Compromís educatiu

Carta de compromís educatiu

Les persones sotasignades, XXXXXXXXXXXX, tutor/a de XX de l’Institut El Castell d’Esparreguera, i XXXXXXXXXXXXX, mare/pare de l’alumne/a XXXXXXXXXXXX, reunides a Esparreguera, amb data XXXXXXXXXX, conscients que l’educació d’infants i joves implica l’acció conjunta de la família i de l’escola, signem aquesta carta de compromís educatiu, la qual comporta els següents:

COMPROMISOS

 

Per part del centre

1. Facilitar una formació que contribueixi al desenvolupament integral de la personalitat de l’alumnat.

2. Vetllar per fer efectius els drets i deures de l’alumnat en l’àmbit escolar.

3. Respectar les conviccions religioses i morals de la família i de l’alumnat, sempre que no interfereixin en els drets i lleis del país i en la Normativa d’Organització i Funcionament del centre.

4. Informar la família del projecte educatiu i de les normes d’organització i funcionament del centre.

5. Informar la família i l’alumnat dels criteris que s’aplicaran per avaluar el rendiment acadèmic, fer-ne una valoració objectiva i, si escau, explicar a la família els resultats de les avaluacions.

6. Adoptar les mesures educatives alternatives o complementàries adients per atendre les necessitats específiques de l’alumnat comptant amb els recursos de l’administració i amb la col·laboració de la família i mantenir-ne informada la família.

7. Mantenir comunicació regular amb la família per informar-la de l’evolució acadèmica i personal de l’alumnat.

8. Comunicar a la família les faltes d’assistència no justificades de l’alumnat al centre, i qualsevol altra circumstància que sigui rellevant per al seu desenvolupament acadèmic i personal.

9. Atendre abans d’una setmana les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli la família (s’ha de facilitar en la mesura possible la conciliació de l’horari laboral de la família amb el marc horari del professorat).

10.Revisar periòdicament el compliment d’aquests compromisos

Per part de la família

1. Respectar el caràcter propi del centre i reconèixer l’autoritat del professorat i, més específicament, la de l’equip directiu.

2. Compartir amb el centre l’educació del fill o filla i desenvolupar i afavorir els acords que són necessaris per aplicar el projecte educatiu del centre.

3. Conèixer les normes d’organització i funcionament del centre, i educar el fill o filla en el respecte de les mateixes, en particular, les que afecten la convivència escolar i el desenvolupament normal de les classes. 4. Vetllar perquè el fill o filla compleixi el deure bàsic de l’estudi i d’assistència regular i puntual a les activitats acadèmiques, i també perquè faci les tasques encomanades a casa pel professorat. Cap ideologia ni creença religiosa pot impedir el desenvolupament de les activitats de cap matèria.

5. Ajudar el nostre fill o filla a organitzar el temps d’estudi a casa i a preparar el material per a l’activitat escolar.

6. Adreçar-se amb cita prèvia al centre per comentar qualsevol tema relacionat amb l’aplicació del projecte educatiu en la formació del fill o filla.

7. Facilitar al centre les informacions del fill o filla que siguin rellevants ( familiars, de salut, escolars…)

8. Atendre en la data acordada (cal concretar-lo amb cada família d’acord amb les seves possibilitats) les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli el centre.

9. Adoptar criteris i mesures que puguin afavorir el rendiment escolar del fill o filla.

10.Informar el fill o filla del contingut d’aquests compromisos.

11.Revisar periòdicament el compliment d’aquests compromisos.

I, perquè així consti, signem aquesta carta de compromís educatiu.

El centre                                                            La família (pare i mare o tutor/a)

 

Signatura Signaturaompromis educatiu

 Compromis educatiu