Available courses

Administració de NODES 

Curs de l'INTEF copiat el 5 d'abril del 2016

Lloc per compartir documents sobre el curs

Informació general per tot el professorat de l'IES Banús

Informació del Departament. Conté diversos documents: programacions, criteris d'avaluació, continguts mínims, solucionaris... distribuit en carpetes i visible per tots els membres del departament.

La "Fiche du film Les Choristes" és obligatòria per tots els alumnes.

Les "fiches de grammaire" són obligatòries per els alumnes suspesos. Els alumnes amb nota final de 5 haurien de fer-les també per començar amb bona base el curs vinent (es valorarà molt positivament!)

Serà la primera nota del trimestre i s´haurà d´entregar tot el primer dia de classe.

En aquest curs podreu accedir als apunts i informacions més importants de tot el que es vagi explicant a classe de Visual i Plàstica durant el curs 2015- 2016.

Aquí trobaràs molt de material, activitats i videos per poder treballar i estudiar les Ciències Socials de 1r d'ESO

Aquí trobareu material de la matèria (diapositives, fitxes i altres)

Salut ! Voilà des matériaux pour compléter votre cours de français. 

Zoología general

Recursos i activitats per aprendre programació amb Scratch.

Materials de la matèria optativa de 1r d'ESO aplicacions web 2.0.

Recursos per estudiar i treballar la matèria de Ciències Socials, Geografia i Història de 1r d'ESO.

Exercicis per preparar la recuperació de la matèria.
Materials de la materia d' educació física de 1es ESO

Continguts de l'àrea de música de Primer d'ESO

Materials i activitats de la matèria de tecnologies de 1r d'ESO.

Activitats i tasques complementàries de les ciències naturals de 1er d'eso.

La fiche du film La Doublure és obligatòria per tots.

Les "fiches de grammaire" són obligatòries per els alumnes suspesos. Els alumnes de nota final 5 també les haurien de fer per començar amb bona base el curs vinent (es valorarà molt positivament!).

Tot s´ha d´entregar el primer dia de clase i serà la primera nota del curs.

DOSSIER DE RECUPERACIÓN DE SEPTIEMBRE

El dossier constará de dos partes: una parte que será teórica y otra práctica. (Para poder realizar el dossier es necesario que utilices el libro como guía además de ayudarte con información procedente de Internet).


 1. Parte teórica


Se han de extraer las ideas principales de los temas propuestos sobre la comunicación y la dimensión literaria.

 • La comunicación: el proceso de la comunicación y las funciones del lenguaje.

 • Las modalidades textuales: la narración, la descripción y la exposición.

 • Textos de la vida cotidiana: las normas, las instrucciones y la carta de solicitud.

 • Textos de los medios de comunicación: la noticia y la crónica.

 • Los textos literarios: funciones de la literatura y los géneros literarios.

 • La narración literaria: los elementos de la narración, el orden de la narración y el cuento.

 • La épica y la novela: el héroe y la novela.

 • Los subgéneros de la novela: todos los tipos de novelas que aparecen en el libro.


Has de realizar un esquema sobre los siguientes elementos, categorías y funciones de la lengua: (el esquema debe constar del nombre, defición y ejemplo del elemento que vas a hablar).


 • Clases de palabras: el sustantivo, el adjetivo, el verbo, los pronombres, los adverbios, preposiciones, conjunciones e interjecciones.

 • Los sintagmas: sintagma nominal, sintagma adjetival, adverbial y verbal.

 • Funciones dentro de la oración simple:sujeto y predicado.  El complemento directo, complemento indirecto, el complemento de régimen, el atributo, el complemento predicativo, el complemento agente y el complemento circunstancial. (Puedes ayudarte del cuadro-resumen del libro de la página 149).

 • Las clases de oraciones: oraciones atributivas y predicativas, oraciones transitivas e intransitivas, oraciones personales e impersonales, oraciones activas y pasivas y modalidades oracionales.
2. Parte práctica


 • Has de realizar los ejercicios de repaso del libro. Las páginas de los ejercicios son las siguientes: pág. 18, 50, 66, 80, 84,96, 112, 116, 128 y 146.


 • Has de analizar las siguientes oraciones. (Recuerda análisis morfológico (es decir, categoría gramatical), análisis sintáctico y funciones).


