Menjador escolar

Comertel (logotip)

Prem aquí per accedir als menús mensuals

 


Normativa del menjador escolar curs 2016-2017

 

ALUMNES FIXES: PREU MENÚ DIARI ALUMNE 5,41 €
Entenem per alumnes fixos aquells que seran usuaris del menjador escolar periòdicament durant tot el curs un mínim d’un dia a la setmana o bé els que ho faran diàriament en un període llarg de temps superior a 20 dies. *No s’admetran canvis als dies, s’haurà d’abonar l’import de menú eventual en efectiu a la monitora.

 

ALUMNES EVENTUALS: PREU TIQUET DIARI ALUMNE 6,23 €
Entenem per alumnes eventuals aquells que seran usuaris del menjador escolar de forma esporàdica o puntual. La forma de pagament serà en efectiu a la responsable del menjador per endavant.

 


 

El servei de menjador és un servei voluntari que ofereix l’escola
L’ús del mateix comporta l’acceptació de la normativa i seguir les normes de convivència, així com respectar el material, les instal·lacions i a les persones que participen en el servei de menjador.

 

Domiciliació dels rebuts
Els alumnes que facin ús del servei de menjador cal que portin el full d’inscripció el primer dia de menjador. Ha d’estar degudament complimentat, amb totes les dades bancàries i signat per donar la conformitat. Es complimentarà un full d’inscripció per cada alumne (no val el del germà).

 

Els rebuts es cobraran per avançat
Entre el dia 1 i el 10 de cada mes, excepte al setembre que es passaran a finals del mes de setembre. L’avançat correspon al preu del menú pels dies lectius que tingui el mes.

 

Rebut retornat
La devolució d’un rebut comportarà la baixa immediata de tots els membres de la mateixa família que facin ús del servei de menjador fins que es resolgui la incidència. Es donaran 2 dies de termini per abonar-lo. En el cas de rebre 3 devolucions consecutives, encara que després siguin abonades, també és motiu de baixa del servei de menjador. Les despeses generades per una devolució seran a càrrec de l’alumne/a amb un import de 6 euros per rebut retornat. Un cop entregat el full d’inscripció, és responsabilitat dels usuaris (o els seus pares/tutors) informar a Comertel de qualsevol modificació que puguin tenir les dades comunicades en el full d’inscripció mitjançant el document de variacions al servei de menjador 5 dies abans de finalitzar el mes.

 

Faltes d’assistència
Si un alumne/a fixe no pot assistir al menjador cal avisar-ho a la responsable del menjador trucant al telèfon 695 90 84 44 amb antelació i com a màxim el mateix dia de l’absència abans de les 10 del matí. En cas d’haver avisat de l’absència s’abonarà la quantitat de 2,60 € (corresponent al cost del monitoratge del dia) fins al cinquè dia d’absència, a partir del sisè dia no es cobrarà res. En cas de no avisar, no s’abonarà res. Les regularitzacions del servei es faran el mes següent.

Per comunicar-se amb Comertel poden fer-ho mitjançant la responsable de menjador del centre o bé al telèfon 973.22.55.03, de dilluns a divendres, en horari de 10:00 a 17:00.

 

COMERTEL

Llorens Agustí i Quintana, 105, Nau 11
Lleida (25191)
Telf. 973.22.55.03
Fax. 973.18.41.17
e-mail: ccl@comertel.es
www.comertel.es