Convocatòries

escut-gene

 

 

 

Anunci pel qual es fa pública la licitació d’un contracte del servei de neteja de l’Institut Antoni Torroja. Exp. 1/2017

  1. Entitat adjudicadora. Dades generals i dades per a l’obtenció de la informació

a) Organisme: Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya

b) Dependència que tramita l’expedient: INSTITUT ANTONI TORROJA

c) Obtenció de documentació i informació:

c.1) Dependència:  INSTITUT ANTONI TORROJA

c.2) Domicili: Plaça de la Universitat, sn 25200 Cervera

c.3) Localitat i codi postal:  25200 Cervera

c.4) Telèfon/s:   973 53 14 50

c.5) Fax: 973 53 17 15

c.6) Adreça electrònica: c5001311@xtec.cat

c.7) Adreça d’Internet del perfil del contractant: iesantonitorroja.cat

c.8) Data límit d’obtenció de documents i informació: 15 dies naturals, a partir de l’endemà de la seva publicació.

d) Número d’expedient: 1/2017

  1. Objecte del contracte

a) Tipus: Serveis

b) Descripció: Neteja diària, en dies lectius, a l’Institut Antoni Torroja

c) Lloc d’execució: Institut Antoni Torroja Plaça de la Universitat, sn 25200-Cervera

d) Termini. Des del dia 1 d’abril de 2017 a 30 de juny de 2017, ambdós inclosos.

e) Admissió de pròrroga: No

  1. Tramitació i procediment

a) Tramitació: Ordinària

b) Procediment: Obert (simplificat )

c) Criteris d’adjudicació: Els criteris d’adjudicació i la ponderació corresponent es detallen a l’annex 3 del plec de clàusules administratives particulars.

  1. Valor estimat del contracte

15.000 euros, IVA exclòs

  1. Pressupost base de licitació

Import net:   15.135 euros

Import total: 18.312 euros

  1. Garanties exigides

a) Provisional: No es requereix.

b) Definitiva: Del 5% de l’import d’adjudicació (IVA exclòs)

 Requisits específics del/de la contractista

a) Classificació: D’acord amb el plec de clàusules administratives particulars.

b) Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional: D’acord amb el plec de clàusules administratives particulars.

c) Altres requisits específics: D’acord amb el plec de clàusules administratives particulars.

  1. Presentació de les ofertes

 a) Data límit de presentació: 15 dies naturals comptats a partir de l’endemà de la publicació d’aquest anunci a la web del centre, fins a les 20:00 hores.

b) Modalitat de presentació: Presencial

c) Lloc de presentació:

c.1) Dependència: Institut Antoni Torroja, Secretària  de 10h a 13 h.

c.2) Domicili, localitat i codi postal: L’esmentat al punt 1.c.2 d’aquest anunci.

Les proposicions també es podran trametre per correu dins el termini d’admissió. En aquest cas, caldrà justificar la data i l’hora d’imposició de la tramesa a l’oficina de correus i anunciar, a l’òrgan de contractació, la remissió de l’oferta mitjançant fax, telegrama o a l’adreça electrònica que s’esmenta en el plec de clàusules, abans de les 24 hores de l’últim dia determinat com a període de presentació de les ofertes.

d) Admissió de variants: No

e) Termini durant el qual el licitador/a està obligat a mantenir l’oferta: 2 mesos des de l’obertura pública de les ofertes.

  1. Obertura del sobre C

El sobre C ha de contenir tota la documentació relacionada amb els criteris que es valoren de forma automàtica.

La data de l’acte públic d’obertura del sobre C es farà pública al web de l’òrgan de contractació, iesantonitorroja.cat, un cop feta la valoració de la documentació continguda en el sobre B.

 

 

Cervera, 23 de febrer de 2017

Secretària

Josefina Folguera i Manuel