Estudis

  DISTRIBUCIÓ DE MATÈRIES PER ÀREES A L’ESO

  curs 15-16 curs 16-17 curs 15-16 curs 16-17
Matèries comunes (hores setmanals) 1r 2n 2n 3r 4t 4t
Llengua catalana i literatura 3 3 3 3 3 3
Llengua castellana i literatura 3 3 3 3 3 3
Llengua estrangera 3 3 4 3 3 3
Ciències socials: geografía i historia 3 3 3 3 3 3
Ciències de la naturalesa: biología i geologia 3 3 2
Ciències de la naturalesa: física i química 3 2
Matemàtiques 3 4 4 4 4 4
Educació física 2 2 2 2 2 2
Música 2 2
Educació visual i plàstica 2 3 2
Tecnologia 2 2 2 2
Religió o cultura i valors ètics 1 1 1 1 1 1
Tutoria 1 1 1 1 1 1
Treball de síntesi / Projecte de recerca (1) (1) (1) (1) 1 (1)
Servei comunitari (1)
(1)    Sense càrrega lectiva    
Matèries especifiques (hores setmanals) 2 2 2 2 9 10
TOTAL 30 30 30 30 30 30

L’ESO suposa una etapa d’estudis obligatoris per a l’alumnat en el marc del sistema educatiu d’una durada de quatre cursos escolars (12-16). Aplicant la Normativa del Departament d’Ensenyament, la distribució horària per als quatre curs de l’ESO queda de la següent manera:

 

EL TREBALL DE SÍNTESI

 

1.- Què diu la Normativa?

  • El currículum comú és obligatori i comú per a tot l’alumnat.
  • Formen part del currículum comú les matèries comunes, la tutoria i el treball de síntesi.

El treball de síntesi està format per un conjunt d’activitats d’ensenyament-aprenentatge concebudes per comprovar si s’han aconseguit, i fins a quin punt, els objectius establerts en les diverses àrees curriculars. Durant el treball de síntesi, l’alumne/a haurà de mostrar prou capacitat d’autonomia en l’organització del seu treball individual, com també cooperació i col·laboració en el treball d’equip.

L’equip de professorat programarà un seguit d’activitats interdisciplinàries relacionades amb diferents àrees del currículum comú de l’alumne/a. Amb aquestes activitats es pretén provocar un sèrie de situacions en què l’alumne/a aplicarà de manera pràctica, coneixements, habilitats i competències adquirides durant un llarg període d’aprenentatge, per tal de trobar solucions als problemes plantejats.

En l’organització d’aquest treball, s’ha de tenir en compte l’assignació d’un professor o d’una professora que tutoritzi cada dos o tres equips de quatre o cinc persones, que s’encarregarà de fer-ne el seguiment i l’orientació.

L’ alumnat ha de fer un treball de síntesi a 1r, 2n i 3r d’ESO.

Es farà una avaluació integrada de l’assoliment dels objectius de les diferents activitats desenvolupades en el treball de síntesi, tant les de treball individual com les de treball en equip.

Un dels objectius bàsics del treball de síntesi és aprendre a relacionar, interpretar, aplicar i sintetitzar els continguts treballats al llarg del curs, cicle o etapa.

 

2.- Qui el prepara?

La Comissió Pedagògica, integrada per representants de les diferents àrees i les coordinadores de cicle, elaborarà les diferents propostes del tema. Aquestes es presentaran als equips docents per tal de discutir-les i finalment la Comissió Pedagògica decidirà.

L’elaboració de les activitats del treball de síntesi serà competència del professorat de les àrees, que  treballaran de forma coordinada amb els diferents components de la Comissió.

La Comissió anirà concretant els continguts i seleccionant les activitats en funció del tema escollit i haurà de garantir en tot moment que el treball sigui globalitzador. Vetllarà per aconseguir:

–  Treball guiat amb activitats organitzatives.

–  Activitats conjuntes, individuals, de grup.

–  Ordre i sistematització del treball.

–  Capacitat d’autonomia de l’alumnat en el treball.

