
i estan disposats a assistir a algunes reunions en què l’Equip Directiu del centre explicarà amb
més detall la línia de l’Institut.
Proposta de funcions dels pares delegats o mares delegades de classe:26
Participar en la Comissió de Delegats de pares i mares de l’Institut i assistir a les reunions
informatives que convoqui l’Equip Directiu de l’Institut.
Mantenir contacte amb el professor tutor o professora tutora de la seva classe.
Motivar als pares i mares del seu curs amb la finalitat de millorar la seva participació a
l’Institut i integrar-los en la dinàmica del centre.
Col·laborar en la mesura del possible, en les activitats de caràcter extraordinari, tant i són
proposades pel professorat, com si ho són pel pares i mares o per l’alumnat.
Relació amb l’AMPA i assistència a les reunions conjuntes que convoqui des de l’AMPA.
Recolzar als pares i mares representants al Consell Escolar.
11. Avaluació i revisió periòdica de les Normes d’Organització i
Funcionament
El Consell Escolar aprova aquest document en la sessió del 23 de desembre de 2012. El
Consell Escolar aprovarà cada curs, si s’escau, les possibles correccions, modificacions o
afegits d’aquestes NOF, proposats pel Claustre de professorat o per altres circumstàncies
derivades de la normativa.
Control de canvis
Nº2
Data de
modificació Text anterior Localització
punt pàgina
20-10-2015

Text modificat Localització
punt pàgina
L’acumulació de tres expulsions de classe a la Sala de Guàrdia (a
l’ESO) o de dues (al Batxillerat) comportarà una mesura educativa
d’assistència el dijous a la tarda, tal com consta en el punt anterior.
7.3.1. 18
Nº3
Data de
modificació Text anterior Localització
punt pàgina
20-10-2015
Si es fan cinc faltes no justificades d’una mateixa matèria durant un
trimestre, es perd el dret d’exàmens parcials (avaluació contínua).
Suposarà anar a la recuperació trimestral directament.
7.4.2. 20
Text modificat Localització
punt pàgina
Si es fan cinc faltes no justificades d’una mateixa matèria durant el
curs, es perd el dret d’avaluació contínua. Suposarà anar a la
recuperació final directament.
7.4.2. 20
Nº1
Data de
modificació Text anterior Localització
punt pàgina
20-10-2015

Text modificat Localització
punt pàgina
Entre classe i classe, l’alumnat romandrà a les aules, és a dir, no pot
sortir als passadissos. 7.1.1. 1527
Annexos28
ANNEX I – EXEMPLES DE FALTES LLEUS O INCIDÈNCIES.
Podran ser considerades com a Faltes LLEUS les següents conductes contràries a les normes
de convivència:
a. Molestar reiteradament els companys.
b. Interrompre la classe amb comentaris inapropiats o enfrontaments verbals lleus amb els allí
assistents.
c. Realitzar activitats inapropiades en l’aula (menjar…) o fora d’ella, excepte als llocs habilitats.
d. No portar els llibres de text ni el material requerit a classe.
e. Embrutar o descuidar les infrastructures i els recursos materials del centre.
f. Estar a classe realitzant tasques o deures d’altres assignatures.
g. Trobar-se als corredors durant els períodes lectius sense autorització, molestant, cridant o
corrent.
i. Incomplir la normativa vigent en espais com la Biblioteca, Laboratoris, Tallers…, on per les
característiques pròpies d’aquestes aules s’ha d’extremar l’atenció i zel en l’ús dels seus
recursos.
j. Faltes injustificades de puntualitat.
k. Faltes d’assistència injustificades a classe.
l. Estar als corredors o a les aules durant els períodes d’esplai, del menjar, o en
qualsevol altre moment si no està acompanyat d’un professor.
m. No presentar-se a les diferents proves d’avaluació sense causa justificada.
n. No realitzar a casa o a l’Institut les tasques encomanades pel professor.
o. Qualsevol acte injustificat que alteri lleument el normal exercici de l’activitat
escolar. (Les 14 actituds especificades anteriorment poden considerar-se com a
actes injustificats que alteren el normal desenvolupament escolar.)
p. Els retards injustificats a l’hora d’incorporar-se a les activitats escolars, sempre
que aquestos no siguin reiterats.
r. Les absències injustificades a les activitats escolars que no siguin reiterades.
s. El lleu deteriorament, per ús indegut de les dependències i material del centre, o dels
objectes i pertinences dels altres membres de la comunitat educativa,
sempre que sigui conseqüència d’una actitud negligent de l’alumne/a.
t. Els actes d’indisciplina, falta de respecte, injúria i ofensa no greus que es
produeixin contra qualsevol membre de la comunitat educativa. Les agressions
físiques que es produeixin entre alumnes i no tinguin prou entitat per a ser
qualificades de greus. Si la conducta irregular de l’alumne ha originat deteriorament de les
dependències del centre, del seu material o dels objectes i pertinences d’altres membres de la
comunitat educativa, haurà de reparar econòmicament els danys causats.29
ANNEX II – RECULL DE LA NORMATIVA APLICABLE EN MATÈRIA DE
CONVIVÈNCIA ESCOLAR.303132333435363738