Las oraciones son las siguientes:


El libro fue leído por la niña en el parque

El discurso resultó interesante

Los médicos operaron a los enfermos

Encontramos abierta la puerta de su casa

Escuchó atento las indicaciones antes del examen

Vosotros les comprasteis juguetes a sus nietos

Mi entrenador ha sido sustituido por enfermedad

Pepe se conformó con su nota

El profesor se lo prohibió

Juan se secó los pies con la toalla

Ayer hizo bastante frío en el colegio

Con el tiempo se ha vuelto un ogro

Me asusté de su reacción tan violenta

Asusté a los niños con el disfraz de zombi

En la segunda hora de clase se habló del origen del castellano


Examen


El temario que entrará en el examen se corresponde a los temas que aparecen en el dossier. Habrá una parte teórica y una práctica. Para poder realizar el examen es necesario presentar el dossier.

Those students who haven't passed 2ESO English in June have to download the dossier and give it in the day of the Resit Exam in September.

Informació varida per les famílies

Matériel complémentaire pour les cours de français. 

Recull d'exercicis, documents practiques esquemes per treballar les ciències naturals a 2n d'ESO 

Exercicis de competències matemàtiques din l'Alternativa a la Religió.

materials de la matèria educació física per 2n ESO

Materials de suport al temari de 3r d'ESO.

Programa de Tecnologia de 2n de l'ESO.

Cal fer la fiche du film La Doublure. És obligatori per TOTS els alumnes. S´haurà d´entregar el primer dia de classe i serà la primera nota del curs.

La segona activitat és una redacció en Passé Composé sobre les vacances(100-150 paraules)

Amb aquest curs aprendràs els conceptes d'Estadística unidimensional.

Hi ha un resum de la teoria i els exercicis proposats per practicar.


Documents pour le cours de français de Susana Yuguero et Anna Segura

En aquest curs s'aniran penjant i actualitzant els temes i recursos que es vagin explicant al llarg del curs 2015-16 a Visual i plàstica de 3R d'ESO.
Fitxes de Català, Castellà, Matemàtiques i Anglès.

Aquí es penjaran les feines d'estiu tant per recuperar matèries com per practicar durant l'estiu.

activitats del curs d'informàtica

TREBALL D'UNA UNITAT DIDÀCTICA DE L'ALUMNAT DEL MÀSTER. ARNAU I MIGUEL

Podreu trobar documents d'informació pels alumnes i les famílies

Material per recuperar el 2º de l'ESO. És convenient parlar amb el professor de 2º de l'ESO de Tecnologia en cas de dubtes.

MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE POUR LE COURS DE FRANÇAIS

Aquí us penjaré els arxius que necessiteu descarregar de la xarxa durant la meva estada al centre.

Suport al curs de matemàtiques de 3r d'ESO

Espècies en perill


During this summer it is a good idea that you do the activities I gave you from your workbook and your student's book. But it would be wonderful if you could also watch some films in English!!!

materials de la matèria educació física per 3r ESO

Materials de les proves d'avaluació de competències bàsiques a 4t d'ESO per facilitar a alumnat, famílies i professorat de 4t d'ESO el coneixement d'aquestes.

activities for 4 eso students at the Banus secondary school  

Proposta didàctica de l'assignatura optativa específica d'Informàtica de 4t ESO.

 
 
Aquest curs ocupa més de 20Mb. Pot ser que el Moodle dels vostres centres tingui limitat el tamany dels cursos a restaurar. Si és així, podeu superar aquesta limitació fent la restauració del curs des del Drive de Google. Cal, doncs, que l'administrador del Moodle del centre configuri el Drive com a repositori d'arxius del Moodle. Per fer-ho pot seguir els passos indicats en aquesta PMF del Moodle d'Àgora.
 
Com a alternativa, també podeu accedir al Moodle com a gestor de centre i anar a la secció "Enviament de fitxers grans al Moodle". En aquesta PMF està explicat com fer-ho.Autor/a: Roser Cussó; Rosanna Fernández; Artur Coll; Jordi Regalés; Rafa Barrachina
Llicència: Creative Commons: Reconeixement – NoComercial – CompartirIgual (by-nc-sa)

MATERIAL COMPLEMENTARI PEL CURS 2015-16.

materials de suport de la matèria Educació Física de 4t d'ESO

Continguts de la matèria optativa de 4t d'ESO

Els alumnes han de fer la fiche du film Les Choristes. L´han d´entregar en paper el primer dia de classe i serà la primera nota del curs.