  • Col·laboració en treball d’equip.

 

L’avaluació del treball de síntesi ha de ser integral, evitant una valoració parcel·lada de la matèria i tenint en compte l’assoliment dels diferents objectius per part de l’alumne/a tant a nivell de treball individual com a nivell de treball de grup. En conseqüència, la Comissió haurà de determinar els criteris d’avaluació.

 

PROPOSTES DE TREBALL

 

Les propostes del treball de síntesi seran, en principi, les mateixes del curs passat, si no se’n proposen unes altres per part de la Comissió Pedagògica i dels equips docents.

 

Curs Títol del treball
Primer  Montserrat Montserrat
Segon La Mediterrània:espais i cultures  Mediterranea
Tercer  Rio El riu Llobregat

 

 

 

EL PROJECTE DE RECERCA

 

Què és?

 

Projecte constituït per activitats de descoberta i recerca realitzades per l’alumnat entorn d’un tema que han escollit, en part, amb el guiatge del professorat.

 

El projecte de recerca consta d’una sèrie de tasques que es poden construir a partir de situacions, problemes o preguntes inicials, sobre les quals l’alumnat, en grups reduïts, ha de plantejar una hipòtesi o objectiu, planificar el mètode de resolució, integrar informació procedent de diverses fonts i, finalment, arribar a unes conclusions argumentades per mitjà d’un informe escrit i una breu exposició oral.

 

L’objectiu del projecte de recerca és contribuir al desenvolupament de les CB de l’ESO i, especialment, de la competència d’aprendre a aprendre, i la competència d’autonomia i iniciativa personal.  També es posen en acció les competències comunicativa lingüística, audiovisual, competència digital i la competència social i ciutadana.

Com s’organitza?

 

El  projecte de recerca l’integrem dins una franja de  l’hora de l’alternativa a la religió. Les 35 h del projecte es faran de forma progressiva al llarg del curs. El professorat assignat decidirà la programació final de les dues matèries, tot seguint unes pautes comuns:

  • Els grups estaran formats per 3 o 4 alumnes.
  • El professorat pot suggerir temes relacionats amb la seva matèria, temes de caràcter transversal (Salut, Coeducació, Mediambient, Convivència, ..), o temes sorgits a partir de la lectura d’algun llibre.

 

 

Com s’avalua?

 

Es valorarà principalment el procés global del treball realitzat i la perseverança en la consecució de les fites proposades, i no únicament els resultats obtinguts. La qualificació final, que és individual, caldrà que contempli la capacitat d’autonomia per gestionar la pròpia feina, així com l’actitud de cooperació i responsabilitat en el treball en grup. L’avaluació final es farà en acabar el crèdit, amb exposició oral  pública i un tribunal format pel tutor o tutora i un altre membre del professorat.

 

 

 

 

 

 

ORGANITZACIÓ DEL BATXILLERAT

 

El projecte de Batxillerat, aprovat pel nostre Claustre, contempla les seguents modalitats amb els següents itineraris:

  • Modalitat Ciències i Tecnologia
  • Modalitat Humanitats i Ciències Socials
  • Modalitat d’Arts escèniques, música i dansa

 

PROMOCIÓ 2015-2017 (1r Batxillerat)

 

MATÈRIES COMUNES I TREBALL DE RECERCA

 

 

1r curs 2n curs total
Llengua i literatura catalana 2 + 1 3 5,5
Llengua i literatura castellana 2 3 5,5
Anglès 3 3 6
Filosofia 3 3
Història 4 4
Educació física 2 2
Tutoria 1 1 2
Treball de recerca (2) (2)
TOTAL  14 h  14 h  28 h
MATÈRIES DE MODALITAT I OPTATIVES

 

MODALITAT DE CIÈNCIES
  1r 2n Tot
Matemàtiques* 4 4 8
Física /C. Terra (1r) – Geologia (2n) 4 4 8
Química 4 4 8
Biologia 4 4 8
TOTAL  16 h  16 h  32 h 

 

