Just. Absència

JUSTIFICANT DE FALTA D’ASSISTÈNCIA En/Na ………………………………………………………………………………….., com a pare/mare tutor/a justifica que l’alumne/a …………………………………………………………………. de ………….. ESO/ BATX del grup …………… ha faltat a classe el dia …………. del mes de ………………………………………………. a les següents hores ………………………………………………………………… i pels motius que s’expliquen a continuació: Documentació que s’aporta: Signatura del pare/mare/tutor DNI:

Justificant alumnat