Els alumnes suspesos han de fer també les fiches de grammaire per començar amb bon peu el curs.


LITERATURA CASTELLANA DE MODALIDAD

Informació sobre el curs.

EXERCICIS UNITATS

Arxius i treballs de 1r de Biologia descarregables. Professora Mónica Sola.

Dossier 2013-14

Professeur:  Anna Segua

materials de suport de la matèria Educació Física de Batxillerat
NOTA: La còpia de seguretat restaurada a Alexandria ocupa 37,3 MB. Si voleu descarregar-vos una còpia de seguretat més petita (12,5 MB) cliqueu aquí. Després de restaurar-la haureu de desplegar els recursos IMS: cliqueu sobre cada recurs i tot seguit el botó "Desplega el paquet IMS".

A partir d’una malaltia genètica concreta, la fibrosi quística, s’estudia com canvis en l’estructura d’un gen, d’un fragment de DNA, poden donar com a resultat una malaltia que involucra tot l’organisme.
Es tracta d’un itinerari llarg, representa la meitat del primer curs de Biologia de batxillerat. El material es presenta en un entorn Moodle que el professorat pot descarregar i incloure en la plataforma del seu centre.

El curs conté el material i les activitats en format pdf, que podeu enllaçar als enunciats de tasques o altres activitats de Moodle per tal que l'alumnat lliuri el seu treball i pugui ser valorat i avaluat.

Elaborat amb la col·laboració del CDEC a partir del projecte Salters-Nuffield Advanced Biology. Disponible a l'ARC en forma d'Itinerari i al web del CDEC en forma de material navegable.

Autor/a: Roser Mas; Elena Gayan; Xavier Muñoz; Silvia Lope; Marta Bosch; Mercè Guerrero; Carme Taulés; Àngels Bayo; Fina Vert; Rosa Roig; Àngels Barbé; Sílvia Calvet; Montse Fuentes
Llicència ús: Creative Commons: Reconeixement – NoComercial – CompartirIgual (by-nc-sa)

En aquest curs trobareu material, exàmens i mitjà per lliurar i fer activitats avaluades per al curs 2014-2015

Exercicis classificats per unitats de les PAU

Material descarregable del curs penjat per la professora Mónica Sola.

Curs d'Electrotècnia

Recursos i activitats avaluatives per estudiar i treballar la matèria de GEOGRAFIA de 2n de Batxillerat.

Materials per estudiar la matèria d'Història per al Batxillerat Científic-Tecnològic.

Curs per als i les estudiants de Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials de 2n de Batxillerat.

NOTA: La còpia de seguretat restaurada a Alexandria ocupa MB. Si voleu descarregar-vos una còpia de seguretat més petita ( MB) cliqueu aquí. Després de restaurar-la haureu de desplegar els recursos IMS: cliqueu sobre cada recurs i tot seguit el botó "Desplega el paquet IMS".

Aquest itinerari forma part del projecte de batxillerat Biologia en context. Es treballa aquí els continguts relatius al metabolisme, així com l'estructura i funció de glúcids i lípids.
Es proposa començar l'itinerari a partir d’un context (una cursa de ciclisme) que permet que es generin una sèrie de preguntes a les que es donarà resposta a través dels coneixements que es van adquirint al llarg del tema.

El curs conté el material i l'enllaç a les activitats en format pdf, que podeu incloure als enunciats de tasques o altres activitats de Moodle per tal que l'alumnat lliuri el seu treball i pugui ser valorat i avaluat.

Elaborat amb la col·laboració del CDEC a partir del projecte Salters-Nuffield Advanced Biology. Disponible a l'ARC en forma d'Itinerari i al web del CDEC en forma de material navegable.

Autor/a: Silvia Lope; Fernanda Barrena; Lucia Cortinas; Isabel Mendes; Àngels Barbé; Rosa Roig; Roser Mas; Mercè Guerrero; Àngels Bayo Gil; Marta Bosch; Jaume Broto; Roser Bosch; Montse Roca Serrat; Fina Vert Ros; Montserrat Fuertes; Rosa Codolà
Llicència ús: Creative Commons: Reconeixement – NoComercial – CompartirIgual (by-nc-sa)


Notícies del lloc

Error reading from database

More information about this error