MODALITAT DE TECNOLOGIA
  1r 2n Tot
Matemàtiques* 4 4 8
Física /C. Terra (1r) – Geologia (2n) 4 4 8
D. Tècnic / Química 4 4 8
Tecnologia Industrial 4 4 8
TOTAL  16 h  16 h  32 h

 

 

 

 

 

MODALITAT D’HUMANITATS
  1r 2n Tot
Llatí*  4 4 8
Grec / Literatura (Cat. o Cast.) 4 4 8
Història del món contemporani 4 4
Història de la Filosofia / Geografia 4 4
Literatura Universal / Francès 4 4
Ha. de l’Art / Literatura (Cat. o Cast.) 4 4
Total 16h 16h 32h
MODALITAT DE CIÈNCIES SOCIALS
  1r 2n Tot
Matemàtiques CCSS* 4 4 8
Economia d’Empresa 4 4 8
Història del món contemporani 4 4
Geografia / Història de la Filosofia 4 4
Economia / Francès / Lit.Universal 4 4
Ha. de l’Art / Literatura (Cat. I Cast.) 4 4
TOTAL  16 h  16 h  32 h

 

 

MODALITAT D’ARTS ESCÈNIQUES, MÚSICA I DANSA
  1r 2n Tot
Història de l’Art /Fonaments de l’Art* 4 4 8
Cultura audiovisual 4 4 8
Anàlisi musical I 4 4
Anàlisi musical II + Ha. Música i Dansa 4 4
Literatura Universal / Francès 4 4
Arts escèniques 4 4
TOTAL  16 h  16 h  32 h

(*) Matèries comunes d’opció

 

 

 

PROMOCIÓ 2014-2016 (2n Batxillerat)

 

MATÈRIES COMUNES I TREBALL DE RECERCA

 

 

1r curs 2n curs total
Llengua i literatura catalana 2 2 4
Llengua i literatura castellana 2 2 4
Anglès 3 3 6
Filosofia i ciutadania 2 2
Història d’Espanya 3 3
Ciències per al món contemporani 2 2
Història de la Filosofia 3 3
Educació física 2 2
Tutoria 1 1 2
Treball de recerca 2 2
TOTAL  14 h  16 h  30 h

 

 

MATÈRIES DE MODALITAT I OPTATIVES

 

CIÈNCIES I TECNOLOGIA
  1r 2n Tot
(M) Matemàtiques 4 4 8
(M) Física / (M) CC.Terra 4 4 8
(M) Dibuix Tècnic/ (M) Química/                                                        (O2Batx) Electrotècnia 4 4 8
(M) Tecnologia Industrial / (M) Biologia 4 4 8
TOTAL  16h  16h  32h

Modalitat (M)

Optativa (O)

 

MODALITAT HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS
Itinerari 1 1r 2n Tot
Llatí 4 4 8
Mates CCSS 4 4 8
Història del món 4 4
Economia/Lit. Universal/ Francès 4 4
Geografia / Literatura Catalana 4 4
Hª del Art / Literatura castellana 4 4
TOTAL  16 h  16 h  32 h
  
Itinerari 2 1r 2n Tot
Economia i organització d’empreses 4 4 8
Mates CCSS 4 4 8
Història del món 4 4
Economia/Lit. Universal/ Francès 4 4
Geografia 4 4
Hª del Art / Literatura castellana 4 4
TOTAL  16 h  16 h  32 h
    
Itinerari 3 1r 2n Tot
Llatí 4 4 8
Grec 4 4 8
Història del món 4 4
Economia/Lit. Universal/ Francès 4 4
Hª del Art / Literatura castellana 4 4
Literatura catalana 4 4
TOTAL  16 h  16 h  32 h

 

 

MODALITAT D’ARTS ESCÈNIQUES, MÚSICA I DANSA
  1r 2n Tot
Anàlisi musical 4 4 8
Arts escèniques 4 4
Llenguatge i pràctica musical 4 4
Economia / Lit. Universal / Francès 4 4
Anatomia aplicada 4 4
Literatura catalana 4 4
Història de l’Art / Literatura castellana 4 4
TOTAL  16 h  16 h  32 h